Tamil govt jobs   »   Polity Daily Quiz In Tamil 10...

Polity Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

Polity Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. பின்வருவனவற்றில் எது சமூக பாதுகாப்பு குறியீடு 2020 (குறியீடு) இன் கீழ் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது,

 1. பணியாளர் இழப்பீட்டு சட்டம், 1923
 2. பணியாளர்கள் மாநில காப்பீட்டு சட்டம், 1948
 3. பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம், 1972
 4. ஊக்குவிப்புச் சம்பளம் கட்டணத்தின் சட்டம்

          கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1,2,3

(b) 2,3

(c) 1,3,4

(d) 1,2,3,4

Q2. ஊதியக் குறியீடு, 2019 தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. ‘தொழிலாளி’ மற்றும் ‘பணியாளர்’ என்பதற்கு தனித்தனி வரையறைகளை குறியீடு வழங்குகிறது
 2. குறியீடு ஒரு ஊதிய நிலை என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது தொழிலாளர்களின் குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைத் தரத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்ட பின்னர் மத்திய அரசால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்
 3. ஊதியம் மற்றும் ஒரே மாதிரியான வேலை அல்லது ஒத்த இயல்புடைய பணிக்காக பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வது போன்ற விஷயங்களில் பாலின பாகுபாடு காண்பதற்கான எந்தவொரு சட்ட அடிப்படையையும் குறியீடு வழங்கவில்லை.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1,2

(b) 2,3

(c) 1,3

(d) 1,2,3

Q3. எந்தவொரு தொழில், வர்த்தகம், வணிகம் அல்லது உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து வேலைகளிலும் ஊதியம் மற்றும் ஊக்குவிப்புச் சம்பளம்  கொடுப்பனவுகளை கட்டுப்படுத்த 2019 ஊதியக் குறியீடு முயல்கிறது. குறியீடு நான்கு சட்டங்களை மாற்றியமைக்கிறது, பின்வருவனவற்றில் அதில் இல்லாதது எது ?

(a) ஊதிய கொடுப்பனவு சட்டம், 1936

(b) சம ஊதியம் சட்டம், 1976.

(c) குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம், 1948

(d) பணிக்கொடை சட்டத்தின் கட்டணம்

Q4. எந்தவொரு மாநிலத்தின் பரப்பையும் அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க, மற்றும் மாநிலத்தின் எல்லைகளையும் பெயரையும் மாற்றுவதற்கான மத்திய அரசாங்க அதிகாரங்களுக்கு எந்த அரசியலமைப்பு சரத்து உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

(a) சரத்து 1

(b) சரத்து 2

(c) சரத்து 3

(d) சரத்து 5

Q5. பின்வருவனவற்றில் எது மாநில அந்தஸ்தை பெறுவதற்கு  முன்பு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தது

 1. மணிப்பூர்
 2. திரிபுரா
 3. அருணாச்சல பிரதேசம்
 4. இமாச்சல பிரதேசம்
 5. சிக்கிம்

          கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1,2,4

(b) 3,4,5

(c) 1,3,5

(d) 1,2,3,4

Q6. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. சட்டத்தின் மூலம் பாராளுமன்றம் 368 வது பிரிவின் கீழ் அரசியலமைப்பை திருத்துவதன் மூலம் புதிய யூனியன் பிரதேசத்தை உருவாக்கலாம்
 2. அரசியலமைப்பின் பகுதி VIII யூனியன் பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடையது

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q7. பின்வரும் எந்த யூனியன் பிரதேசத்தின் அமைதி, முன்னேற்றம் மற்றும் நல்லாட்சிக்கான விதிமுறைகளை ஜனாதிபதி உருவாக்கலாம்

 1. அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள்
 2. லட்சத்தீவு
 3. தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் தமன் மற்றும் டியு
 4. புதுச்சேரி

                கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1,2,4

(b) 3,4

(c) 1,3,

(d) 1,2,3,4

Q8. பின்வருவனவற்றில் எதில் மாநிலங்களவையில் இருந்து எந்த உறுப்பினரும் இல்லை?

(a) பொது கணக்குக் குழு

(b) பெண்களுக்கு  அதிகாரம் அளிக்கும் குழு

(c) சலுகைகள் குழு

(d) மதிப்பீட்டு குழு

Q9. முதல் சட்ட ஆணையம் மக்காலே பிரபுவின் தலைமையில் எதன் மூலம் நிறுவப்பட்டது?

(a) இந்திய அரசு சட்டம் 1935

(b) பட்டயச் சட்டம், 1833

(c) இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம் 1909

(d)  இந்திய அரசு சட்டம் ,1919

Q10. மரபணு மாற்றப்பட்ட (ஜிஎம்) பயிர்களின் ஒப்புதலுக்கான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு பின்வரும் எந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ளது?

