കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് വാച്ചർ സിലബസ് 2022

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് വാച്ചർ സിലബസ് 2022

Kerala Devaswom Board Watcher Syllabus 2022

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് വാച്ചർ സിലബസ് 2022 അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പുറത്തിറക്കി.

Kerala Devaswom Board Watcher Exam Details

Mode of Examination: Objective Type Test (OMR Based)

Kerala Devaswom Board Watcher Exam Details

Medium of Questions: Malayalam/English/ Tamil/Kannada

Kerala Devaswom Board Watcher Exam Details

Total Questions: 100 Total Marks: 100 Duration of Examination: 1 Hour 15 min

Kerala Devaswom Board Watcher Exam| Subjects

ഭാഗം 1: പൊതുവിജ്ഞാപനവും,  ആനുകാലികവും ഭാഗം 2: ഗണിതം, മാനസികശേഷി, യുക്തിചിന്ത

Kerala Devaswom Board Watcher Exam| Subjects

ഭാഗം 3: ജനറല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗം 4: പ്രാദേശിക ഭാഷ- മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നട

Kerala Devaswom Board Watcher Exam| Subjects

ഭാഗം 5: അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം:  (ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശോസ്ത്രം)

Kerala Devaswom Board Watcher Exam| Subjects

ഭാഗം 6: ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ , ഹൈന്ദവസംസ്കാരം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ മുതലായവ

To download complete Kerala Devaswom Board Watcher Syllabus