கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC [8 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [8 November 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1.  சுக்பீர் 12 பேனாவை ஒரு ரூபாய்க்கு விற்றால் அவருக்கு 20% நஷ்டம். 20% லாபம் வரவேண்டுமென்றால் ஒரு ரூபாய்க்கு எத்தனை பேனா விற்றான்.

(a) 8

(b) 9

(c) தீர்மானிக்க முடியாது

(d) 10

 

Q2.  சஹ்னாஸ் தனது சம்பளத்தில் 3/4ஐ செலவிடுகிறார். இப்போது அவரது சம்பளம் 20% அதிகரித்துள்ளது மற்றும் அவரது செலவு 10% அதிகரித்துள்ளது. அவரது சேமிப்பில் உள்ள சதவீத அதிகரிப்பைக் கண்டறியவும்?

(a) 75%

(b) 25%

(c) 50%

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q3. X இன் சம்பளம் y ஐ விட 20% குறைவு. இப்போது x இன் சம்பளத்தை விட y இன் சம்பளம் எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் என்பதைக் கண்டறியவும்.

(a) 20%

(b) 40%

(c) 16 1/6%

(d) 25%

 

Q4. ஒரு கடைக்காரர் 10% தள்ளுபடி அளித்து 17% லாபம் பெற்றால், ஒரு பொருளின் மார்க்அப் விலை அதன் விலையை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகமாகும்

(a) 10%

(b) 20%

(c) 30%

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q5. ஒரு பொருளின் விலை 20% அதிகரித்துள்ளது. இந்த பொருளின் மீதான செலவினம் மாறாமல் இருந்தால், நுகர்வோரால் பொருட்களின் நுகர்வு எந்த சதவீதத்தால் குறைக்கப்படுகிறது.

(a) 16 2/3%

(b) 25%

(c) 15%

(d) 8%

 

Q6. அனிலின் காரில் டேங்க் நிரம்பிய பெட்ரோல் 10 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். அவர் தினமும் 25% அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தால். பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்ட டேங்க் எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்கும்?

(a) 5

(b) 6

(c) 7

(d) 8

 

Q7. பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் 480 மாணவர்களில் 85% பெண்களும் 70% ஆண்களும் தேர்ச்சி பெற்றனர். மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 75% ஆக இருந்தால். எத்தனை பெண்கள் தேர்வில் கலந்து கொண்டனர். 

(a) 320

(b) 160

(c) 370

(d) 120

 

Q8. துத்தநாகம் மற்றும் இரும்பு கலவை 50 கிராம் எடை கொண்டது. இதில் 80% ஜிங்க் உள்ளது. கலவையில் எவ்வளவு துத்தநாகம் சேர்க்கப்பட வேண்டும், அதனால் துத்தநாகத்தின் சதவீதம் 90 ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது?

(a) 50 கிராம்

(b) 60 கிராம்

(c) 30 கிராம்

(d) 45 கிராம்

 

Q9. ஒரு பொருளை ரூ.1128க்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாப சதவீதம், அந்த பொருளை ரூ.872க்கு விற்கும்போது ஏற்படும் இழப்பு சதவீதத்துக்கு சமம். பொருளின் விலையைக் கண்டறியவும்.

(a) 1000

(b) 928

(c) 1100

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q10.  ஒரு பொருளின் விலை 10% குறைக்கப்பட்டால், அது 10% அதிகரிக்கிறது. ஒரு பொருளின் விலையில் இறுதி சதவீத மாற்றத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) மாற்றம் இல்லை

(b) 1% குறைந்துள்ளது

(c) 1% அதிகரித்துள்ளது

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans (a)
Sol. In starting he has a loss of 20%
∴ CP ×80/100 = SP …(1)
and S.P. of a pen = 1/12
put this value in equation …(1)
CP ×80/100=1/12
CP =1/12×100/80
Now he wants a profit of 20%
∴ CP ×120/100 = SP
1/12×100/80×120/100 = SP
SP = 1/8
Now he will sell 8 pen for a rupee.

 

S2.Ans (c)
Sol.
Let his salary is 100
He spends 3/4×100=75
His savings is 25
Now increased salary = 120
New expenditure = 75+75× 10/100 = 82.5
Now savings = 120 – 82.5 = 37.5
Percentage increment in saving = (37.5 – 25)/25×100
=12.5/25×100=50% .

 

S3. Ans(d)
Sol.
Let y’s salary = 100
So x’s salary = 100× 80/100 = 80
y’s salary is greater than x by 20
In percentage = (difference in salary)/(X salary)×100
=20/80×100=25%

 

S4. Ans (c)
Sol.
Let the C.P = 100
SP = CP ×117/100
S.P = 117
Markup price ×90/100=117
=(117 × 100)/90
Markup price = 130.
So it is 30% greater than C.P.

 

S5.Ans (a)
Sol.
Formula of successively percentage change
= a + b + ab/100
Here the final change is zero.
So a + b + ab/100 = 0
Here a = 20% and b = x%
20 + x + (20 × x)/100=0
x[1+1/5]=-20
x[6/5]=-20
=(-100)/6
= -16 2/3%
= 16 2/3% decreased.

 

S6.Ans (d)
Sol.
Let in starting he uses 10 lit. a day.
So total fuel capacity of tank = 10 × 10 = 100 lit
Now use is increased by 25%
Now he uses petrol = 10× 125/100 = 12.5 lit a day
Number of days =(Total fuel)/(use in a day)
=100/12.5 = 8 days.

 

S7.Ans (b)
Sol.
85% of the girls passed and 70% of the boys passed marks 75% of students passed.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC [8 November 2021]_50.1

x + 2x = 420
3x = 480
x = 160
∴ Number of girls = 160.

 

S8.Ans (a)
Sol.
Zinc present in Alloy = 80/100×50 = 40 gm.
Now we need to make it 90%
(40 + x)/(50 + x)=90/100
400 + 10x = 450 + 9x
x = 50
So we needed 50 gm.

 

S9.Ans (a)
Sol.
C.P = (1128 + 872)/2
=2000/2 = Rs. 1000

 

S10. Ans(b)
Sol.
Final percentage change = a + b + ab/100
= 10 – 10 – (10 × 10)/100=-1
= 1% decreased.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC [8 November 2021]_60.1
VETRI ENGLISH BATCH ONLINE LIVE CLASS

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?