Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz For Talathi / Police...

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_40.1

 

Mathematics  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. PQRSTU एक सायक्लिक हेक्सागॉन आहे. नंतर P + R + T= ?
(a) 180°
(b) 360°
(c) 540°
(d) 720°

Q2. जर मापाचे कोन (5Y + 62°) and (22° + Y) पूरक असतील, तर y चे मूल्य आहे?
(a) 1°
(b) 32°
(c) 8°
(d) 16°

Q3. जर चतुष्पादाच्या कोनांचे गुणोत्तर 3: 6: 3: 6 असेल तर ते __ आहे ?
(a) आयत
(b) समलंब चौकोन
(c) समांतरभुज
(d) समभुज चौकोनाचे

Q4. ∆ABC मध्ये ∠A =∠B= 60°, AC = 13 सेंमी.. D येथे AD आणि BD ∠D = 90° सह एकमेकांना छेदतात. जर DB = 2 सेमी, तर AD ची लांबी आहे?
(a) 3.0 सेमी
(b) 2.7 सेमी
(c) 3.5 सेमी

(d) 4.3 सेमी

Q5. चतुर्भुज ABCD च्या सर्व बाजू एका वर्तुळाला स्पर्श करतात. जर AB = 6 सेमी, BC = 7.5 सेमी, CD = 3 सेमी, तर DA = ?
(a) 3.5 सेमी
(b) 4.5 सेमी
(c) 2.5 सेमी
(d) 1.5 सेमी

Q6. ABC त्रिकोणात, BC, D ला तयार केले जाते जेणेकरून CD = AC. जर ∠BAD=111° आणि ∠ACB = 80°, मग ∠ABC चे मोजमाप ?
(a) 31°
(b) 29°
(c) 35°
(d) 33°

Q7. वर्तुळाची एक तार त्याच्या त्रिज्याच्या बरोबरीने असते. परिघावर एका बिंदूवर या कॉर्डने अभिप्रेत असलेला कोन आहे?
(a) 90°
(b) 80°
(c) 60°
(d) 45°

Q8. O च्या वर्तुळाचा जीवा एबी वर्तुळात A च्या स्पर्शिकासह कोन विभाजित करतो. तर ∠ABO चे मोजमाप __ आहे?
(a) θ
(b) (90° – θ)
(c) (90° + θ)
(d) (180° – θ)
L1Difficulty 4
QTags Quantitative Aptitude
QCreator Paper Maker 10

Q9. ∆ABC एका वर्तुळात कोरलेले आहे जेणेकरून BC व्यास असेल. एका बिंदूवर स्पर्शक C एका बिंदूवर BA ला छेदतो जेव्हा एका बिंदू D वर तयार केले जाते. जर ∠एबीसी = 36° तर ∠ADC चे मूल्य __ आहे?
(a) 54°
(b) 36°
(c) 48°
(d) 44°

Q10. त्रिज्या 3 सेंमी आणि 8 सेंमी या दोन केंद्रांमधील अंतर 13 सेंमी आहे. जर वर्तुळांमधील थेट सामान्य स्पर्शिकेच्या संपर्कांचे बिंदू P आणि Q असतील तर रेषाखंड PQ ची लांबी किती आहे??
(a) 11.9 सेंमी
(b) 13 सेंमी
(c) 12 सेंमी
(d) 11.5 सेंमी

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_50.1

 

S3.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_60.1

The opposite angles of a parallelogram are equal.
3x + 6x + 3x + 6x = 360°
 8x = 360°
 x = 20°

One angle = 3x = 3 × 20 = 60°
Second angle = 6x = 6 × 20 = 120°
∴120° + 60° = 180°

Note: A Rhombus is always a parallelogram but all parallelogram are not rhombus

S4.Ans. (a)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_70.1
∠A = ∠B = ∠C = 60°
BC = AB = AC = 13 cm
BD = 2 cm
In DABD,
AB^2 = BD^2 + AD^2
 〖(√13)〗^2 = 〖(2)〗^2 + AD^2
 AD^2 = 13 – 4 = 9
 AD = 3 cm

S5.Ans. (d)
Sol.
AE = AH
BE = BF
GC = FC
GD = HD

 AE + BE + GC + GD = AH + BF + FC + HD
 AB + CD = AD + BC
 6 + 3 = AD + 7.5
 AD = 9 – 7.5 = 1.5 cm

S6.Ans. (b)
Sol.
∠ACB = 80°
∴ ACD = 180° – 80° = 100°

∠CAD = ∠CDA [CD = AC]
= 80/2 = 40°

∠BAC = 111° – 40° = 71°
∠ABC = 180° – 71° – 80° = 29°

S7.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_80.1
OA = OB = AB
∴ OAB is an equilateral triangle.
∴ ∠AOB = 60°
∴ ACB = 60/2 = 30°
Angle subtended at the center by an arc is twice to that at the circumference

 

S8.Ans. (b)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_90.1

Tangent ==> CAD
OA ⊥ CD
 OAD = 90°
∠BAD = θ
∴ ∠OAB = 90° – θ = ∠OBA

S9.Ans. (a)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_100.1
The angle at the circumference of a semi–circle is a right angle.
∴ ∠BAC = 90°
∠ABC = 36°
∴ ACB = 90° – 36° = 54°
∠BCD = 90°
∴ ACD = 90° – 54° = 36°
∠DAC = 90°
∴ ADC = 90° – 36° = 54

 

S10.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_110.1
PQ = √((OO^’ )^2-(r_2-r_1 )^2 )
 √(〖(13)〗^2-〖(8-3)〗^2 )
 √(169-25)
 √144 = 12 cm

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी-जून 2021 मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_120.1

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?