Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   RBI Grade B Syllabus 2022

RBI Grade B Syllabus 2022 For Phase I and Phase II| RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022

RBI Grade B Syllabus 2022: Here we have provided you with the detailed syllabus of RBI Grade B Phase I and Phase II for General (DR), DSIM, and DEPR. This is going to help you get an understanding of the syllabus before starting your preparation for the RBI Grade B 2022 exam.

RBI Grade B Syllabus 2022

RBI ഗ്രേഡ് ബി സിലബസ് 2022: ജനറൽ (DR), DSIM, DEPR എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള RBI ഗ്രേഡ് ബി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെയും വിശദമായ സിലബസ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. RBI ഗ്രേഡ് B 2022 പരീക്ഷയ്‌ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിലബസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിന് മുമ്പ്, ആദ്യം സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022-നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ലേഖനം വായിക്കുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഫെബ്രുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

February 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/02/15084052/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-February-2022-in-Malayalam.pdf“]

 

RBI Grade B Syllabus 2022 For Phase I and Phase II_3.1
Adda247 Kerala Telegram Link

RBI Syllabus 2022 (സിലബസ് )

RBI ഗ്രേഡ് ബി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് മറ്റ് ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ പോലെയാണ്. റീസണിംഗ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ അവയർനസ്, ഇക്കണോമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ . RBI ഗ്രേഡ് ബി 2022 പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയും രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയും ഉള്ളതിനാൽ , രണ്ട് ലെവലുകളുടെയും RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022 തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെയും മെയിൻ പരീക്ഷയുടെയും വിശദമായ സിലബസ് നോക്കാം.

Register Now: All India Mock for Kerala High Court Assistant 2022

RBI Grade B Syllabus 2022 Phase I For General (DR) (സിലബസ് 2022 ഫേസ് I ജനറൽ (DR))

നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെ ജനറൽ (DR) ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള RBI ഗ്രേഡ് ബി സിലബസ് ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ന്യായവാദം
 • ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഭിരുചി
 • പൊതു അവബോധവും
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

Syllabus for Phase-I Examination(സിലബസ്):

ഫേസ്-1 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022 ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

Reasoning Quantitative Aptitude English Language General Awareness
 • Inequality
 • Coding-Decoding
 • Syllogism
 • Machine Input Output
 • Data Sufficiency
 • Arguments
 • Alpha-Numeric Symbol Series
 • Puzzle
 • Seating Arrangement
 • Verbal Reasoning
 • Ordering and Ranking
 • Arrangement and Pattern
 • Blood Relations
 • Direction and Distance
 • Ratio and Proportion
 • Average
 • Time and Work
 • Speed, Distance, and Time
 • Mixture and Allegations
 • Approximation & Simplification
 • Partnership
 • Problems of Boats & Streams
 • Problems on Trains
 • Pipes & Cisterns
 • Percentage
 • Permutation and Combination
 • Algebra
 • Trigonometry
 • Data Interpretation
 • Mensuration
 • Probability
 • Set Theory
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Error Spotting
 • Comprehension
 • Passage Making
 • Jumble Words
 • Fill in the Blanks
 • Sentence Framing
 • Current Affairs
 • Indian Financial System
 • Indian Banking System
 • Monetary Plans
 • National Institution
 • Banking Terms

RBI Grade B Syllabus 2021 Phase II For General (DR) (സിലബസ് 2021 രണ്ടാം ഘട്ടം ജനറൽ (DR))

മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെ ജനറൽ (DR) ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022 ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • സാമ്പത്തികവും
 • മാനേജ്മെന്റ്

Read More: RBI Assistant Exam Pattern 2022

RBI Grade B Syllabus 2022 for Phase-II Exam(സിലബസ്):

