BIOLOGY Daily Quiz In Tamil 8 July 2021 | For for TNPSC GROUP 2 & 4_00.1
Tamil govt jobs   »   BIOLOGY Daily Quiz In Tamil 8...

BIOLOGY Daily Quiz In Tamil 8 July 2021 | For for TNPSC GROUP 2 & 4

BIOLOGY Daily Quiz In Tamil 8 July 2021 | For for TNPSC GROUP 2 & 4_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, UPSC  மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-7

Q1. தாவரங்களின் இலைகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சிறிய துளைகளின் பெயர் என்ன?

(a) பிட்ஸ்.

(b) ஸ்டொமாட்டா.

(c) ட்ரிக்கோம்ஸ்.

(d) ஹைடதோட்ஸ்

Q2. தாவரத்தின் உயிரணுச் சுவர் முக்கியமாக எதைக் கொண்டுள்ளது?

(a) கொழுமியம்.

(b) வைட்டமின்.

(c) நார்ப்பொருள்.

(d) புரதம்.

Q3. எய்ட்ஸ் வைரஸ் எதை அளிக்கிறது?

(a) நிணநீர்க் குழியங்கள் (Lymphocytes).

(b) ஒற்றைக் குழியங்கள் (Monocytes).

(c) நடுவமைநாடிகள் (Neutrophils) .

(d) காரநாடிகள் (Basophils).

Q4. எல்லா வைரஸ்களிலும் நிலையாய் காணப்படும் வேதியியல் கூறு எது?

(a) புரதங்கள்.

(b) கொழுமியம்.

(c) DNA

(d) RNA

Q5. ஆரம்பகால ப்ளைட்டின் நோய் பின்வரும் எதில் காணப்படும்?

(a) உருளைக் கிழங்கு.

(b) இஞ்சி.

(c) முட்டைக் கோஸ்.

(d) காலிஃபிளவர்

Q6. பூஞ்சை பற்றிய ஆய்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பிசியோலஜி

(b) பிரணாலஜி

(c) மைகாலஜி

(d) பயாலஜி

Q7. பொய்க்கனிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு?

(a) ஆப்பிள்.

(b) கொய்யா.

(c) மா.

(d) தக்காளி

Q8. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது உருவாகும் ஆக்ஸிஜன் எதிலிருந்து உருவாகிறது?

(a) நீர்.

(b) கார்பன் டை ஆக்சைடு.

(c) பச்சையம்.

(d) இலை நடுத்திசு உயிரணுக்கள்.

Q9. குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் எந்த நொதியத்தை பயன்படுத்தி சாராயமாக  மாற்றப்படுகிறது?

(a) டயஸ்டேஸ்.

(b) மால்டேஸ்.

(c) இன்வெர்டேஸ்.

(d) ஜைமேஸ்.

Q10. நாம் சுவாசித்து வெளிவிடும் காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் சதவீதம் என்ன?

(a) 4%.

(b) 8%.

(c) 12%.

(d) 16%.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் வினாடி வினா PDF ஐ தமிழில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் MAY 2021


Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Stomata are small opening or pore present in the epidermis of leaves and other organs of the plant that help in gas exchange.

S2. (C)

 • Plant cell wall is composed of cellulose. It is a tough organic polysaccharide compound.
 • Cellulose cell wall helps to provide structural and mechanical support.

S3. (a)

 • AIDS virus destroys the T. Lymphocytes belong to a group of white blood cells known as lymphocytes that play a central role in cell – mediated immunity.

S4. (a)

 • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

S5. (a)

 • Early blight of potato is a disease caused by fungus, alternaria solani. It results in the reduction of tuber yield.

வெற்றி வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-8


S6.(c)

 • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties. Pier Antonio micheli is known as the father of the modern Mycology.

S7. (a)

 • False fruit are those fruit which are not developed from ovary. Here apple is developed by thalamus. So it is considered as the false fruit.

S8. (a) oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

S9. (d)

 • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

S10. (a)

 • Exhaled air contains 4% carbon dioxide, produced as a waste product of energy production, while the inhaled air contains 0.04% carbon dioxide.

வெற்றி தமிழ்நாடு செய்திகள்- புதிய பதிப்பு தமிழில் PDF ஜூன் 2021


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சி செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Use Coupon code: SMILE (77% offer)

BIOLOGY Daily Quiz In Tamil 8 July 2021 | For for TNPSC GROUP 2 & 4_50.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App | Adda247 Tamil telegram group | Adda247 Tamil Youtube

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?