Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz In Marathi | 12...

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_30.1

 

गणित दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 12 जुलै 2021

 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

 

Q1. दिलेल्या आकृतीमध्ये P आणि Q हे AC आणि AB चे मध्यम बिंदू आहेत. तसेच, PG = GR आणि HQ = HR. ∆ABC आणि ∆PQR च्या क्षेत्रफळाचे प्रमाण काय आहे?

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_40.1
(a) 1/2
(b) 2/3
(c) 3/5
(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q2. त्रिकोण ABC मध्ये, AD हा ∠BAC आणि ∠BAD = 60 चा कोन दुभाजक आहे. AD ची लांबी किती आहे?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_50.1
(a) (b+c)/bc
(b) bc/(b+c)
(c) √(b^2+c^2 )
(d) (b+c)^2/bc

Q3. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये, AB हे O बिंदू असलेल्या वर्तुळाची जीवा आहे रेषा AB बिंदू C पर्यंत लांब आहे जसे BC=OB सरळ रेषा CO वर्तुळावरील बिंदू D पर्यँत लांब आहे. जर ∠ACD = y अंश आणि ∠AOD= x अंश जर ky=x असल्यास,k चे मूल्य आहेः
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_60.1
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q4. खालील आकृतीमध्ये, कोप ्यातील आयत 10 सेमी × 20 सें.मी. आहे आणि आयताचा कोपऱ्यातील बिंदू वर्तुळाच्या परिघावर बिंदू आहे. वर्तुळाची त्रिज्या किती आहे?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_70.1
(a) 10 सेमी
(b) 40 सेमी
(c) 50 सेमी
(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q5. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये (मोजून रेखाटले नाही), P हा AB वर एक बिंदू आहे जसे की AP:PB = 4: 3. PQ ही AC शी समांतर आहे आणि QD ही CP शी समांतर आहे. ∆ARC मध्ये, ∠ARC = 90 °, आणि ∆PQS मध्ये, ∠ PSQ = 90 °. QS ची लांबी 6 सेमी आहे. तर AP आणि PD गुणोत्तर काय असेल?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_80.1
(a) 10 : 3
(b) 2 : 1
(c) 7 : 3
(d) 8 : 3

Q6. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये (मोजून काढलेले नाही) AD = CD = BC आणि ∠BCE= 96° असल्यास ∠DBC किती आहे?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_90.1
(a) 32°
(b) 84°
(c) 64°
(d) सांगता येत नाही

Q7. खाली दिलेल्या आकृतीत (मोजून काढलेल्या नसलेल्या) A, B आणि C हे O बिंदू असलेल्या वर्तुळावर तीन बिंदू आहेत. जीवा BA एका बिंदू T पर्यंत वाढविला जातो म्हणजे CT बिंदू C च्या वर्तुळासाठी स्पर्शिका बनला तर ∠ATC = 30 ° आणि ∠ACT = 50 °, तर ∠BOA आहे:
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_100.1
(a) 100°
(b) 150°
(c) 80°
(d) सांगता येत नाही

Q8. काटकोन आकारात असलेला एक कागदाच तुकडा आहे जो अशा प्रकारे कापला आहे की एक रेषा कर्ण शी समांतर असुन एक छोटा त्रिकोण बनवत आहे?
(a) 16.665
(b) 16.565
(c) 15.465
(d) 14.365

Q9. AD व्यास असलेल्या अर्धवर्तुळात जीवा BC ही व्यसास समांतर आहे .प्रत्येक जिवेची लंबी 2 आहे आणि AD ची लांबी 8 आहे तर BC ची लांबी शोधा?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_110.1
(a) 7.5
(b) 7
(c) 7.75
(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q10. 2 लांबीची त्रिज्या असलेला एक वर्तळ काटकोनाच्या कोपर्यात आहे आकृतिमध्ये दाखवलेल्या प्रमाणे एक छोटा वर्तळ आहे?
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_120.1
(a) 3-2√2
(b) 4-2√2
(c) 7-4√2
(d) 6-4√2