Economic and Social Issues Finance Management
 • Growth and Development
 • Economic Reforms in India
 • Globalization
 • Social Structure in India
 • Financial System
 • Financial Markets
 • Risk Management
 • Basics of Derivatives
 • Development in the Financial Sector
 • Union Budget
 • Inflation
 • Role of Manager
 • Human Resource Development
 • Motivation, Morale, and Incentives
 • Communication
 • Corporate Governance

പ്രദാന പരീക്ഷയിലെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു അധിക വിഭാഗവും (എഴുത്തു കഴിവുകൾ) ഉണ്ട്, അതിലൂടെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ എഴുത്ത് കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. RBI ഗ്രേഡ് B പരീക്ഷാ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Read More: RBI Assistant Apply Online 2022

RBI Grade B DSIM Syllabus 2022(സിലബസ്)

RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022, ഘട്ടം-1 അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടം-II, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. DSIM-നുള്ള വിശദമായ RBI ഗ്രേഡ് B സിലബസ് 2022 ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

Paper I: Statistics ProbabilityDefinition of Probability

Standard distribution

Large and small sample theory

Analysis of Variance

Estimation

Testing of Hypotheses

Multivariate analysis

Stochastic Processes

Paper-II: Statistics Probability and SamplingLinear Models and Economic Statistics

Statistical Inference: Estimation, Testing of hypothesis and Non-parametric Test

Stochastic Processes

Multivariate analysis

Numerical Analysis and Basic Computer Techniques

Paper III: English The English paper will be framed to assess the candidates’ writing skills, expression, and understanding of the topic

RBI Grade B DEPR Syllabus 2022 (സിലബസ്)

RBI വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ പേപ്പറുകളുടെ നിലവാരം ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.

Paper I: Economics based on Master’s Degree examination in Economics
Paper-II: Economics based on Master’s Degree examination in Economics
Paper III: English The English paper will be framed to assess the candidates’ writing skills, expression, and understanding of the topic

Read More: IFS Recruitment 2022

Also Check,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

RBI Grade B Syllabus 2022- FAQs ( പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

ചോദ്യം 1. RBI ഗ്രേഡ് B യിൽ എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്?
ഉത്തരം . RBI ഗ്രേഡ് ബി പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ ഘട്ടം I, ഘട്ടം II, അഭിമുഖം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ.

ചോദ്യം 2. RBI ഗ്രേഡ് B യിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ?
ഉത്തരം . അതെ, ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർക്കിന്റെ 1/4 ന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.

ചോദ്യം 3. RBI ഗ്രേഡ് B ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്?
ഉത്തരം. ജനറൽ (DR) തസ്തികകളിലേക്ക് RBI ഗ്രേഡ് B ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, DSIM, DEPR തസ്തികകളിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

ചോദ്യം 4. RBI ഗ്രേഡ് B രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്?
ഉത്തരം . RBI ഗ്രേഡ് B ഫേസ് II-ൽ ജനറൽ (DR) തസ്തികയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, DSIM, DEPR തസ്തികകളിൽ 2 വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

ചോദ്യം 5. എത്ര RBI ഗ്രേഡ് B അഭിമുഖം നടത്തുന്നു?
ഉത്തരം . RBI ഗ്രേഡ് B അഭിമുഖത്തിന് 75 മാർക്കാണുള്ളത്.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala Mahapack
Kerala Mahapack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

How many stages are there in RBI Grade B?

There are only three stages in the RBI Grade B examination process namely, Phase I, Phase II, and Interview.

Is there a negative marking in RBI Grade B?

Yes, there is a negative marking in objective type questions of 1/4 of the marks assigned to that question.

How many sections are there in RBI Grade B Phase I?

There are four sections in the RBI Grade B Phase I exam for General (DR) posts and for DSIM and DEPR posts there is only one section.

How many sections are there in RBI Grade B Phase II?

There are three sections in the RBI Grade B Phase II for General (DR) post and for the DSIM and DEPR posts, there are only 2 sections.

For how many RBI Grade B Interview is conducted?

RBI Grade B Interview holds 75 marks.