ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഒരു വികൃതിയായ വിദ്യാർത്ഥി പെൻസിൽ തകർക്കുന്നു , രണ്ട് തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അനുപാതം എന്ന പറയുന്നത് പെൻസിലിന്റെ യഥാർത്ഥ നീളവും ഒടിഞ്ഞ പെൻസിലിന്റെ വലിയ ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള അനുപാദത്തിന് തുല്യമാണ്. പെൻസിലിന്റെ മറ്റേ ഭാഗവും പെൻസിലിന്റെ യഥാർത്ഥ നീളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക :

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_50.1

 

 

 

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 10th September 2021

 

Q2. 2000 – ത്തിൽ സെല്ലോയുടെയും റോട്ടോമാക് പേനകളുടെയും വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 3: 5 എന്നായിരുന്നു .2005 -ൽ സെല്ലോ പേനയുടെ വില മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധിക്കുകയും റോട്ടോമാക് പേനയുടെ വിലയിൽ 100 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു . അതേ പേനകളുടെ പുതിയ അനുപാതം 4: 5 എന്നാകുന്നു . എങ്കിൽ 2000 – ത്തിൽ റോട്ടോമാക് പേനയുടെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയായിരുന്നു?

(a) 60രൂപ

(b) 80രൂപ

(c) 100രൂപ

(d) 120രൂപ

Read more:Quantitative Aptitude Quiz on 8th September 2021

 

Q3. സച്ചിൻ 1.5 കിലോ പുതിയ മുന്തിരി വാങ്ങി. ജലത്തിന്റെയും പൾപ്പിന്റെയും അനുപാതം 4: 1 എന്ന് ആയിരുന്നു. അവന്റെ വികൃതിയായ കുട്ടി ഈ മുന്തിരി പൊടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പാഴാകുന്നു .  ഇപ്പോൾ ജലത്തിന്റെയും പൾപ്പിന്റെയും അനുപാതം 3: 2 എന്ന് ആകുന്നു . ആകെ എത്ര മുന്തിരികൾ ചതച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a) 0.5 കിലോഗ്രാം

(b) 1 കിലോഗ്രാം

(c) 0.75 കിലോഗ്രാം

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

Read more:Quantitative Aptitude Quiz on 7th September 2021

 

Q4. ഒരു കണ്ടെയ്നർ പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നു . പാലും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഒന്നുതന്നെയാണ് . ബോബിയും സണ്ണിയും അതിലെ ഏകാഗ്രത 60% ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാൽ ചേർത്ത് ബോബി ഉണ്ടാക്കുന്നു , ആ മിശ്രിതം പാൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സണ്ണി ഉണ്ടാക്കുന്നു.ബോബി ചേർത്ത പാലിന്റെ എത്ര ശതമാനം സണ്ണി പകരം പാൽ ചേർക്കുന്നു :

(a) 100%

(b) 120%

(c) 133.33%

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q5. അക്ബറും ബീർബലും 5: 6 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് ഓഹരികൾ വാങ്ങി.പിന്നീട് കമ്പനി ഓരോരുത്തർക്കും 40 അധിക ഓഹരികൾ നൽകി,അങ്ങനെ അനുപാതം 7: 8 ആയി മാറി. ഓരോ ഷെയറിന്റെയും മൂല്യം 75 രൂപയാണെങ്കിൽ , കുറച്ച് ഓഹരികൾ ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എത്രയാണ്?

(a) 10500രൂപ

(b) 7500രൂപ

(c) 8800രൂപ

(d) 9000രൂപ

 

Q6. എന്റെശമ്പളംപ്രതിമാസം12,345 രൂപയാണ്. എന്റെസഹോദരന്റെശമ്പളംഎന്റെശമ്പളത്തേക്കാൾ10% കൂടുതലാണ്. എന്റെഏകസഹോദരിയുടെശമ്പളംഎന്റെഏകസഹോദരനെക്കാൾ9.09% കൂടുതലാണ്. എന്റെഭാര്യയുടെശമ്പളംഎന്റെസഹോദരന്റെയുംസഹോദരിയുടെയുംമൊത്തംശമ്പളത്തേക്കാൾകുറവാണ്, അപ്പോൾഎന്റെഭാര്യയുടെശമ്പളംഎത്രയായിരിക്കും:

