റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

DIRECTIONS: (1-2): ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Q1. മാസ്സ് : കിലോഗ്രാം:: വോളിയം:?

(എ) ജൂൾ

(ബി) ലിറ്റർ

(സി) ഡിഗ്രി

(ഡി) വോൾട്ട്

Read more: Reasoning Quiz in malayalam 28th september 2021.

 

Q2. ഫോക്സ് : വിക്സൻ::? 😕

(എ) ബട്ടർഫ്‌ലി : കാറ്റർപില്ലർ

(ബി) സ്റ്റാഗ്: ഡോ

(സി) കോൾട്ട്: ഹോഴ്സ്

(ഡി) തേനീച്ച: ഡ്രോൺ

Read more: Reasoning Quiz in Malayalam 27th  September 2021

 

Directions  (3-4): ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Q3.       PQRS : OOQQ : : DEFG : ?

(a) CCDD

(b) CCFF

(c) BBDD

(d) CCEE

 

Q4.       PQR : MNO : : DEF : ?

(a) ACC

(b) ACB

(c) ABC

(d) BCA

 

 

Direction (5-6): ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 

Q5.       7 : 343 : : 9 : ?

(a) 529

(b) 629

(c) 729

(d) 1008

 

Q6.       13 : 167 : : 15 : ?

(a) 223

(b) 224

(c) 225

(d) 227

 

Q7. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക്/ അക്ഷരങ്ങൾ/ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പസഫിക്: സമുദ്രം :: നൈൽ:?

(എ) വെള്ളച്ചാട്ടം

(ബി) നദി

(സി) പർവ്വതം

(ഡി) തടാകം

 

Q8. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുവാൻ  തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 ഇഞ്ച്, ഡെസിമീറ്റർ, ഫുട്,?

(എ) നാനോമീറ്റർ

(ബി) മില്ലിമീറ്റർ

(സി) സെന്റീമീറ്റർ

(ഡി) മീറ്റർ

 

 

Direction (9-10); ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ കാണാതായ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 

Q9.       2, 3, 8, 27, ?

(a) 76

(b) 84

(c) 112

(d) 124

 

Q10.    3, 17, 73, 297, ?

(a) 1087

(b) 1193

(c) 2117

(d) 2197

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol. റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_50.1

S2. Ans.(b)

Sol. Male         Female

Fox   →     Vixen

Stag  →      Doe

S3. Ans.(d)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_60.1

S4. Ans.(c)

Sol. –3 series

S5. Ans.(c)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_70.1

S6. Ans.(a)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_80.1

S7. Ans.(b)

Sol.

Pacific is an ocean

Nile is a river.

S8. Ans.(d)

Sol.

Inch, Decimeter, Foot, meter

S9. Ans.(c)

Sol.

2 × 1 + 1 = 3

3 × 2 + 2 = 8

8 × 3 + 3 = 27

27 × 4 + 4 = 112

S10. Ans.(b)

Sol.

3 × 4 + 5 = 17

17 × 4 + 5 = 73

73 × 4 + 5 = 297

297 × 4 + 5 = 1193

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [29th September 2021]_90.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

 

 

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?