Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇന്ന്: തലേദിവസം:: ജനുവരി : ?

(a) ഡിസംബർ

(b) മാർച്ച്

(c) നവംബർ

(d) ഫെബ്രുവരി

Read more:Reasoning Quiz on 8th November 2021

 

Q2. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടി വിജയ് പറഞ്ഞു, “അവൾ എന്റെ സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ പിതാവിന്റെ മകളാണ്”. ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ വിജയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) ഭാര്യ

(b) അമ്മ

(c) സഹോദരി

(d) മകൾ

Read more:Reasoning Quiz on 21th October 2021

 

Q3. ചില സമവാക്യങ്ങൾ ചില വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഹരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സമവാക്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

2 × 4 × 6 = 4;    9 × 3 × 7 = 13;     4 × 7 × 6 = 3;     9 × 7 × 8 =?

(a) 10

(b) 08

(c) 07

(d) 09

Read more:Reasoning Quiz on 19th October 2021

 

Q4. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട പദ ജോഡി കണ്ടെത്തുക

(a) ബയോഗ്രഫി

(b) ഫോട്ടോഗ്രഫി

(c) ലിത്തോഗ്രഫി

(d) സീറോഗ്രഫി

 

Q5. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

0, 7, 26, 63, 124, ?

(a)  196

(b) 204

(c)  212

(d) 215

 

Q6. E = 5, AMENDMENT = 89 ആണെങ്കിൽ, SECRETARY എന്നത് എന്താണ് ?

(a) 115

(b) 114

(c) 112

(d) 100

 

Q7. തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ആ വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക.

SOMNAMBULISM

(a) NAMES

(b) BASAL

(c) SOUL

(d) BIOME

 

Q8.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_40.1

(a) 48

(b) 40

(c) 36

(d) 140

 

Q9.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_50.1

മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ, ദീർഘചതുരം പുരുഷന്മാരെയും വൃത്തം അഭിനേതാക്കളെയും ത്രികോണം ഗായകരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഏത് അക്കമിട്ട പ്രദേശമാണ് പുരുഷ ഗായകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?

(a) 8

(b) 6

(c) 5

(d) 3

 

Q10. AB യിൽ കണ്ണാടി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ഏത് ഉത്തര ചിത്രമാണ് ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_60.1

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_70.1

S2.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_80.1

S3.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_90.1

S4.Ans. (a)

Sol. Biography is an account of life of somebody, while all others are different techniques of printing.

 

S5.Ans. (d)

Sol.

The given number series is based on the following pattern:

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_100.1

S6.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_110.1

S7.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_120.1

S8.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_130.1

S9.Ans. (d)

Sol. The number ‘3’ is common to rectangle and triangle only.

 

S10.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_140.1

 

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th November 2021]_150.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!