ctet notification pdf

  • CTET 2021 Notification| CTET 2021 വിജ്ഞാപനം, പരീക്ഷാ തീയതി, ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 25 വരെ നീട്ടി

    CTET 2021 വിജ്ഞാപനം (CTET 2021 Notification), പരീക്ഷാ തീയതി, ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 25 വരെ നീട്ടി: പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ എല്ലാ വർഷവും CTET പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. അധ്യാപന മേഖലയിൽ അവരുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകരെ ഇത്...

    Published On October 21st, 2021