Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz in Tamil

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz For TNPSC [12 October 2021]

PHYSISCS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSISCS QUIZZES (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. பின்வரும் எந்த உலோகத்தில், அதிகபட்ச வெப்ப கடத்துத்திறன் உள்ளது?

(a) இரும்பு.

(b) அலுமினியம்.

(c) செம்பு

(d) வெள்ளி.

 

Q2.  ____ மற்றும் படு கதிருக்கிடையேயான கோணம், படு கோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

(a) பரப்பு.

(b) செங்குத்து (normal)

(c) தொடுகோடு

(d) எதிரொளித்த கதிர்.

 

Q3. பின்வரும் எந்த அதிர்வெண் வரம்பில், மனித காது, ஒலியின் அதிர்வுகளின் உணர்திறனை கொண்டுள்ளது?

(a) 0-5 ஹெர்ட்ஸ்.

(b) 6-10 ஹெர்ட்ஸ்.

(c) 11-15 ஹெர்ட்ஸ்.

(d) 20-20,000 ஹெர்ட்ஸ்.

 

Q4.  வெப்பநிலை பற்றி, பின்வரும் எது உண்மை அல்ல?

(a) இது ஏழு si அடிப்படையிலான அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது si அலகில், டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின் ஆகும்.

(d) அனைத்தும் உண்மை.

 

Q5. மீயொலிவேக வானூர்தி எவ்விதமான அதிர்ச்சி அலையை உருவாக்குகிறது?

(a) மாறுநிலை அலை .

(b) மிகையொலி அலை.

(c) ஒலி ஏற்றம்.

(d) குறுக்கலை.

 

Q6. ஒரு கோளம், ஒரே உயரம் மற்றும் வெவ்வேறு கோணங்கள் கொண்ட இரண்டு சாய் தளங்களில் எவ்வாறு உருள்கிறது?

(a) சமமான நேரத்தில்.

(b) சமமான வேகத்தில்.

(c) சமமான வேகத்துடன், சமமான நேரத்தில்.

(d) சமமான இயக்க ஆற்றலுடன், சமமான நேரத்தில்.

 

Q7. நிலையான வேகம் v ஐ கொண்ட ஒரு பொருள், r எனும் ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் ஊடாக, ஒரு சீரான வட்ட இயக்கத்தில் நகர்கிறது. பொருளின் முடுக்கம் என்ன?

 (a) பூஜ்ஜியம்.

(b) v/r.

(c) 〖v/r〗^2.

(d) v^2/r.

 

Q8. விம்மல்கள், எதன் காரணமாக ஏற்படுகின்றன?

(a) குறுக்கீடு.

(b) எதிரொளிப்பு.

(c) ஒளிவிலகல்

(d) டாப்ளரின் விளைவு.

 

Q9. ஒரு சக்கரத்தில், கோளப்பந்து அமைப்பின் செயல் என்ன?

(a) உராய்வை அதிகரிப்பது.

(b) இயக்க உராய்வை, உருளும் உராய்வாக மாற்றுவது.

(c) நிலையான உராய்வை, இயக்க உராய்வாக மாற்றுவது.

(d) வசதிக்காக மற்றுமே.

 

Q10. ஹைட்ரோஸ்கோப் என்பது, எதன் மாற்றங்களைக் காட்டும் ஒரு கருவி?

(a) தண்ணீருக்கு அடியிலான ஒலி.

(b) வளிமண்டல ஈரப்பதம்.

(c) திரவத்தின் அடர்த்தி.

(d) நிலத்தின் உயர்நிலை.

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

PHYSISCS QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol-

 • Silver has the maximum thermal conductivity.

 

S2. (b)

 • The angle formed between the normal and the incident ray at the point of the incidence is called the angle of the incidence.

 

S3. (d)

 • Audible range of the frequencies that human ear can sense is 20-20,000Hz.
 • But it is more sensitive to the sounds between the 1,000Hz and the 4,000Hz.

 

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 

S5. (C)

 • Sonic boom is the common name of the loud noise created by the shock wave produced by the supersonic air plane.

 

S6.(b)

 • The velocity of the sphere depends on the height of the inclined plane and acceleration due to the gravity.

 

S7. (d)

 • If an particle is moving in a uniform circular motion with the constant speed v along a circle of radius r, then the acceleration of the particle will be v square/r.

 

S8. (a)

 • Beat is an interference pattern between the two sound’s of the slightly different frequencies.

 

S9. (b)

 • The main function of the Ball bearings is to reduce the friction between the surface of the bearing and the surface it is the rolling over.

 

S10. (a)

 • It is used for seeing below the surface of the water.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- FEST75(75% OFFER)

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_40.1
ADDA247 TAMIL RRB NTPC CBT 2 GROUP D 60hr CRASH COURSE STARTS SEP 1 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group