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

S1.Ans(a)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_130.1
P is mid point of AC
Q is mid point of AB
AP/PC=AQ/QB and AP=PC,AQ=BQ
∴ ∆AQP ~ ∆ ABC
PQ || BC
PQ=1/2 BC⇒BC=2PQ
AE=1/2 AF⇒AF=2AF
Again ∆ RGH ~ ∆ RPQ
PQ = 2GH, RJ = 2RK, EF = JK
But since EF = AE = JK = RK
RJ = RK + JK and AF = AE + EF
⇒ RJ = AF = K( say)
(Area of ∆PQR)/(Area of ∆ABC)=(1/2×PQ×k)/(1/2×BC×k)=PQ/BC=1/2

S2.Ans(b)
Sol.
Area of triangle ABC =1/2 b×c×sin∠BAC
=1/2 b×c sin120°
=√3/4 bc
Also area of ∆ABC =Area of ∆BAD+Area of ∆CAD
√3/4 bc=1/2 c×AD sin60°+1/2×b AD sin60°
√3/4 bc=√3/4 AD (b+c)
AD=bc/(b+c)

S3.Ans(a)
Sol.
BC = OB (Given)
∴ ∠BOC = ∠BCO =x°
∠ABO = ∠BOC + ∠BCO
∠ABO = 2x°
∠ABO = ∠OAB = 2x°
∴ ∠AOB=180°-(∠OAB+∠ABO) (∵ OAB is a triangle)
∠AOB = 180° – 4x
∠AOD = 180° – (∠AOB + ∠BOC)
∠AOD = y=180°-(180-4x+x)
⇒y=3x
Hence k=3

S4.Ans(c)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_140.1
OA = OB =r (radius)
OC = (r – 10)
AC = (r – 20)
OC^2+AC^2=OA^2
(r-10)^2+(r-20)^2=r^2
r^2-60r+500=0
r=50,10
Out r cannot be 10
∵ In case of r = 10, B and will coincide.
∴ r = 50 cm

S5.Ans(c)
Sol.
PQ ∥ AC ⇒ ∆ACB ~ ∆PQB
∴ AP : PB = CQ : BQ = 4 : 3
and QD ∥ CP ⇒ ∆CPB ~ ∆QDB
∴ CQ : BQ = PD : BD = 4 : 3
AP : PB = 4 : 3 and PD : BD = 4 : 3
⇒ AP : PD = 7 : 3

S6.Ans(c)
Sol.

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_150.1
AD = CD (given)
∴ ∠CAD = ∠ACD = x° (say)
∴ ∠BDC = 2x° (outerangle of triangle)

∵ CD = BC
∴ ∠BDC = ∠DBC = 2x°
Now, In ∆ ABC,
∠CAB + ∠ABC = ∠BCE
x°+2x°=96°
x=32°
∠DBC = 64°

S7.Ans(a)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_160.1
∠ACT = 50° (given)
And
OC ⊥ CT
∴ ∠OCT = 90°
∠ACO = 90° – 50°
∠ACO = 40°
And
∠CAT = 180° – (50° + 30°)
∠CAT= 100°
∴ ∠CAB = 80°
⇒ ∠BOC = 2 ∠CAB = 160°
⇒ ∠OBC = ∠OCB = 10°
Now we can get
∠ACB = ∠ACO + ∠OCB
∠ACB = 40° + 10°
∠ACB = 50°
and ∠BOA = 2∠ACB
∴ ∠BOA = 100°

S8.Ans(d)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_170.1
DE ∥ AC
Area of ∆ABC = 34 inch2
DE = ((100-35))/100 AB
DE/AC=13/20
∆ABC ~ ∆DBE (∵ AC ∥ DE)
⇒ DE/AC=BD/AB=BE/BC=13/20
⇒ (area of ∆DBE)/(area of ∆ABC)=(DE/AC)^2=169/400
Area of ∆DBE = 169/400×34=14.365 inch^2

S9.Ans(b)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_170.1
Area of ABCD =1/2 (8+BC)h
1/2 (8+BC)h=2√15+1/2 BC×h
⇒ h=√15/2
BC/2=√(16-15/4)
⇒ BC = 7 cm

S10.Ans(d)
Sol.
Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_190.1
Let ‘O’ is centre of bigger circle.
And ‘c’ is centre of smaller circle.
and ‘r’ is radius of smaller circle.
OA = OP√2
OA = 2√2
OA = radius of bigger circle + radius of smaller circle + AC
2√2=2+r+r√2
r=2(√2-1)/((√2+1) )
r=2(2+1-2√2)=(6-4√2)

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_210.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Mathematics Quiz In Marathi | 12 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_220.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.