BMC Bharti 2023

BMC Bharti 2023

बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 (BMC Bharti 2023) अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत Assistant Staff Nurse या पदाची वेतन संरचना ही रु. 25,500 ते रु. 81,100 आहे.

For More Information Click Here