റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റവാക്ക്/അക്ഷരങ്ങൾ/നമ്പർ/നമ്പർ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) 243

(b) 244

(c) 333

(d) 405

Read more: Reasoning Quiz in Malayalam 28th  September 2021

 

Q2. ഒരു പദം കാണാതെ, ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ,?

(a) പച്ച

(b) വയലറ്റ്

(c) ഇൻഡിഗോ

(d) നീല

Read more:Reasoning Quiz on 23th September 2021

 

Q3. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

FGH, NOP, VWX,?

(a) FGH

(b) DEF

(c) EFG

(d) FGB

Read more:Reasoning Quiz on 22th September 2021

 

Q4. ഈ ചോദ്യത്തിൽ, രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഓരോന്നും I, II എന്നീ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും പ്രസ്താവനകൾ സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ ഏതാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് പിന്തുടരുന്നതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രസ്താവന:

(I) DRDO ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ആന്റി എയർഫീൽഡ് ആയുധം പരീക്ഷിച്ചു.

(II) ഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈപ്രസിഷൻ ഗൈഡഡ് ബോംബ് ലോകോത്തര ആയുധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

നിഗമനങ്ങൾ:

(ഞാൻ)

 

 

Q5. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിഘണ്ടുവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

 1. ഫോർഹെഡ്
 2. ഫോറൻസിക്
 3. ഫോറെസ്റ്
 4. ഫോർമോസ്റ്

(a) i, iv, ii, iii

(b) iii, ii, iv, i

(c) i, ii, iii, iv

(d) i, iv, iii, ii

 

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ കാണാതായ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_50.1

(a) 1

(b) 16

(c) 14

(d) 20

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണിയിലെ വിടവുകളിൽ തുടർച്ചയായി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഏത് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്?

r_pr_p_q_r_p

(a) qrppq

(b) qqrpq

(c) qrprp

(d) qrppr

 

Q8. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു വാക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാട്രിക്സുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബദലുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ രണ്ട് ക്ലാസുകളിലുള്ള അക്ഷരമാലകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ് -1-ന്റെ നിരകളും നിരകളും 0 മുതൽ 4 വരെയും മാട്രിക്സ്- II ന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ 5 മുതൽ 9 വരെയുമാണ് അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ’02, 14 മുതലായവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം, കൂടാതെ’ G ‘യെ 85, 96 കൊണ്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കാം

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_60.1

(a) 78, 43, 86, 01, 77, 89

(b) 89, 42, 97, 01, 66, 23

(c) 56, 31, 76, 23, 66, 23

(d) 67, 13, 86, 34, 77 ,33

 

Q9. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.28, 42, 56, ?

(a) 70

(b) 77

(c) 72

(d) 84

 

Q10. ഏഴ് പേർ തെക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു. ബി നടുവിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമത്തേതും സി. ബി യുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമത്തേതുമാണ്. സി യുടെ തൊട്ടടുത്ത ഇടതുവശത്താണ്. മധ്യത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ യുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്?

(a) വലതുവശത്ത് രണ്ടാമത്

(b) ഉടനടി അവകാശം

(c) ഉടനടി അവശേഷിക്കുന്നു

(d) ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമത്

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Reasoning Quiz Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol.

Except 264 others are odd numbers.

S2. Ans.(a)

Sol.

According to VIBGYOR,starting from Red.

S3. Ans.(b)

Sol. റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_70.1

S4. Ans.(c)

S5. Ans.(a)

Sol.

Forehead, Foremost, Forensic, Forest

S6. Ans.(c)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_80.1

S7. Ans.(b)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_90.1

S8. Ans.(d)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_100.1

S9. Ans.(a)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_110.1

S10. Ans.(d)

Sol.റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_120.1

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [28th September 2021]_130.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?