Check MPSC Exam Calendar 2022 (Updated)

MPSC has updated the status of the MPSC Exam Calendar 2022 on 06 December 2022

आयोगाने 06 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC Exam Calendar 2022 ची सध्यस्थिती काय आहे याबद्दल update दिला आहे.

Download MPSC Calendar 2022 (Updated) December 2022