Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 20...

History Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_2.1

                   TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. சமண மதத்தின் கோட்பாடு தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை பரிசீலிக்கவும்?

 1. கடவுள் இந்த உலகைப் படைத்துள்ளார், மேலும் அதன் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நம்புகின்றனர்.
 2. அது உலகத்தை ஆத்மா இல்லாததாக நிரந்தரமற்றதாக கருதியது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q2. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. ஆரம்பகால சமண நூல்கள் முக்கியமாக பாலியில் எழுதப்பட்டன.
 2. அங்கங்கள் ஸ்வேதாம்பரர்களின் புனித நூல்கள்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை  சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q3. பின்வரும் எந்த தத்துவங்கள் பௌத்த மதத்துடன் தொடர்புடையது?

 1. வேதங்களின் தவறற்ற தன்மை
 2. நான்கு உன்னத சத்தியங்கள்.
 3. அஷ்டாங்கிகா மார்கா

கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மற்றும் 3

(d) 1, 2 மற்றும் 3

Q4. டெல்லி சுல்தான்களின் கீழ் பொருளாதார மற்றும் சமூக வாழ்க்கை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

(a) இந்தியா அதன் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசையில் அமைந்துள்ள வெளிநாட்டு நிலங்களுடன் வர்த்தக தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தது.

(b) துருக்கியர்களால் காகிதம் மற்றும் உயர்ந்த கலவை உற்பத்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

(c) அடிமைகள் கிராமப்புறங்களில் மட்டுமே விவசாயத் தொழிலாளர்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டனர்.

(d) ஒவ்வொரு சில கிலோமீட்டருக்கும் ஓட்டப்பந்தய வீரர்களுடன் நன்கு வளர்ந்த தகவல் தொடர்பு அமைப்பு இருந்தது.

Q5. இக்ததாரி அமைப்பு யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

(a) பஹ்லுல் லோடி

(b) முஹம்மது துக்ளக்

(c) இல்த்துத்மிஷ்

(d) அக்பர்

Q6. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. இல்த்துத்மிஷ் பந்தகன் என்று அழைக்கப்படும் அடிமைகளை ஆளுநர்களாகவும் நிர்வாகிகளாகவும் நியமிக்க பயன்படுத்தினார்
 2. நில மதிப்பீடு இல்த்துத்மிஷ் ஆட்சியின் போது வருவாய் வசூலிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது /எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q7. சாதவாகனர்கள் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. சாதவாகன ஆட்சியாளர்கள் இந்து மதம் மற்றும் பிராமண சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள், எனவே அவர்களின் அலுவல் மொழி சமஸ்கிருதம்.
 2. பல பாறை குடைவரை கோயில்கள் அவர்களின் ஆட்சியில் கட்டப்பட்டன.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q8. விக்ரம்ஷிலா பல்கலைக்கழகம் யாருடைய ஆட்சியின் போது நிறுவப்பட்டது?

(a) பல்லவர்கள்

(b) பாண்டியர்கள்

(c) சேரர்கள்

(d) சந்தேலர்கள்

Q9. பின்வரும் ஜோடிகளில் எது சரியாக பொருந்துகிறது?

(a) ஹரப்பன் நாகரிகம் – வர்ணம் பூசப்பட்ட கிரேவேர்

(b) குஷானர்கள் – காந்தாரா கலைப்பள்ளி

(c) முகலாயர்கள் – அஜந்தா ஓவியங்கள்

(d) மராட்டியர்கள் – பஹாரி ஓவிய பள்ளி

Q10. டல்ஹெளசியின்வாரிசு இழப்பு கொள்கையின் கீழ், ஒரு இராச்சியம் நிறுவனத்தின் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியாக எவ்வாறு மாறும்?

(a) ஒரு இந்திய ஆட்சியாளர் ஆண் வாரிசு இல்லாமல் இறந்தால்

(b) ஆங்கிலேயர்களின் நில வருவாய் முறைகளை இராச்சியம் ஏற்கவில்லை என்றால்

(c) மன்னர் நியமித்த பிரிட்டிஷ் குடியிருப்பாளர்களை இராச்சியம் வெளியேற்றினால்

(d) நல்லாட்சி நடைமுறைகள் ராஜ்யத்தால் பின்பற்றப்படவில்லை என்றால்

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol. According to Jaina’s teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world; therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation.

Mahavira denied God as the creator of the Universe and considered gods, if any, as subordinate to Jaina teachers

The most important idea in Jainism is that the entire world is animated: even stones, rocks, and water have life. Non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants, and insects, is central to Jaina’s philosophy.

 

S2.Ans.(b)

Sol.

Statement 1 is incorrect. The early Jainas discarded the Sanskrit language mainly patronized by Brahmanas and utilized the prevailing spoken languages of different times at different places in the country for their religious propaganda and the preservation of sacred knowledge such as Prakrit or Ardhamagadhi. They even gave a literary shape to some vernaculars for the first time. Mahavira himself preached in the mixed dialect called Ardha-Magadhi.

