Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz For Talathi / Police...

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_30.1

 

Mathematics  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. PQRSTU एक सायक्लिक हेक्सागॉन आहे. नंतर P + R + T= ?
(a) 180°
(b) 360°
(c) 540°
(d) 720°

Q2. जर मापाचे कोन (5Y + 62°) and (22° + Y) पूरक असतील, तर y चे मूल्य आहे?
(a) 1°
(b) 32°
(c) 8°
(d) 16°

Q3. जर चतुष्पादाच्या कोनांचे गुणोत्तर 3: 6: 3: 6 असेल तर ते __ आहे ?
(a) आयत
(b) समलंब चौकोन
(c) समांतरभुज
(d) समभुज चौकोनाचे

Q4. ∆ABC मध्ये ∠A =∠B= 60°, AC = 13 सेंमी.. D येथे AD आणि BD ∠D = 90° सह एकमेकांना छेदतात. जर DB = 2 सेमी, तर AD ची लांबी आहे?
(a) 3.0 सेमी
(b) 2.7 सेमी
(c) 3.5 सेमी

(d) 4.3 सेमी

Q5. चतुर्भुज ABCD च्या सर्व बाजू एका वर्तुळाला स्पर्श करतात. जर AB = 6 सेमी, BC = 7.5 सेमी, CD = 3 सेमी, तर DA = ?
(a) 3.5 सेमी
(b) 4.5 सेमी
(c) 2.5 सेमी
(d) 1.5 सेमी

Q6. ABC त्रिकोणात, BC, D ला तयार केले जाते जेणेकरून CD = AC. जर ∠BAD=111° आणि ∠ACB = 80°, मग ∠ABC चे मोजमाप ?
(a) 31°
(b) 29°
(c) 35°
(d) 33°

Q7. वर्तुळाची एक तार त्याच्या त्रिज्याच्या बरोबरीने असते. परिघावर एका बिंदूवर या कॉर्डने अभिप्रेत असलेला कोन आहे?
(a) 90°
(b) 80°
(c) 60°
(d) 45°

Q8. O च्या वर्तुळाचा जीवा एबी वर्तुळात A च्या स्पर्शिकासह कोन विभाजित करतो. तर ∠ABO चे मोजमाप __ आहे?
(a) θ
(b) (90° – θ)
(c) (90° + θ)
(d) (180° – θ)
L1Difficulty 4
QTags Quantitative Aptitude
QCreator Paper Maker 10

Q9. ∆ABC एका वर्तुळात कोरलेले आहे जेणेकरून BC व्यास असेल. एका बिंदूवर स्पर्शक C एका बिंदूवर BA ला छेदतो जेव्हा एका बिंदू D वर तयार केले जाते. जर ∠एबीसी = 36° तर ∠ADC चे मूल्य __ आहे?
(a) 54°
(b) 36°
(c) 48°
(d) 44°

Q10. त्रिज्या 3 सेंमी आणि 8 सेंमी या दोन केंद्रांमधील अंतर 13 सेंमी आहे. जर वर्तुळांमधील थेट सामान्य स्पर्शिकेच्या संपर्कांचे बिंदू P आणि Q असतील तर रेषाखंड PQ ची लांबी किती आहे??
(a) 11.9 सेंमी
(b) 13 सेंमी
(c) 12 सेंमी
(d) 11.5 सेंमी

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_40.1

 

S3.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_50.1

The opposite angles of a parallelogram are equal.
3x + 6x + 3x + 6x = 360°
 8x = 360°
 x = 20°

One angle = 3x = 3 × 20 = 60°
Second angle = 6x = 6 × 20 = 120°
∴120° + 60° = 180°

Note: A Rhombus is always a parallelogram but all parallelogram are not rhombus

S4.Ans. (a)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_60.1
∠A = ∠B = ∠C = 60°
BC = AB = AC = 13 cm
BD = 2 cm
In DABD,
AB^2 = BD^2 + AD^2
 〖(√13)〗^2 = 〖(2)〗^2 + AD^2
 AD^2 = 13 – 4 = 9
 AD = 3 cm

S5.Ans. (d)
Sol.
AE = AH
BE = BF
GC = FC
GD = HD

 AE + BE + GC + GD = AH + BF + FC + HD
 AB + CD = AD + BC
 6 + 3 = AD + 7.5
 AD = 9 – 7.5 = 1.5 cm

S6.Ans. (b)
Sol.
∠ACB = 80°
∴ ACD = 180° – 80° = 100°

∠CAD = ∠CDA [CD = AC]
= 80/2 = 40°

∠BAC = 111° – 40° = 71°
∠ABC = 180° – 71° – 80° = 29°

S7.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_70.1
OA = OB = AB
∴ OAB is an equilateral triangle.
∴ ∠AOB = 60°
∴ ACB = 60/2 = 30°
Angle subtended at the center by an arc is twice to that at the circumference

 

S8.Ans. (b)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_80.1

Tangent ==> CAD
OA ⊥ CD
 OAD = 90°
∠BAD = θ
∴ ∠OAB = 90° – θ = ∠OBA

S9.Ans. (a)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_90.1
The angle at the circumference of a semi–circle is a right angle.
∴ ∠BAC = 90°
∠ABC = 36°
∴ ACB = 90° – 36° = 54°
∠BCD = 90°
∴ ACD = 90° – 54° = 36°
∠DAC = 90°
∴ ADC = 90° – 36° = 54

 

S10.Ans. (c)
Sol.Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_100.1
PQ = √((OO^’ )^2-(r_2-r_1 )^2 )
 √(〖(13)〗^2-〖(8-3)〗^2 )
 √(169-25)
 √144 = 12 cm

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी-जून 2021 मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_110.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_130.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 22 July 2021_140.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.