റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

QYK, ?, ISG, EPE

(a) NWJ

(b) MVI

(c) NVI

(d) MVJ

Read more:Reasoning Quiz on 9th October 2021

 

Q2. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

BFK, KOT, UYD, ?

(a) BFJ

(b) ADG

(c) FJO

(d) PSX

Read more:Reasoning Quiz on 7th October 2021

 

Q3. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

N O A B O P B C P Q C D ? ? ? ?.

(a) QSDE

(b) QRDF

(c) RTEF

(d) QRDE

Read more:Reasoning Quiz on 6th October 2021

 

Q4. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

YZ, VYZ, SYZ, PYZ, ?

(a) TYZ

(b) RYZ

(c) MYZ

(d) XYZ

 

Q5. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

B, F, K, Q, ?

(a) X

(b) R

(c) T

(d) Y

 

Q6. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയുടെ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള ഓരോ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരവും ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയതായി ലഭിച്ച ശ്രേണിയിലെ വലതുവശത്തുള്ള 9 –ആം അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും?

(a) M

(b) R

(c) O

(d) N

 

Q7. അക്ഷരമാലയുടെ രണ്ടാം പകുതി വിപരീത ക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇടതുവശത്തുള്ള 22 –ാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a) Q

(b) R

(c) S

(d) E

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നാല് വാക്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് വാക്കുകളും ഒരു നിഘണ്ടുവിലെ പോലെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് വാക്കാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

(a)Save

(b)Saffron

(c)Saviour

(d)Savage

 

Q9. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഉള്ള അക്ഷരവും വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള അക്ഷരവും നോക്കി ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി”ACCELERATION” എന്ന വാക്കിൽ അത്പോലെഎത്ര അക്ഷരങ്ങൾഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)ഒന്നുമില്ല

(b) ഒന്ന്

(c) രണ്ട്

(d) മൂന്ന്

 

Q10. ‘CRIMINAL’ എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ അക്ഷരവും ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര പുതിയ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടാം?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) None

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_50.1

S2.Ans. (c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_60.1

S3.Ans. (d)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_70.1

S4.Ans. (c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_80.1

S5.Ans. (a)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_90.1

S6.Ans. (d)

Sol.      Here, deleted letters have been encircled.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_100.1

Clerly, N would be at the 9th position from right after deletion.

 

S7.Ans. (b)

Sol.   As 1st half is not reversed, the 1st 13 letter would be same when we do counting from left. Rest 13 letter can will reversed and the new alphabet series would be return as:

A B C D E F G H I J K L M | Z Y X W V U T S R Q P O N

Clerly, R would be at the 22nd position from left after reversing the 2nd half alphabet.

 

S8.Ans. (a)

Sol.If we arrange the words in alphabetical order, then the word ‘Save’ will come 3rd

Saffron, Savage, Save, Saviour

 

S9.Ans. (b)

Sol. Clearly, C is the third letter in the word “ACCELERATION” as well as in the English Alphabet. Therefore, there is only one such letter.

Here C comes at 3rd position so as at in English Alphabet.

 

S10.Ans. (a)

Sol. The second, the third, the sixth and the seventh letter of the word CRIMINAL are R, I, N and A, respectively. The one new words formed will be RAIN.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_110.1
LDC MAINS Express BATCH

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?