SSC CGL प्रवेशपत्र 2022 जाहीर

SSC CGL प्रवेशपत्र 2022 जाहीर

ईशान्य, पश्चिम आणि वायव्य क्षेत्रांसाठी एसएससी सीजीएल प्रवेशपत्र 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे

ईशान्य, पश्चिम आणि वायव्य क्षेत्रांसाठी एसएससी सीजीएल प्रवेशपत्र 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे