Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 2nd week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. நியூக்ளியஸின் அளவு  எவ்வாறு  அளவிடப்படுகிறது?

(a) அணு நிறை.

(b) ஆங்ஸ்ட்ரோம்.

(c) செ.மீ.

(d) ஃபெர்மி.

Q2. கதிரியக்கக் கூறுகள் எதை உமிழ்கின்றன?

(a) வானொலி அலைகள்.

(b) அகச்சிவப்பு அலைகள்.

(c) புற ஊதா அலைகள்.

(d) ஆல்பா, பீட்டா மற்றும் காமா கதிர்வீச்சுகள்.

Q3. சமையல் எண்ணெய் எவ்வாறு  காய்கறி நெய்யாக மாற்றப்படுகிறது?

(a) ஹைட்ரஜனேற்றம்.

(b) ஆக்ஸிஜனேற்றம்.

(c) ஒடுக்கம்.

(d) படிகமாக்கல்.

Q4. துணிகளில் இருந்து இரும்பு மற்றும் துரு கறைகளை அகற்ற எந்த அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) சிட்ரிக் அமிலம்.

(b) ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்யுங்கள்.

(c) ஆக்சாலிக் அமிலம்.

(d) அசிட்டிக் அமிலம்.

Q5. நவீன தனிம அட்டவணையை யார் முன்மொழிந்தார்கள்?

(a) ஃபாரடே.

(b) மெண்டலீவ்.

(c) நியூட்டன்.

(d) போர்.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-9

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q6. Rn என்பது எந்த தனிமத்தின்  வேதியியல்  குறியீடு?

(a) ரேடியம்.

(b) ரேடான்.

(c) ரெனியம்.

(d) ருத்தேனியம்.

Q7. குரோமைட் என்பது எதனுடைய ஒரு தனிமம்/தாது?

(a) துத்தநாகம்.

(b) யுரேனியம்.

(c) டைட்டானியம்.

(d) குரோமியம்.

Q8. எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) டங்ஸ்டன்.

(b) நிக்ரோம்.

(c) பித்தளை.

(d) எஃகு.

Q9. பின்வரும் நிறமுள்ள வாயு எது?

(a) ஆக்ஸிஜன்.

(b) நைட்ரஜன்.

(c) குளோரின்.

(d) ஹைட்ரஜன்.

Q10. டெல்ஃபான் என்ற தரவகை  பெயர் எந்த பாலிமரைக் குறிக்கிறது?

(a) பாலிஸ்டிரீன்.

(b) பாலிப்ரொப்பிலீன்.

(c) பாலிடெட்ராஃப்ளூரோஎத்திலீன்.

(d) பாலிஎதிலீன் டெரெப்தாலேட்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 1st week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • The size of the nucleus is measured in Fermi (1 Fermi=10(-15)m.

S2. (d)

 • Radioactive elements emit alpha beta and gamma radiations.
 • Emission of gamma radiation takes place after emission of alpha and beta radiations.

S3. (a)

 • Vegetable oils are converted into vegetable ghee, when vegetable oil are reacted with hydrogen gas in the presence of catalyst Ni/Of.
 • This process is known as Hydrogenation.

S4. (C)

 • Oxalic acid is used to remove iron rust stains and clothes.

S5. (b)

 • Periodic table was proposed by Dimitri Mendeleev (Russian Scientist).

S6.(b)

 • Radium=Ra.
 • Radon=Rn.
 • Rhenium=Rh.
 • Ruthenium=Ru.

S7. (d)

 • Chromite is an iron chromium oxide.

S8. (b)

 • The material used in electric heater is Nichrome.
 • Nichrome is a mixture of nickel chromium and iron.

S9. (c)

 • Oxygen, nitrogen , and hydrogen are colourless gases.while, chlorine is a greenish yellow coloured gas.

S10. (C)

 • Teflon represents polytetrafluoro ethylene.
 • It is a polymer of tetrafluoro ethylene. It is used for making nonstick cooking utensils.

 

Use Coupon code: HAPPY (75% offer)

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_100.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 19 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_130.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.