Physics Daily quiz in Tamil 14 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4 |_00.1
Tamil govt jobs   »   Physics Daily quiz in Tamil 14...

Physics Daily quiz in Tamil 14 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4

Physics Daily quiz in Tamil 14 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4 |_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. ஒரு உடல்/ பொருள்  அதிகபட்ச வெப்பத்தை உறிஞ்சுகிறது எனில் என்ன நடக்கும்?

(a) கருப்பு மற்றும் கடினமாகும்

(b) கருப்பு மற்றும் மென்மையாகும்.

(c) வெள்ளை மற்றும் கடினமாகும்

(d) வெள்ளை மற்றும் மென்மையாகும்.

Q2. எது வாயுச் சுடரின் வெப்பமான பகுதி  ———- என அழைக்கப்படுகிறது?

(a) ஒளிராத மண்டலம்.

(b) நீல மண்டலம்.

(c) ஒளிரும் மண்டலம்.

(d) இருண்ட மண்டலம்.

Q3. வெப்ப பரிமாற்றத்தின் முறைகள் பின்வருவனவற்றில் எது?

(a) வெப்பச்சலனம்.

(b) ஆவியாதல்.

(c) புரட்சி.

(d) வெப்ப விரிவாக்கம்.

Q4. ரேடியோ-அலை பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வளிமண்டலத்தின் அடுக்கு?

(a) குரோமோஸ்பியர்ஸ்.

(b) வெப்பமண்டலம்.

(c) அயனி மண்டலம்

(d) அடுக்கு மண்டலம்.

Q5. பருப்பொருள் அலை என்பது ?

(a) டி ப்ரோக்லி அலைகள்.

(b) மின்காந்த அலைகள்.

(c) குறுக்கு அலைகள்.

(d) நீளமான அலைகள்.

Q6. போலி ஆவணங்கள் எதன்மூலம்   கண்டறியப்படுகின்றன?

(a) புற ஊதா கதிர்கள்.

(b) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(c) பீட்டா கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

Q7. எதை பார்ப்பதன் மூலம் ஒரு தொலைநோக்கியை நுண்ணோக்கியிலிருந்து வேறுபடுத்த முடியும்?

(a) நீளம்.

(b) நிறம்.

(c) லென்ஸின் அளவு.

(d) லென்ஸின் நீளம் மற்றும் அளவு.

Q8. ஒரு முப்பட்டகம்  மூலம்  ஒளியின் வெவ்வேறு வண்ணங்களைப் பிரிப்பது?

(a) ஒளியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒளியின் சிதறல்.

(c) ஒளியின் வேறுபாடு/ஒளிக்கோட்டம்.

(d) ஒளியின் ஒளிவிலகல்.

Q9. அதிக திசை நோக்கு கொண்ட ஒளி கற்றை ———- என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) அழிப்பான்.

(b) கிரேசர்.

(c) மேசர்.

(d) லேசர்

Q10. நீலம் மற்றும் பச்சை கலக்கும்போது எந்த நிறம் உருவாகிறது?

(a) மயில் நீலம்.

(b) பழுப்பு நிறம்.

(c) கருப்பு.

(d) ஊதா.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (a)

Sol-

 • Best absorber:—– Black and rough surface.

S2.(a)

 • Non- luminous zone is the hottest part of the gas flame.
 • It is the outermost part of the gas flame and hence complete combustion takes place here.

S3. (a)

 • Convection:—- it is the process of the heat transfer in a gas or liquid by circulation of the currents downwards to upwards.

S4. (c)

 • The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.
 • The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

S5. (a)

 • Matter waves are de- broglie waves.
 • Matter waves are the waves which show dual nature.
 • They behave like the particle and travel like waves.

S6.(a)

 • Documents that are authentic, will grow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

S7. (c)

 • Telescopes has lenses of the long focal length and microscope has lenses of the short focal length.

S8. (b)

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (d)

 • Laser is the coherent, monochromatic unidirectional beam of light.

S10. (a)

 • When Blue colour and green colour are mixed, then the result is cyan colour.

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Physics Daily quiz in Tamil 14 June 2021 | For Tnpsc Group 2 and 4 |_50.1

Adda247 tamil website  | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247App

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?