General Awareness Daily quiz in Tamil 29 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_00.1
Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 29 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 29 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. இளநீர் என்பது ஒரு ?

(a) திரவ நியூக்ளியஸ்.

(b) திரவ மெசோகார்ப்.

(c) திரவ எண்டோகார்ப்.

(d) சிதைந்த திரவ எண்டோஸ்பெர்ம்

Q2. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்ஸிஜனின் மூலம்  எது ?

(a) நீர்.

(b) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(c) குளோரோபில்.

(d) மெசோபில் செல்கள்.

Q3. குளிர் உணர்திறன் தாவரங்களின் மென்சவ்வு கொழுமியம் உள்ளனவா?

(a) நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்களின் குறைந்த விகிதம்.

(b) நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களின் குறைந்த விகிதம்.

(c) நிறைவுற்ற மற்றும் நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களின் சம விகிதம்.

(d) நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களின் அதிக விகிதம்.

Q4. ஒரு மரபணு ஜோடி மற்ற அலகு விளைவை மறைக்கும்போது, இந்த நிகழ்வு குறிப்பிடப்படுகிறது?

(a) சுரப்புத் தேக்கம்.

(b) மாறுதல்/ பிறழ்வு.

(c) இவற்றில் எதுவுமில்லை.

(d) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்.

Q5. காற்று குழிகளின் இருப்பு எதனுடைய ஒரு தழுவல்?

(a) பாலைவன தாவரங்கள்.

(b) மரங்கள்.

(c) நீர் தாவரங்கள்.

(d) மெசோபைட்டுகள்.

Q6. மரபணு வங்கியில் தாவர மரபணு பொருள் திரவ நைட்ரஜனில் -196 டிகிரி செல்சியஸில் பாதுகாக்கப்படுகிறது?

(a) தண்டு மற்றும் வளர்திசு.

(b) முதிர்ந்த விதை மற்றும் வளர்திசு.

(c) முன்பே முதிர்ந்த அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட விதை.

(d) பழுத்த பழம்.

Q7. B.C.G தடுப்பூசியில் C என்ற சொல் எதைக் குறிக்கிறது?

(a) கால்மெட்.

(b) காப் (இருமல்).

(c) குளோரின்.

(d) காட்மியம்.

Q8. செர்னோபில் அணு உலை விபத்து என்பது  _________ மாசுபாட்டின் விளைவாகும்?

(a) எண்ணெய் கசிவு.

(b) அமில மழை.

(c) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(d) கதிரியக்கக் கழிவுகள்.

Q9. பின்வருவனவற்றில் எதிலிருந்து  குயினின் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது?

(a) சர்பகந்தா.

(b) அபின்.

(c) சின்சோனா.

(d) டதுரா.

Q10. BOD  இன்  முழு விரிவாக்கம் என்ன?

(a) biological oxygen deficit.

(b) biological oxygen difference.

(C) biological oxygen demand.

(d) biological oxygen distribution.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (C)

Sol-

 • Coconut water is the liquid clear matter inside the young green coconuts.
 • It is also called as the liquid endosperm.
 • It contains sugars, vitamins, minerals, proteins free amino acids and the growth promoting factors.

 

S2. (a)

Sol-

 • Oxygen liberate after the splitting of the water molecule into the hydrogen and the oxygen.
 • In the photosynthesis this liberate oxygen in the atmosphere.

 

S3. (b)

 • Chill sensitive plant contain low proportion of the unsaturated fatty acids.
 • They protect plant’s from the low temperature.

S4. (a)

 • When one gene hides or masks the effect of the other unit , the phenomenon is referred as the Epistasis.

S5. (C)

 • Presence of air cavities is an adaptation of the water plant’s or hydrophytes.
 • Air cavities are present in between the mesodermal layers in leaves and stems.
 • Air cavities provide the buoyancy to the freely floating plant’s.

S6.(b)

 • Plant genetic material in Gene bank is preserved at the -196 degree Celsius in the liquid nitrogen as mature and meristem breserved here.
 • This technique is named as the cryopreservation.S7. (a)
  • In B.C.G vaccine the word C stand for the calmette BCG vaccine is used against the tuberculosis.
  • Calmette and the Guerin discovered the vaccine in 1908 , BCG vaccine was first used medically in 1921.

  S8.(d)

  • Chernobyl nuclear power plant near pripyat in the Ukraine.
  • Chernobyl disaster was the catastrophic nuclear accident.
  • It occurred on 26 April 1986.
  • So it’s cause the radioactive waste pollution.

  S9.(c)

  • Quinone is a drug which is used to treat the malaria disease which caused by the plasmodium falciparum.

  S10.(c)

  • BOD stands for the biological oxygen demand.
  • It is the amount of the oxygen dissolved in the water required by the aerobic bacterias to break down the organic material present in the water body.

  Use Coupon code: ME75(75% OFFER) +DOUBLE VALIDITY OFFER

  General Awareness Daily quiz in Tamil 29 June 2021 | For TNPSC Group 2 and 4 |_50.1*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

  Check Live Classes in Tamil

  *பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

  Practice Now

   Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?