(a) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972

(b) வன (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1980

(c) சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986

(d) உயிரியல் பன்முகத்தன்மை சட்டம், 2002

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

The payment of bonus act is not one of the acts subsumed under this

The Code on Social Security 2020 (Code), which received the Presidential Assent on 28 September 2020, subsumes nine regulations relating to social security, retirement, and employee benefits, such as (i) The Employees Compensation Act, 1923, (ii) The Employees State Insurance Act, 1948, (iii) The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (iv) The Employees Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959, (v) The Maternity Benefit Act, 1961, (vi) The Payment of Gratuity Act, 1972, (vii) The Cine Workers Welfare Fund Act, 1981, (viii) The Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996, and (ix) The Unorganized Workers’ Social Security Act, 2008).

Source: https://www.financialexpress.com/money/the-code-on-social-security-2020-how-will-this-new-labour-code-benefit-employees-workers/2098269/

 

S2.Ans.(a)

Sol.

 • The Code provides for separate definitions of ‘worker’ and ’employee’.5The definition of ’employee’ is broader than that of ‘worker’ as it includes persons carrying out managerial and administrative work. The definition of ‘worker,’ however, expressly includes working journalists and sales, promotion employees.
 • According to the Code, the central government will fix a floor wage, taking into account the living standards of workers.  Further, it may set different floor wages for different geographical areas.  Before fixing the floor wage, the central government may obtain the advice of the Central Advisory Board and may consult with state governments.
 • The minimum wages decided by the central or state governments must be higher than the floor wage. In case the existing minimum wages fixed by the central or state governments are higher than the floor wage, they cannot reduce the minimum wages.
 • Gender discrimination:The Code prohibits gender discrimination in matters related to wages and recruitment of employees for the same work or work of similar nature.  Work of similar nature is defined as work for which the skill, effort, experience, and responsibility required are the same.
 • Source : https://www.mondaq.com/india/employee-benefits-compensation/856716/code-on-wages-2019-key-features-and-highlights
 • https://prsindia.org/billtrack/the-code-on-wages-2019

 

 

S3.Ans.(d)

Sol.

The Code on Wages, 2019 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Labour, Mr. Santosh Gangwar on July 23, 2019. It seeks to regulate wage and bonus payments in all employments where any industry, trade, business, or manufacture is carried out.  The Code replaces the following four laws: (i) the Payment of Wages Act, 1936, (ii) the Minimum Wages Act, 1948, (iii) the Payment of Bonus Act, 1965, and (iv) the Equal Remuneration Act, 1976.

https://prsindia.org/billtrack/the-code-on-wages-2019
S4.Ans.(c)

Sol.

the Constitution guarantees the Union government powers to form a State, increase or decrease the area of any State, and alter the boundaries or name of any State — as given in article 3

source: https://www.thehindu.com/news/national/explained-state-union-territory-and-union-territory-with-a-legislative-assembly/article28837329.ece

 

S5.Ans.(d)

Sol.

Sikkim was never a UT.

The States Reorganisation Act of 1956 carved out 14 States and six Union Territories, three of which eventually became States — Manipur, Tripura, and Himachal Pradesh.

Arunachal Pradesh was UT in 1972 but was conferred the status of a state in 1987

source: https://www.thehindu.com/news/national/explained-state-union-territory-and-union-territory-with-a-legislative-assembly/article28837329.ece

 

S6.Ans.(b)

Sol.

Read Article 239A…

(1) Parliament may by law create  [for the Union territory of  [Puducherry]]—

(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or

(b) a Council of Ministers, or both with such constitution, powers, and functions, in each case, as may be specified in the law.

(2) Any such law as is referred to in clause

shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution

https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part8.pdf

S7.Ans.(a)

Sol.

 1. (1) The President may make regulations for the peace, progress, and good government of the Union territory of—

(a) the Andaman and Nicobar Islands;

[(b) Lakshadweep;]

[(c) Dadra and Nagar Haveli;]

[(d) Daman and Diu;]

[(e) Puducherry;]

 

S8.Ans.(d)

Sol.

Committee of Privileges: The functions of this committee are semi-judicial in nature. It examines the cases of breach of privileges of the House and its members and recommends appropriate action. The Lok Sabha committee has 15 members, while the Rajya Sabha committee has 10 members. Committee on Empowerment of Women: This committee was constituted in 1997 and consists of 30 members (20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha). It considers the reports of the National Commission for Women and examines the measures taken by the Union Government to secure status, dignity, and equality for women in all fields. Estimates Committee: The Rajya Sabha has no representation in this committee. These members are elected by the Lok Sabha every year from amongst its own members, according to the principles of proportional representation by means of a single transferable vote.

 

S9.Ans.(b)

Sol.

The first law commission was established in 1834 under the Charter Act of 1833.

 

S10.Ans.(c)

Sol.

A Genetically Modified (GM) or transgenic crop is a plant that has a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology.

There is a well established regulatory framework for approval of Genetically Modified (GM)

Crops as per “Rules for the Manufacture/Use/Import/Export and Storage of Hazardous Microorganisms, Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989” under the Environment (Protection) Act, 1986 in India.

 

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

Polity Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_40.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Download your free content now!

Congratulations!

Polity Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Polity Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.