Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For IBPS Clerk PRE [8 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/14100649/TAMILNADU-State-GK-PART-13.pdf”]

Directions (1-5):Rearrange the following six sentences (A), (B), (C), (D), (E) and (F) in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below.
(1) Public officials are often criticized for not being accessible to their constituents.
A. Carl Lanford had, for many years, frequently admonished his staff to allow people to come and see him.
B. Yet, the citizens of his community were blocked by his secretaries when they called.
C. Finally, the mayor found a solution.
D. He claimed he had an ‘open door’ policy
E. He removed the door from his office.
F. The fault sometimes lies in overprotective assistants who don’t want to overburden their bosses with too many visitors.
(8) His aides got the message.

Q1. Which of the following will be the SECOND sentence after the rearrangement?
(a) A
(b) F
(c) D
(d) C
(e) E

Q2. Which of the following will be the THIRD sentence after the rearrangement?
(a) A
(b) C
(c) E
(d) B
(e) D

Q3. Which of the following will be the FIRST sentence after the rearrangement?
(a) F
(b) A
(c) E
(d) B
(e) C

Q4. Which of the following will be the FOURTH sentence after the rearrangement?
(a) C
(b) A
(c) B
(d) D
(e) E

Q5. Which of the following will be the LAST(SIXTH) sentence after the rearrangement?
(a) F
(b) C
(c) E
(d) D
(e) B

Directions (6-10): In each of the questions given below a sentence is given which is then divided into five parts out of which one part is incorrect. You must choose the grammatically incorrect part as your answer.
Q6. The smartphone will enable the “line sardars”(A)/ to establish contact with concern authorities to(B)/ address any emergency situation and they should also(C)/ be apprised about different welfare schemes(D)/ of the government as well(E).
(a) A
(b) B
(c) C
(d) E
(e) No error

Q7. He also directed the department to(A)/ develop the new schools as model(B)/ institutions and engage modern construction(C)/ technology for early completion(D)/ of constructing work(E).
(a) A
(b) B
(c) C
(d) E
(e) No error

Q8. The Chief Minister also emphasised(A)/ on generating awareness amongst(B)/ the tea garden workers(C)/ about health and(D)/ other government programmes(E).
(a) E
(b) A
(c) C
(d) B
(e) No error

Q9. We need to sank(A)/ our differences and(B)/ come on a common(C)/ platform otherwise others(D)/ will rule over us(E).
(a) C
(b) A
(c) B
(d) D
(e) No error

Q10. Troubled by the rising frequency of(A)/ such incendiary social media posts(B)/, the Assam police has been(C)/ experimenting with a slew(D)/ of ‘soft policing’ tactics(E).
(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) No error

 

Directions (11-15): The following statements have two blanks which are to be filled with the options given below. Choose the correct combination which can most suitably complete the sentence without altering the meaning of the statement. If none of the combinations makes an impact, choose (e) i.e. “No combination fits” as your answer.
Q11. With its war …………………… smoking seemingly on the right track, India must turn its ………………… to the smokeless tobacco segment.
(a) with, desire
(b) against, focus
(c) regarding, demand
(d) at, focus
(e) No combination fits

Q12. The Centre would like us to believe that the Smart Cities Mission will ……………………. urban life in the ………………………… that enter the elite club.
(a) regulate, focus
(b) demand, cluster
(c) transform, agglomerations
(d) regard, assemble
(e) No combination fits

Q13. The …………………… to find life outside the solar system got a big boost with the discovery of seven Earth-size extra-solar planets, or exoplanets, orbiting a dwarf star ………….. 40 light years away.
(a) challenge, since
(b) quest, since
(c) problem, in
(d) quest, about
(e) No combination fits

Q14. Lack of motivation and lack of …………………. are two of the main reasons for …………………..and of living a mediocre life.
(a) enjoyment, success
(b) enthusiasm, failure
(c) freedom, surrender
(d) enthusiasm, success
(e) No combination fits

Q15. Thus the empire was compelled to ……………… with all these varied conditions and to …………………… them as best it might.
(a) grapple, reconcile
(b) enter, alienate
(c) avoid, reconcile
(d) struggle, serving
(e) No combination fits

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

 

S1. Ans.(a)
Sol. FADBCE; A

S2. Ans.(e)
Sol. D

S3. Ans.(a)
Sol. F

S4. Ans.(c)
Sol. B

S5. Ans.(c)
Sol. E

S6. Ans.(b)
Sol. Replace ‘concern’ with ‘concerned’ as ‘concerned’ is used as an adjective here which shouldn’t be misunderstood as a verb.

S7. Ans.(d)
Sol. Replace ‘constructing’ with ‘construction’ as the given context of the sentence will take noun in it.

S8. Ans.(e)
Sol. No error

S9. Ans.(b)
Sol. Replace ‘sank’ with ‘sink’ as ‘to’ will always be followed by the first form of the verb.

S10. Ans.(c)
Sol. Replace ‘has’ with ‘have’ as ‘police’ is a collective noun so it will take plural verb.

S11. Ans.(b)
Sol. ‘against’ and ‘focus’ are making the sentence meaningful.
S12. Ans.(c)
Sol. Transform: make a marked change in the form, nature, or appearance of.
Agglomerations: a mass or collection of things; an assemblage
S13. Ans.(d)
Sol. Quest: search for something.
S14. Ans.(b)
Sol. Enthusiasm: intense and eager enjoyment, interest, or approval.
S15. Ans.(a)
Sol. Grapple: engage in a close fight or struggle without weapons; wrestle.
Reconcile: restore friendly relations between

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: BHARAT-75% OFFER(முன் எப்போதும் இல்லாத சலுகையில்)

IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group