ibps rrb po syllabus

  • IBPS PO Syllabus 2021| IBPS PO സിലബസ് 2021 പ്രിലിമിനറിയുടെയും, മെയിനിന്റെയും, പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ വായിക്കുക

    IBPS PO സിലബസ് 2021(IBPS PO Syllabus 2021) പ്രിലിമിനറിയുടെയും, മെയിനിന്റെയും, പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ വായിക്കുക: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ (PO) തസ്തികയിലേക്കുള്ള IBPS PO 2021 വിജ്ഞാപനം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @ibps.in ൽ 2021 ഒക്ടോബർ 19 -ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. IBPS PO- യ്ക്കുള്ള സിലബസ്...

    Published On October 23rd, 2021
  • IBPS RRB PO Exam Analysis Shift 3, 7th August 2021: Exam Review Questions, Difficulty level

      IBPS RRB PO Exam Analysis Shift 3, 7th August 2021: രണ്ടാം ദിവസം IBPS RRB PO പരീക്ഷയുടെ മൂന്നാം ഷിഫ്റ്റ് അവസാനിച്ചു, ഈ പരീക്ഷയെഴുതിയ അപേക്ഷകരുമായി ഞങ്ങളുടെ ടീം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു, IBPS RRB PO 2021 പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മിതമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നിലയിലായിരുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെയും ശ്രമങ്ങളുടെയും ഒരു...

    Published On August 7th, 2021