(a) എന്റെസഹോദരിയുടെശമ്പളത്തേക്കാൾകൂടുതൽ

(b) എന്റെസഹോദരിയുടെശമ്പളത്തേക്കാൾ33% കുറവ്

(c) എന്റെശമ്പളത്തിന്തുല്യമാണ്

(d) എന്റെസ്വന്തംശമ്പളത്തേക്കാൾ44% കൂടുതലാണ്

 

Q7. ശരാശരി B km/hrവേഗതയിൽ A മണിക്കൂറിൽ  ഒരു ട്രെയിൻ ടൗൺ X ൽ നിന്ന് ടൗണിൽ Y യിലേക്ക് 75% സഞ്ചരിച്ചു .യാത്രയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ശരാശരി S km/hrവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മുഴുവൻ യാത്രയുടെയും ശരാശരി വേഗതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ?

(a) 0.75B + 0.25

(b) (4 BS)/(3S + B)

(c) AB/3S

(d) 0.75A + 0.25S

 

Q8. ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിക്ക് മൂന്ന് തരം വാഹനങ്ങളുണ്ട്, അതായത് നാല് സീറ്റർ, ഓട്ടോറിക്ഷ, 10 സീറ്റർ മാക്സി ക്യാബ്, 20 സീറ്റർ മിനി ബസ് എന്നിങ്ങനെ .ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ യാത്രക്കാരന്റെയും നിരക്ക് (പ്രായമോ തൂക്കമോ സീനിയോറിറ്റിയോ പരിഗണിക്കാതെ) 12 രൂപയും മാക്സി ക്യാബിന് 15 രൂപയും മിനിബസിന് ഒരു റൗണ്ടിന് 8 രൂപയുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് . സീറ്റുകളുടെ ശരാശരി പ്രവേശനം യഥാക്രമം 100%, 80%, 75% എന്നിങ്ങനെയാണ് . അയാൾക്ക് ഓരോ തരത്തിലും ഒരു വാഹനം മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ , ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഒരു റൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരാശരി വരുമാനം എത്ര രൂപയാണ് :

(a) 96രൂപ

(b) 90രൂപ

(c) 86രൂപ

(d)70രൂപ

 

Q9. 1982 ൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ 100 നഴ്സുമാരുടെ ശരാശരി പ്രായം 50 ആയിരുന്നു. 1984 -ൽ 20 നഴ്സുമാർ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ,അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 60 ആയിരുന്നു . 1987 -ലെ ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം , 40 നഴ്‌സുമാരെ നിയമിച്ചു, അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 38 ആയിരുന്നു . എങ്കിൽ 1990 ലെ എല്ലാ നഴ്സുമാരുടെയും ശരാശരി പ്രായം എത്ര :

(a) 53 വർഷം

(b) 51 വർഷം

(c) 48.5 വർഷം

(d) ഡാറ്റ അപര്യാപ്തമാണ്

 

Q10. വലത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണിന്റെ ഉയരവും അതിന്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അടിത്തറയുടെ ആരവും യഥാക്രമം 9 സെന്റിമീറ്ററും 3 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്.രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ അടിഭാഗത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു പ്രതലം വെച്ച് കോൺ മുറിക്കുന്നുകോണിന്റെ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെ (അതായത് താഴത്തെ ഭാഗം ) അളവ് 44 ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററാണ് . എങ്കിൽ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെമുകളിലെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള  വൃത്താകൃതിയുടെ ആരം (π = 22/7 എടുക്കുക) എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_60.1

 

 

 

 

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol. Let length of pencil x & length of broken parts is a & b

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_70.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2. Ans.(b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_80.1

 

 

 

 

 

S3. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_90.1

 

 

 

 

 

 

S4. Ans.(d)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_100.1

 

 

 

 

 

 

 

 

S5. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_110.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S7. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_120.1

 

 

 

 

 

S8. Ans.(a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_130.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S10. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_140.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [11th September 2021]_150.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?