Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Pattern of MPSC Group B...

Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना

Exam Pattern of MPSC Group B

Exam Pattern of MPSC Group B: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षांमार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते. MPSC राज्यसेवा, MPSC Group B, MPSC Group C, सरळ सेवा भरती, तलाठी, पोस्ट ऑफिस, आरोग्य विभाग, वन विभाग, UPSC, SSC, RRB, IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक उमेदवार हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. या सर्वांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा Exam Pattern (परीक्षा नमुना) माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. तर चला या लेखामध्ये आपण Exam Pattern of MPSC Group B (महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब) (अराजपत्रित) (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा नमुना) बघूयात. 

MPSC Group B ही परीक्षा, सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub Inspector) या तीन पदांसाठी घेतली जाते.

Exam Pattern of MPSC Group B- Exam stages

MPSC Group B Exam stages: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे MPSC Group B ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. Prilims Exam (पूर्व परीक्षा) आणि Mains Exam (मुख्य परीक्षा). सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub Inspector) या तिघांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते आणि मुख्य परीक्षांमधला पेपर क्रं. 1 हा सुद्धा संयुक्त असून पेपर क्रं. 2 हा स्वतंत्र असतो.

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 100 गुण

2. मुख्य परीक्षा 400 गुण (पेपर क्र.-1 संयुक्त व पेपर क्र.2 स्वतंत्र)

Exam Pattern of MPSC Group B: Combined Prelims Exam Pattern (पूर्वपरीक्षा नमुना)

MPSC Group B Combined Prelims Exam Pattern (महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्वपरीक्षा नमुना): उमेदवारांना MPSC Group B Combined Prelims Exam Pattern (प्रीलिम्स परीक्षा नमुना) माहित असणे आवश्यक आहे. MPSC Group B Combined Prelims Exam Pattern (प्रिलिम्स परीक्षेचा नमुना) परीक्षेच्या मार्किंग योजनेबद्दल मार्गदर्शन करेल. परीक्षेच्या प्रत्येक विभागात किंवा विषयाला दिलेल्या वेटेजनुसार उमेदवार तयारी करू शकतात. MPSC Group B Combined Prelims Exam Pattern (प्रीलिम्स परीक्षा नमुना) खाली तपशीलवार दिला आहे:

विषय व संकेतांक प्रश्नसंख्या           ऐकून गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य शमता चाचणी (संकेतांक क्रं 012 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी
एक तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी

MPSC Group B Combined Prelims Exam Pattern

 • ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी स्वरुपाची असते.
 • हा पेपर सर्व पदांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा असते
 • परीक्षेसाठी 1 तास वेळ दिला जातो
 • परीक्षेत 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न असतात

Syllabus of MPSC, Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम

Exam Pattern of MPSC Group B- Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना)

MPSC Group B Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना): उमेदवारांना MPSC Group B Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना) माहित असणे आवश्यक आहे. MPSC Group B Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना) परीक्षेच्या मार्किंग योजनेबद्दल मार्गदर्शन करेल. परीक्षेच्या प्रत्येक विभागात किंवा विषयाला दिलेल्या वेटेजनुसार उमेदवार तयारी करू शकतात. MPSC Group B Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना) खाली तपशीलवार दिला आहे:

MPSC Group B Assistant Section Officer Mains Exam Pattern (सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा नमुना):

ऐकून पेपर – 2     ऐकून गुण-400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 503) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

MPSC Group-B PYQ Papers PDF (2011-2019) | ASO, STI आणि PSI, मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF

Exam Pattern of MPSC Group B-State Tax Inspector Mains Exam Pattern (राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना)

MPSC Group B State Tax Inspector Mains Exam Pattern (राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना): उमेदवारांना MPSC Group B State Tax Inspector Mains Exam Pattern (राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना) माहित असणे आवश्यक आहे. परीक्षेच्या प्रत्येक विभागात किंवा विषयाला दिलेल्या वेटेजनुसार उमेदवार तयारी करू शकतात. MPSC Group B State Tax Inspector Mains Exam Pattern (राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना) खाली तपशीलवार दिला आहे:

MPSC Group B State Tax Inspector Mains Exam Pattern (राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना):

मुख्यपरीक्षा योजना:

ऐकून पेपर – 2     ऐकून गुण-400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 504) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (MPSC Gr.-B), गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल

Exam Pattern of MPSC Group B-Police Sub Inspector Mains Exam Pattern (पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना)

MPSC Group B Police Sub Inspector Mains Exam Pattern (पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना): उमेदवारांना Police Sub Inspector Mains Exam Pattern (पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना) माहित असणे आवश्यक आहे. परीक्षेच्या प्रत्येक विभागात किंवा विषयाला दिलेल्या वेटेजनुसार उमेदवार तयारी करू शकतात. Police Sub Inspector Mains Exam Pattern (पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना) खाली तपशीलवार दिला आहे:

MPSC Group B Police Sub Inspector Mains Exam Pattern (पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा नमुना):

मुख्यपरीक्षा योजना:

ऐकून पेपर – 2     ऐकून गुण-400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी

एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 505) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

——————————————————————————————————————————-

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना_50.1
Adda247-Marathi Trishul Batch

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change Password



Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?