கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC [27 October 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Q1. 22 மீ × 20 மீ கூரையிலிருந்து மழை நீர் 2 மீ விட்டம் மற்றும் 3.5 மீ உயரம் கொண்ட உருளை பாத்திரத்தில் வடிகிறது. பாத்திரம்  நிரம்பியிருந்தால், மழையளவு (செ.மீ.)

(a) 2

(b) 2.5

(c) 0.025

(d) 4.5

 

Q2. ஆரம் 5  ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு அதன் சுற்றளவில் எத்தனை சதவீதம்?

(a) 200%

(b) 225%

(c) 240%

(d) 250%

 

Q3. ரோம்பஸின் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் 6.5 செ.மீ மற்றும் அதன் உயரம் 10 செ.மீ. அதன் மூலைவிட்டத்தின் நீளம் 26 செமீ என்றால், மற்ற மூலைவிட்டத்தின் நீளம்  என்னவாக இருக்கும்?

(a) 5 செமீ

(b) 10 செமீ

(c) 6.5 செமீ

(d) 12.5 செமீ

 

Q4. ஒரு கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரம் ஒவ்வொன்றும் 20% அதிகரிக்கப்படுகிறது. பின்னர் கூம்பின் அளவு எவ்வளவு  அதிகரிக்கிறது?

(a) 20%

(b) 44%

(c) 66.6%

(d) 72.8%

 

Q5. ஒரு உலோக உருளையின் ஆரம் 3 செமீ மற்றும் அதன் உயரம் 5 செ.மீ. இது உருகி சிறிய கூம்புகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் 1 செமீ உயரம் மற்றும் அடி  ஆரம் 1 மிமீ. அத்தகைய கூம்புகளின் எண்ணிக்கை, என்ன?

(a) 450

(b) 1350

(c) 13500

(d) 4500

 

Q6. ஒரு கூம்பு தொட்டியின் உயரம் 60 செமீ மற்றும் அதன் அடிப்பகுதியின் விட்டம் 64 செ.மீ. ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூ.35 வீதம் வெளியில் இருந்து பெயின்ட் அடிக்க ஆகும் செலவு என்ன?

(a) ரூ.52.00 தோராயமாக.

(b) ரூ. 39.20 தோராயமாக

(c) ரூ. 35.20 தோராயமாக

(d) ரூ. 23.94 தோராயமாக

 

Q7. ஒரு கோளத்தின் விட்டம் மற்றொரு கோளத்தின் விட்டத்தை விட இரு மடங்கு ஆகும். முதல் வளைந்த மேற்பரப்பு மற்றும் இரண்டாவது அளவு எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். முதல் கோளத்தின் ஆரம் எண் மதிப்பு?

(a) 3

(b) 24

(c) 8

(d) 16

 

Q8. 12 செமீ உயரம் கொண்ட 10 செமீ பக்கத்தின் சதுர அடியில் உள்ள வலது பிரமிட்டின் மொத்த பரப்பளவு?

(a) 260 சதுர செ.மீ

(b) 360 சதுர செ.மீ

(c) 330 சதுர செ.மீ

(d) 300 சதுர செ.மீ

 

Q9. ஒரு செவ்வக பூங்காவின் நீளம் மற்றும் அகலம் இடையே உள்ள விகிதம் 3: 2. பூங்காவின் எல்லையில் 12 கிமீ வேகத்தில் சைக்கிள் ஓட்டும் மனிதன் 8 நிமிடங்களில் ஒரு சுற்று சுற்றினால், பூங்காவின் பரப்பளவு எவ்வளவு?

(a) 152600 மீ^2

(b) 153500 மீ^2

(c) 153600 மீ^2

(d) 153800 மீ^2

 

Q10. வலது ப்ரிஸம் 6 செமீ சமபக்க முக்கோணத்தின் மீது நிற்கிறது மற்றும் அதன் கன அளவு 813 cm^3 ஆகும். ப்ரிஸத்தின் உயரம் (செ.மீ.)?

(a) 9

(b) 10

(c) 12

(d) 15

 

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1.Ans. (b)

Sol. Let amount of rainfall be ‘x

22 × 20 × x = 22/7  *1^2  * 3.5

x = (22 * 3.5)/(7 * 22 * 20) = 0.025

x = 2.5 cm

 

S2. Ans. (d)

Sol. Circumference of circle = 2πr

2 * 22/7 * 5 = 220/7

Area of circle = πr^2 = 22/7 * 25

= 550/7

Required % = 550/7 * 7/220 * 100 = 250%

 

S3.Ans. (a)

Sol.

Area of Rhombus = Base × Height

= 6.5 × 10 = 65 〖cm〗^2

Let the diagonals of the rhombus be  and.

∴ Area = 1/2 * d_1 *d_2

65 = 1/2 * 26 *d_2

d_2 = 5 cm

 

S4.Ans. (d)

Sol.  Let initial radius and height of cone is 10 cm

After increment of 20% in both height and radius it becomes 12 cm

Volume of cone = 1/3 * πr^2 h

1/3 * Π is common

Volume of initial cone = 10 * 10 * 10 = 1000

Volume of new cone = 12 * 12 * 12 = 1728

Increment in volume = 728/1000 * 100 = 72.8%

 

S5.Ans. (c)

Sol. Volume of cylinder = πr^2 h = π *3^2* 5

= 45π 〖cm〗^3

Volume of cone = 1/3 * πr^2 h

1/3 * π * 1/10 * 1/10 * 1 = π/300 〖cm〗^3

Number of cones = 45π/(π/300)

= 13500

 

S6.Ans. (d)

Sol. Area of the curved surface of cone = πrl

l = √(r^2+h^2 )= √(〖(32)〗^2+〖(60)〗^2 )

l = √4624 = 68 cm

Area of the curved surface = πrl = 22/7 * 32 * 68

Total cost of painting

35 * 22/7 * 32 * 68 * 1/10000

= Rs. 23.94 approx.

 

S7.Ans. (b)

Sol. Radius of first sphere = 2r units (let).

Radius of second sphere = r units

Curved surface of first sphere = 4πr^2 = 4π(2〖r)〗^2

= 16πr^2  sq. units.

Volume of second sphere = 4/3πr^3 cu. units

According to the question,

4/3πr^3 = 16πr^2

r = 12 units

Radius of 1st sphere = 24 units

 

S8.Ans. (b)

Sol. Slant height of Pyramid = √((5)^2+(12)^2 )

= √(25 + 144) = √169 = 13cm

Lateral surface area of pyramid = 1/2 × perimeter of base × slant height

= 1/2 × 4 × 10 × 13 = 260 sq. cm.

Area of base = 10 × 10 = 100 sq.cm.

Total surface area = 260 + 100 = 360 sq.cm.

 

S9.Ans. (c)

Sol. Length of park = 3x meter (let)

Breadth = 2x meter

Distance covered by cyclist = 12 * 8/60 = 8/5 km

= ( 8/5 * 1000) = 1600 m

According to the question,

Perimeter of park = Distance covered by cyclist

2 (3x + 2x) = 1600

10x = 1600

x = 160

Area of the park = 3x × 2x

= 6 = 6 × 〖(160)〗^2

= 153600 sq. meter

 

S10.Ans. (a)

Sol. Area of the base of prism = √3/4 * 6 * 6 = 9√3 sq.cm

Volume = Area of base × height

81√3= 9 √3 × height

Height = (81√3)/(9 √3) = 9 cm

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75 (75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_50.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON sep 20 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?