Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science Quiz

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [2nd December 2021]

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam).ശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Science Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.വൈദ്യുത വാഹക ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇവയിൽ ഏതാണ് ?

(a) കാന്തിക മണ്ഡലം.

(b) വൈദ്യുത മണ്ഡലം.

(c) വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലം.

(d) ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്.

Read more: Science Quiz on 23rd November 2021

 

Q2. ഒരു അനുയോജ്യമായ വോൾട്ട്മീറ്ററിന്റെ പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് ?

(a) എണ്ണമറ്റ.

(b) പൂജ്യം.

(c) ഉയർന്ന

(d) കുറവ്.

Read more: Science Quiz on 5th October 2021

Q3. ഇലക്ട്രിക് ഫാനിന്റെ വേഗത മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം____?

(a) ആംപ്ലിഫയർ.

(b) റെഗുലേറ്റർ.

(c) സ്വിച്ച്.

(d) റക്റ്റിഫയർ.

 

Q4.റേഡിയോ തരംഗ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് ?

(a)ക്രോമോസ്ഫിയർ.

(b) ട്രോപോസ്ഫിയർ.

(c) അയണോസ്ഫിയർ.

(d) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.

 

Q5.ചലിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ?

(a) കാന്തികമണ്ഡലം.

(b) ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ.

(c) ലൈറ്റ് റേ.

(d) താപ തരംഗങ്ങൾ.

 

Q6.NOT ഗേറ്റ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ?

(a) സിംഗിൾ ഡയോഡ്.

(b) റ്റു ഡയോഡ്.

(c) സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ.

(d) സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ.

 

Q7. ബാരോമീറ്റർ റീഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോൾ, അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?

(a) ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ.

(b) ശാന്തമായ കാലാവസ്ഥ.

(c) കൊടുങ്കാറ്റ്

(d) വരണ്ട കാലാവസ്ഥ.

 

Q8. ഒരു പ്രിസത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ നിറങ്ങളുടെ വിഭജനം ________ ആണ്

(a) പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b) പ്രകാശത്തിന്റെ വിതരണം.

(c) പ്രകാശത്തിന്റെ വിഭംഗനം.

(d) പ്രകാശത്തിന്റെ വക്രീകരണം.

 

Q9. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം _____ ആണ് ?

(a) ഭൗതിക അളവ്.

(b) അടിസ്ഥാന അളവ്.

(c) സ്കെയിലർ അളവ്.

(d) എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ശരിയാണ്.

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ഗെയിമിന്, കളിക്കാർക്ക് പാസ്കലിന്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ?

(a)ക്ലൈമ്പിങ്.

(b) പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്.

(c) റാഫ്റ്റിംഗ്.

(d) സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്.

 

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Science Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a) 

Sol. Current carrying conductor produces magnetic field.

S2.(a)

Sol.An ideal voltmeter has infinite resistance.

The current flow in ideal voltmeter is zero.

 S3. (b)

Sol.Regulator is used to change the speed of the fan.

S4. (c)

Sol.The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.

The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

 S5. (a)

Sol.Both magnetic field and electric field is produced due to the moving electric charge.

S6.(d)

Sol.NOT gate is a logic gate and referred as an inverter.

It can be operated by the only one transistor.

S7. (c)

Sol.When barometer dips suddenly, it indicates the storm like condition in weather.

S8. (b) 

Sol.These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (d)

Sol.Mass is defined as the amount of substance that an object has.

It has no direction hence, it is physical, fundamental, scalar quantity.

S10. (d)

Sol.Pascal’s law states that if there is a change occurring in the pressure at any point in a confined fluid.

It will transmit throughout the fluid and the same change will occur everywhere.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [2nd December 2021]_40.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!