ctet notification 2021

  • CTET 2021 Notification| CTET 2021 വിജ്ഞാപനം, പരീക്ഷാ തീയതി, ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 25 വരെ നീട്ടി

    CTET 2021 വിജ്ഞാപനം (CTET 2021 Notification), പരീക്ഷാ തീയതി, ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 25 വരെ നീട്ടി: പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ എല്ലാ വർഷവും CTET പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. അധ്യാപന മേഖലയിൽ അവരുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകരെ ഇത്...

    Published On October 21st, 2021
  • CTET Application Form 2021 Out [Today]; CTET ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

    CTET Application Form 2021 Out [Today]; CTET ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക: CTET ഓഗസ്റ്റ് 2021 -നുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ctet.nic.in- ൽ സജീവമാണ്. CTET അപേക്ഷാ ഫോം ലിങ്ക് 2021 (CTET Application Form 2021) സെപ്റ്റംബർ 20 -ന് പുറത്തിറക്കിയ...

    Last updated on September 24th, 2021 11:05 am