General Awareness Daily quiz in Tamil 30 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 30 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 30 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. பரிமாற்ற வருவாய் அல்லது மாற்று செலவு எவ்வாறு  அறியப்படுகிறது?

(a) மாறும் செலவு.

(b) மறைமுக செலவு.

(c) வெளிப்படையான செலவு.

(d) வாய்ப்பு செலவு.

Q2. பொருளாதார வாடகை என்பது  எதை குறிக்கிறது?

(a) உழைப்பின் பயன்பாட்டிற்காக செலுத்தப்பட்ட கட்டணம்.

(b) மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டணம்.

(c) நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டிற்காக செலுத்தப்பட்ட கட்டணம்.

(d) நிலத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டணம்

Q3. மீட்டெடுக்க முடியாத ஒரு செலவு என்று எது அழைக்கப்படுகிறது?

(a) மாறுபடும் விலை.

(b) சந்தர்ப்பச்செலவு.

(c) மீளாச் செலவு

(d) செயல்பாட்டு செலவு.

Q4. சேமிப்பு என்பது பண வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாகும்?

(a) தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு.

(b) நுகர்வுக்கு செலவிடப்படவில்லை.

(c) உடல்நலம் மற்றும் கல்விக்காக செலவிடப்பட்டது.

(d) நீடித்த நுகர்வோர் பொருட்களுக்காக செலவிடப்பட்டது.

Q5. ஏராளமான நிறுவனங்களின் ஒத்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிலைமை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) நிறைநிலைப்போட்டி.

(b) ஏகபோக போட்டி.

(c) தூய போட்டி.

(d) சிலருரிமைப் போட்டி.

Q6. பின்வருவனவற்றில் தலையிடாமைக் கொள்கை அமைப்பின் சிறப்பியல்பு எது?

(a) அரசாங்கத்தின் தலையீடு இல்லை.

(b) சந்தைப் பொருளாதாரம் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

(c) இது ஒரு சமூகவுடைமை அமைப்பு.

(d) அதிகபட்ச அரசாங்க தலையீடு.

Q7. ஏகபோகம் என்று அழைக்கப்படும் சந்தை அமைப்பு எந்த சந்தையிலும் சரியாக எத்தனை விற்பனையாளர் இருக்கும் இடத்தில் உள்ளது?

(a) ஒன்று.

(b) இரண்டு.

(c) ஐந்து.

(d) பத்து.

Q8. விலை பொறிமுறையானது எதனுடைய ஒரு அம்சம்?

(a) முதலாளித்துவ பொருளாதாரம்.

(b) பண்டமாற்று பொருளாதாரம்.

(c) கலப்பு பொருளாதாரம்.

(d) சமூகவுடைமை பொருளாதாரம்.

Q9. வங்கி பரிவர்த்தனைகளில் ECS எதைக் குறிக்கிறது?

(a) Excess credit supervisor.

(b) Extra cash status.

(c) Exchange clearing standard.

(d) Electronic clearing service.

Q10. பின்வரும் நாணயங்களில் எது ரூபாயின் அடிப்படையில் அதிக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது?

(a) பவுண்டு.

(b) டாலர்.

(c) யூரோ.

(d) ரியால்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Opportunity cost is the cost a person could have received but sacrificed to take the another course of action or alternative.
 • It is sacrifice due to the second best choice available who has selected another option.
 • Hence , transfer earning is also known as the opportunity cost.

S2. (d)

 • Economic rent is the revenue foregone or received for the use of the land.
 • It can be expressed with the payment made in the cash and the reward in the form of the cost occurred.
 • Economic rent = payment made.

S3. (C)

 • Sunk cost are expenses occurred and these expenses cannot be recovered.

S4. (b)

 • Saving is that part of income reserved for any particular reason for the other than consumption.

S5. (a)

 • Perfect competition is the market structure that have many sellers and buyers with a homogeneous product.
 • In this structure product is identical and prices are decided by the demand and the supply.
 • So buyers are the price fixer not the sellers.

S6.(a)

 • Laissez-faire is a French term that literally means leave alone In economy it is referred in the situation where there is no interference from the government in the deciding market factors.

S7. (a)

 • Monopoly is the market where there is only the one seller.
 • For monopoly firm , price depends on the quantity sold.
 • Thus monopoly firm is a price – maker.

S8 . (a)

 • Price mechanism refers to the system of the fixing price of the products according to their demand and the supply.
 • Capitalistic economy is that type of the economy in which production and the distribution of the goods and services is done by the private organisations and the price of the goods and the services are decided by their demand and the supply.

S9. (d)

 • Electronic clearing service’s is an electronic mode of the transactions or transfer that are the reaccuring and the periodic in the nature.

S10.(a)

 • Pound is the high value currency in the above mentioned currencies.

Use Coupon code: ME75(75% OFFER) +DOUBLE VALIDITY OFFER

General Awareness Daily quiz in Tamil 30 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?