கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Maths quiz

கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021]

Maths quiz (கணித வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Maths quiz (கணித வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் November 2nd Week 2021

Q1. ∆ABC இல், ∠A + ∠B = 75° மற்றும் ∠B + ∠C = 140°, பின்னர் ∠B

(a) 40°

(b) 35°

(c) 50°

(d) 45°

Q2. ∆ABC என்பது ∆DEF ஐப் போன்றது, ∆ABCயின் பரப்பளவு சதுர செ.மீ. மற்றும் ∆DEF இன் பரப்பளவு 16 சதுர செ.மீ. மற்றும் BC = 2.1 செ.மீ. பின்னர் EF இன் நீளம் என்ன?

(a) 5.6 cm

(b) 2.8 cm

(c) 3.7 cm

(d) 1.4 cm

Q3. ஒரு வட்டத்தின் நாண் அதன் ஆரத்திற்குச் சமம். சுற்றளவுக்கு ஒரு புள்ளியில் இந்த நாண் துணைபுரியும் கோணம்

(a) 80°

(b) 90°

(c) 60°

(d) 30°


Q4. 
பெரிய வட்டத்தின் AB மற்றும் AC ஆகிய இரண்டு நாண்கள் மற்றும் இல் ஒரே மையத்தைக் கொண்ட சிறிய வட்டத்தைத் தொடட்டும். பிறகு XY = ?

 (a) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_50.1

(b) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_60.1

(c) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_70.1

(d) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_80.1

Q5. G ஆனது 24 செமீ சுற்றளவு கொண்ட ABCயின் சமபக்க முக்கோணத்தின் மையமாக இருக்கட்டும். அப்போது AGயின் நீளம்

 (a) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_90.1

(b) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_100.1

(c) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_110.1

(d) கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_120.1

Q6. A மற்றும் என்பது இரண்டு வட்டங்களின் மையங்கள் ஆரங்கள் முறையே 11 செமீ மற்றும் செமீ. ஒரு பொதுவான தொடுகோடு இந்த வட்டங்களை முறையே O & D இல் தொடுகிறது. AB = 13 cm என்றால், OD இன் நீளம்

(a) 13 cm

(b) 17 cm

(c) 8.5 cm

(d) 12 cm

Q7. ABC என்பது ஒரு வட்டத்தில் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு சமபக்க முக்கோணம். AB = AC = 12√5 மற்றும் BC = 24 cm என்றால் வட்டத்தின் ஆரம்

(a) 10 cm

(b) 15 cm

(c) 12 cm

(d) 14 cm

Q8. ABC என்பது ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணமாகும்இதில் AB = AC ஒரு வட்டத்தைச் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளது. என்பது வட்டம் BC பக்கத்தைத் தொடும் புள்ளி என்றால்பின்வருவனவற்றில் எது உண்மை?

(a) BP = PC

(b) BP > PC

(c) BP < PC

(d) BP = ½PC

Q9. D மற்றும் ஆகியவை முறையே ∆ABCயின் AB மற்றும் ACயின் நடுப்புள்ளிகள் என்றால், ∆ADE மற்றும் BCED பகுதிகளின் விகிதம்?

(a) 1 : 2

(b) 2 : 3

(c) 1 : 4

(d) 1 : 3

Q10. O என்பது ∆ABC இரு சமபக்க  முக்கோணத்தின் மையம். AB = AC = 17 cm மற்றும் BC = 6 cm என்று கொடுக்கப்பட்டால்வட்டத்தின் ஆரம்

(a) 3.015 cm

(b) 3.205 cm

(c) 3.025 cm

(d) 3.125 cm

Practice These DAILY Maths quiz (கணித வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Maths quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_130.1

S2. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_140.1

S3. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_150.1

S4. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_160.1

S5. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_170.1

S6. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_180.1

S7. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_190.1

S8. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_200.1

S9. Ans.(d)

Sol. கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_210.1

S10. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_220.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

கணித வினா விடை| Maths quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 [22 November 2021] |_230.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON nov 29 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?