Statement 2 is correct. In the first Jaina council, held at Pataliputra by Sthulabahu at the beginning of the third century BC 12 Angas (sections or limbs) were compiled to replace the lost 14 Purvas (former texts). However, these texts were accepted only by the Svetambaras. The second council was held at Valabhi in the fifth century AD by the Svetambaras under the leadership of Devardhi Kshamasramana and resulted in the final compilation of the 12 Angas and 12 Upangas (minor sections). Hence, the sacred literature of the Svetambaras is written in the Arsha or ArdhaMagadhi form of Prakrit and may be classified into twelve Angas, twelve Upangas, ten Prakirnas, six Chhedasutras, four Mulasutras, and two miscellaneous texts.

 

S3.Ans.(b)

Sol.

Gautama Buddha advocated not a set of doctrines or dogmas but a rational scheme of spiritual development:

1) He rejected the infallibility of the Vedas.

2) There are 4 noble truths (Chatvari Arya Satyani)

 • The world is full of sorrows (dukkha).
 • The cause of sorrow is desire (Trishna).
 • If desires are conquered, all sorrows can be removed.
 • The only way this can be done is by following the eight-fold path. 3) For this there is the eightfold path:

The eight-fold path comprises (1) proper vision, (2) right aim, (3) right speech, (4) proper action, (5) proper livelihood, (6) right effort, (7) correct awareness, and (8) meditation. According to Buddha’s teachings anyone who follows this path, considered as the ‘middle path’ (madhyama pratipad), would attain salvation irrespective of his social background.

Another doctrine on which Buddha laid great emphasis is the law of karma, it’s working, and the transmigration of the soul. The condition of man in this life and the next, he argued, depends upon his own deeds. We are born again and again to reap the fruits of our karma. This is the law of karma. If an individual sins no more, he dies no more, and when he dies no more; he is born no more, and thus, he comes to live the life of Final Bliss.

 

S4.Ans.(c)

Sol.

Option c is incorrect. Slaves were present in the urban areas as well as rural areas. Slaves comprised a large section of the population that resided in the towns along with domestic servants.

1) Slaves were generally bought for domestic service, company, or for their special skills.

2) Skilled slaves were valued and some of them rose to high offices as in the case of slaves of Qutubuddin Aibak.

3) Many of the Sultan’s slaves were employed in handicrafts, while others formed bodyguards for Sultan. The largest number of slaves were used for personal service.

4) Slaves were allowed to marry and to own some personal property. However, slavery was widely considered to be degrading.

 

S5.Ans.(c)

Sol.

Iqtadari System was introduced in India by Iltutmish

About Iqtadari System

1) Under this system, military commanders were appointed as the governors of territories of varying sizes. These lands were called iqta and their holder was called iqtadar or muqti.

2) The duty of the Governors (called muqtis or walis) was to lead military campaigns and maintain law and order in their iqtas.

3) In exchange for their military services, the muqtis collected the revenues of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues.

4) Control over muqtis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted.

5) These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughluq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muqtis. Care was taken that the muqti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers.

 

S6.Ans.(a)

Sol.

Iltutmish used Slaves called Bandagan to appoint them as governors and administrators.

Why slaves were appointed to high offices? The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them.

The land assessment was introduced for revenue collection during the reign of Alauddin Khalji, not iltutmish.

 

S7.Ans.(b)

Sol.

Statement 1 is incorrect. The Satvahanas rulers claim to have been Brahmanas and they represented the march of Triumphant Brahmanism. They performed asvamedha and rajasuya sacrifices, but their official language was not Sanskrit. The official language of Satvahanas was Prakrit. All inscriptions were composed in this language and written in Brahmi script.

Statement 2 is correct. In the Satvahanas phase, many temples and monasteries were cut out of the solid rock in the northwest Deccan and Maharashtra with great skill and patience. The two common structures were the temple which was called chaityas and the monastery was called viharas. The most famous chaitya was that of Karle in western Deccan. At Nasik we have 3 viharas. Rock-cut architecture is also found in Andhra in the Krishna-Godavari region. For example-The Amravati and Nagarjunakonda stupa

 

S8.Ans.(a)

Sol.

Pala ruler, Dharmapala, revived Nalanda University and founded Vikramshila university. 1) Nalanda university which had been famous all over the eastern world was revived by Dharmapala and 200 villages were set apart for meeting its expenses. 2) Vikramshila University – Dharmapala also founded the Vikramshila university which became second only to Nalanda in fame. It was built on the banks of Ganga in Magadha. The Palas built many viharas in which a large number of Buddhist monks lived

 

S9.Ans.(b)

Sol.

Painted Greyware belonged to the later Vedic period (1000–600BC). Ajanta paintings belong to the Gupta period. Pahari School came into existence during the Mughal period

 

S10.Ans.(a)

Sol.

The final wave of kingdom annexations occurred under Lord Dalhousie who was the Governor-General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir his kingdom would “lapse”, that is, become part of Company territory.

∙ One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine: Satara (1848), Sambalpur (1850), Udaipur (1852), Nagpur (1853), and Jhansi (1854).

∙ Finally, in 1856, the Company also took over Awadh. This time the British had an added argument – they said they were “obliged by duty” to take over Awadh in order to free the people from the “misgovernment” of the Nawab!

∙ Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857

adda247 Monthly Current Affair Quiz in Tamil -April 2021-50 questions ans Download PDF

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

**WHOLE TAMILNADU LIVE CLASS LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/live-classes-study-kit

**WHOLE TAMILNADU MOCK TEST LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/mock-tests-study-kit