Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നൽകിയിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധമുള്ള നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

8: 62: : 9 : ?

(a) 64

(b) 79

(c) 18

(d) 81

Read more:Reasoning Quiz on 28th October 2021

 

Q2. മോഹൻ പറഞ്ഞു, ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ അമ്മയുടെ ചെറുമകന്റെ ഭാര്യയാണ്. മോഹൻ ആ പെൺകുട്ടിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) മുത്തച്ഛൻ

(b) മരുമകൾ

(c) പിതാവ്

(d) ഭാര്യാ/ഭര്‍തൃ പിതാവ്‌

Read more:Reasoning Quiz on 27th October 2021

 

Q3. P എന്നത് ഗുണനവും, T എന്നത് കുറയ്ക്കലും, M എന്നത് കൂട്ടലും, B എന്നത് വിഭജനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ

 

28 B 7 P 8 T 6 M 4 =?

 

(a) 28

(b) 30

(c) 32

(d) 34

Read more:Reasoning Quiz on 26th October 2021

 

Q4. നൽകിയിരിക്കുന്ന ബദലിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്ക് കണ്ടെത്തുക ?

(a) പെനിൻസുല

(b) ദ്വീപ്

(c) ബേ

(d) കേപ്പ്

 

Q5. സുരേഷ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, തെക്കോട്ടു 2 മൈൽ നടന്നു, വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൈൽ നടന്നു, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ½ മൈൽ നടന്നു, പിന്നെ അവൻ തിരിഞ്ഞു. അവൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദിശ എന്താണ്?

(a) തെക്ക്

(b) പടിഞ്ഞാറ്

(c) വടക്ക്

(d) കിഴക്ക്

 

Q6. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Z, U, Q, ?, L

(a) I

(b) K

(c) M

(d) N

 

Q7. ‘BASKET’ എന്നത് ‘TEKSAB’ എന്ന് എഴുതിയാൽ, ആ കോഡിൽ ‘PILLOW’ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാനാകും?

(a) WOLLIP

(b) LOWPIL

(c) LOWLIP

(d) WOLPIL

 

Q8.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_50.1

(a) 34

(b) 54

(c) 44

(d) 64

 

Q9. നിഘണ്ടുവിലെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കുക

 1. Electrolysis
 2. Electrotyping
 3. Electrician
 4. Electroplating
 5. Electrification

 

(a) 3, 5, 4, 1, 2

(b) 5, 3, 2, 4, 1

(c) 3, 5, 1, 4, 2

(d) 5, 3, 1, 4, 2

 

Q10. LM എന്ന വരിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യചിത്രത്തിന്റെ ശരിയായ ഉത്തര ചിത്രം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_60.1

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_70.1

S2.Ans. (d)

Sol. Grandson of Mohan’s mother means son of Mohan. Therefore,

Mohan is father-in-law of that girl.

 

S3.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_80.1

S4.Ans. (c)

Sol.  Bay is a part of the sea. All others refer to different types of landforms.

 

S5.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_90.1

S6.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_100.1

S7.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_110.1

S8.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_120.1

S9.Ans. (c)

Sol.

Arrangement of words as per order in the dictionary.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_130.1

S10.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_140.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [29th October 2021]_150.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?