Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

KAS  ഓഫീസർ (ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ) ട്രെയിനി സ്ട്രീം-1, സ്ട്രീം-2, സ്ട്രീം-3 എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ്കമ്മീഷൻ (KPSC) കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്  സർവീസ് (KAS) പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

Exam is conducted in three phases. Phase 1: Preliminary Examination – 2 Papers – Objective Type (MCQ) – 100 Marks each Phase 2: Mains – 3 Papers – Essay/Descriptive Type – 100 Marks each Phase 3: Interview – 50 marks each

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

Two papers for Kerala PSC KAS Prelims: General Studies-I General Studies-II

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

General Studies Paper I: History (India & Kerala) History of the World Cultural Heritage of Kerala Indian Constitution, Public Administration, Political System, Governance, Social Justice and International Relations Reasoning, Mental Ability & Simple Arithmetic Geography

Kerala PSC  KAS Syllabus 2022-23

General Studies Paper II: Economy and Planning Science & Technology Current Events Language Proficiency – English

To download the syllabus in pdf format