English language quiz For SBI Clerk Mains [7 September 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language quiz

English language quiz For SBI Clerk Mains [7 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

 

Directions (1-10): Read the following passage carefully and answer the questions given below them. Certain words/phrases have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions.

 

The hotline conversation between the Director Generals of Military Operations of India and Pakistan and their agreement “to undertake sincere measures to improve the existing situation ensuring peace and avoidance of hardships to the citizens”, and to “fully implement the ceasefire understanding of 2003 in letter and spirit forthwith” is a long-awaited development. The wording of the near-identical statements issued by India and Pakistan is the most promising heard from the bilateral front in the last two years, especially the recommitment to the 2003 ceasefire. It was the ceasefire that paved the way for the Vajpayee-Musharraf statement of 2004 and a dialogue that lasted until the Mumbai attacks. What Tuesday’s agreement may lead to is still uncertain. It is sufficient that the two sides have unequivocally said they will respect the ceasefire. Scores of civilians living along the LoC have perished in these incidents, which spiked after the 2016 attack on the Uri garrison and the subsequent strike by India inside PoK. In the same period, India has lost more soldiers in ceasefire violations than at any other period of peace time. On the same day as the DGMOs spoke, the Kashmiri separatist leadership, responding to Union Minister Rajnath Singh’s offer of talks, indicated it was open to dialogue with the Centre, without any mention of its usual preconditions.

 

If all this does not square with the Pakistan Army-created kerfuffle over a book length conversation between two long retired spy bosses of India and Pakistan in which neither says anything that is not already in the public realm, it is because in India-Pakistan relations, trying to reconcile everything is near impossible. The Pakistan Army’s decision to pull in its former DG ISI and put him on the “exit control list” for shooting the breeze with his friend, a former head of RAW, on Kargil among other things, should be seen as of a piece with the power struggle in Pakistan.

 

A general election is due to be held in Pakistan in a couple of months, and a former chief justice has been appointed to head the caretaker government. The disqualified-for-life Nawaz Sharif has been addressing rallies and public meetings, alleging the Army was behind his removal, and indeed, behind all Pakistan’s problems. His remarks that “non-state actors” had been allowed to cross Pakistan’s borders and kill “common people” in Mumbai have not gone down well with the Army. The former DG ISI, not particularly known as a friend of Pakistan’s civilian governments, broadly vindicates Sharif’s position in the book co-authored with his Indian friend. His former institution had to act quickly, before the carefully built up narrative against the “anti-national” Sharif started disintegrating. For the Pakistan Army, though, the real message is that narratives cannot be controlled beyond a point. That the entire drama unfolded at a time when India and Pakistan have taken steps to reduce hostilities only makes the self-serving nature of nationalist narratives more obvious.

 

Q1. As per the passage, Nawaz Sharif was disqualified from his duties. Whom did he allege for his disqualification?

(a) The DG, ISI

(b) The Government

(c) The Army

(d) Civilians

(e) None of the Above

 

Q2. Which of the following statements is/are correct in context to the passage?

(I) Ceasefire paved the way for the Vajpayee-Musharraf statement of 2004.

(II) The former DG ISI justifies Sharif’s position in a book co-authored with his Indian friend.

(III)A general election is due to be held in Pakistan in a couple of months, and a former chief justice has been appointed to head the caretaker government.

(a) Only (I)

(b) Only (II)

(c) Both (II) and (III)

(d) All are correct

(e) None of the Above.

 

Q3. As per the passage, what were the postulates of agreement that awaited development between India and Pakistan?

(a) Improving the existing situation and ensuring peace to citizens.

(b) Full implementation of the ceasefire understanding of 2003 in letter and spirit forthwith.

(c) To successfully conduct general elections to be held in Pakistan.

(d) Both (a) and (b)

(e) All are correct.

 

Q4. What is meant by the idiom “shooting the breeze” used in the passage?

(a) Enjoying a pleasant weather.

(b) Spend time thinking about good times.

(c) To spend time talking about things that are not important.

(d) To do something different and amazing.

(e) None of the Above

 

Q5. Which of the following statements cannot be inferred from the following passage?

(I) Scores of deaths of civilians along the LOC spiked after the 2016 attack on the Uri garrison.

(II) India lost less soldiers in ceasefire violations than at any other period of peace time. 

(III) Restoring friendly relations between India and Pakistan is near to impossible.

(a) Only (I)

(b) Only (II)

(c) Both (I) and (III)

(d) Only (III)

(e) All (I), (II) and (III)

 

Q6. Choose the word which is MOST SIMILAR to the word given in passage.

