Tamil govt jobs   »   General Awareness Daily quiz in Tamil...

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 1st week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. அக்ராஸ் சப்போட்டா என்பது எதனுடைய விஞ்ஞான பெயர்?

(a) சீத்தாப்பழம்.

(b) குல்மோகர்.

(c) புளி.

(d) சிக்கு.

Q2. சக்கரியாஸ் ஜான்சன் எதை கண்டுபிடித்தார்?

(a) ஜெட் இயந்திரம்.

(b) ரேடியம்.

(c) நுண்ணோக்கி.

(d) மின்சார விளக்கு.

Q3. ரிங்வோர்ம் (படை ) ஒரு ____ நோய்?

(a) பாக்டீரியா.

(b) புரோட்டோசோவன்.

(c) வைரல்.

(d) பூஞ்சை.

Q4. எல்லா வைரஸ்களிலும் மாறாமல் காணப்படும் வேதியியல் கூறு?

(a) புரதங்கள்.

(b) கொழுமியம்.

(c) டி.என்.ஏ.

(d) ஆர்.என்.ஏ.

Q5. பின்வருவனவற்றில் யார் மருத்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்?

(a) டார்வின்.

(b) ஹிப்போகிரேட்ஸ்.

(c) ஹெக்கிள்.

(d) எட்வர்ட் ஜென்னர்.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-9

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q6.BCG எதன் நோய்த்தடுப்பு மருந்து?

(a) தட்டம்மை.

(b) காசநோய்.

(c) தொண்டை அழற்சி நோய்.

(d) தொழுநோய்.

Q7. சிறுநீர் சுரப்பை அதிகரிக்கும் மருந்து?

(a) அட்ரினலின்.

(b) மோனூரெட்டி.

(c) டையூரிடிக்.

(d) ட்ரையூரிடிக்.

Q8. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்ஸிஜனின் மூலம் எது?

(a) நீர்.

(b) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(c) குளோரோபில்.

(d) மெசோபில் செல்

Q9. குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் எதன்  முன்னிலையில் ஆல்கஹாலாக  மாற்றப்படுகிறது?

(a) டயஸ்டேஸ்.

(b) மால்டேஸ்.

(c) இன்வெர்டேஸ்.

(d) ஸ்ய்மேஸ்.

Q10. ECG  எந்த உறுப்பின்  செயல்பாட்டைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது?

(a) இதயம்.

(b) நுரையீரல்.

(c) சிறுநீரகம்.

(d) மூளை.

வெற்றி நடப்பு நிகழ்வுகள் 290 வினாடி வினா June PDF 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Achras sapota is the scientific name of the chiku.
 • Family- anacardiaceae.

S2. (C)

 • Microscope was invented by the Zacharias Jansen.

S3. (d)

 • Ringworm is a fungal disease caused by the species of the fungus named as the trichophyton, microsperum , and epidermatophyton.

S4. (a)

 • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

S5. (b)

 • Hippocrate a Greek physician, is known as the father of the medicine.

S6.(b)

 • BCG immunization is used against the tuberculosis BCG vaccine was first used in the 1921 and is the only immunotherapy available for the tuberculosis.

S7. (C)

 • Kidney maintain the concentration of the urine to be the excreted out of the body.
 • Diuretic medicine increase the urine secretion in the condition of the hypocrisis or oliguria.

S8. (a) oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

S9. (d)

 • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

S10. (a)

 • ECG is used to detect the functioning of the heart.
 • ECG detect the electrical changes in the heart muscle in the pattern of the depolarizing during the cardiac cycle.

Use Coupon code: HAPPY (75% OFFER)

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_100.1

  *இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

 Adda247App  | Adda247TamilYoutube | Adda247 Tamil telegram group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz in Tamil 17 july 2021 | For TNPSC Group 2 and 4_130.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.