PERISH

(a) Revive

(b) Flourish

(c) Succumb

(d) Thrive

(e) Subsist

 

Q7. Choose the word which is MOST SIMILAR to the word given in passage.

VINDICATE

(a) Refute

(b) Exonerate

(c) prolific

(d) Condemn

(e) Accuse

 

Q8. Choose the word which is MOST SIMILAR to the word given in passage.

HOSTILITY

(a) Amiability

(b) Empathy

(c) Civility

(d) Cordiality

(e) Animosity

 

Q9. Choose the word which is most opposite to the following word given in bold in the passage

RECONCILE

(a) Attune

(b) Harmonize

(c) Agitate

(d) Resolve

(e) Pacify

 

Q10. Choose the word which is most opposite to the following word given in bold in the passage

UNEQUIVOCAL

(a) Assured

(b) Inexorable

(c) Explicit

(d) Dubious

(e) Certain

 

Directions (11-15): In each of the following sentence, there are two blank spaces. Below the sentences, there are five options and the blanks are to be filled with the pair of words given below to make the sentences correct. Fill up the sentences with the correct word.

 

Q11. With borrowing costs set to rise and global trade tensions adding to uncertainties for India’s exporters who are yet to capitalize on the rupee weakness, policymakers will need to ………….. populism and stick to policy …………… if the tenuous momentum is to be sustained.

(a) elude; imprudence

(b) elope; recklessness

(c) eschew; prudence

(d) chew; wisdom

(e) escape; rashness

 

Q12. Due to the …………. quality of elections, the formerly fifth largest democracy is classified as an autocracy again. These developments are worrying for citizens because corruption, social exclusion and barriers to fair economic competition continue to be more ………….. in autocracies.

(a) enhance; rebellious

(b) improve; submissive

(c) ameliorate; dominant

(d) deteriorate; obedient

(e) worsened; prevalent

 

Q13. In a country which has had three-decade-long military dictatorships, …………. caretaker governments are somewhat of a ………….

(a) definite; static

(b) eternal; innovative

(c) permanent; complex

(d) interim; novelty

(e) volatile; antiquated

 

Q14. Mandatory pre-litigation mediation puts the ………….. in the court of the parties involved, rather than looking at external agencies like courts, and urges them to ………… with and resolve disputes.

(a) shuttle; release

(b) ball; engage

(c) sphere; fasten

(d) globe; involved

(e) courage; lost

 

Q15. The youth climbed over the vehicle and started ………….. it with stones, then the driver sensitively ………… to take the vehicle out of the crowd.

(a) smashing; managed

(b) mashing; handled

(c) break; involved

(d) defeat; directed

(e) hit; indulged

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. Refer 3rd paragraph 2nd line.

 

S2. Ans.(d)

Sol. All are correct.

(I) Refer 1st para 6th line.

(II) Refer 3rd para 6th line.

(III) Refer 3rd para 1st line.

 

S3. Ans.(d)

Sol. Refer 1st para 1st four lines.

 

S4. Ans.(c)

Sol. Shooting the breeze: To spend time talking about things that are not important.

 

S5. Ans.(b)

Sol. Statement (II) is incorrect. Refer 1st para last 4 lines.

 

S6. Ans.(c)

Sol. Perish: to cause to die

Succumb: fail to resist pressure, temptation, or some other negative force/ die from the effect of a disease or injury.

 

S7. Ans.(b)

Sol. Vindicate: show or prove to be right, reasonable, or justified.

Exonerate: (of an official body) absolve (someone) from blame for a fault or wrongdoing.

 

S8. Ans.(e)

Sol. Hostility: hostile behaviour; unfriendliness or opposition.

Animosity: strong hostility.

 

S9. Ans.(C)

Sol. Reconcile: restore friendly relations between.

Agitate: make (someone) troubled or nervous.

 

S10. Ans.(d)

Sol. Unequivocal: in a way that leaves no doubt.

Dubious: something you have doubts about or you suspect is not true

 

S11. Ans.(c)

Sol. Eschew– to avoid; to shun; to shy away

Prudence– the quality of being prudent(careful)

 

S12. Ans.(e)

Sol. Worsened– to make worse

Prevalent– superior in frequency or dominant

 

S13. Ans.(d)

Sol. Interim– temporary

Novelty– the state of being new or novel; newness

 

S14. Ans.(b)

Sol. Ball– ‘put the ball in the court’ is a phrase which should be used in its original form

Engage– to keep busy or occupied

 

S15. Ans.(a)

Sol. Smashing– the sound of violent impact

Managed– to handle or control

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

English language quiz For SBI Clerk Mains [7 September 2021]_50.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON SEP 13 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?