Malyalam govt jobs   »   Syllabus   »   LGS Mains Syllabus 2021

LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF| LGS മെയിൻ സിലബസ്, LGS മെയിൻ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക, സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

LGS മെയിൻ സിലബസ്, LGS മെയിൻ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക, സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് (LGS) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഘട്ടമാണ്. മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്എസ്എൽസി പാസായ ആർക്കും ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ധാരാളം അപേക്ഷകർ ഉള്ളതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി, പിഎസ്‌സി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സി LGS മെയിൻ സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

നവംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
November 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

LGS Mains Exam 2021: Overview (അവലോകനം)

Name of Organization Kerala Public Service Commission (KPSC)
Name of Post Last Grade Servant (LGS)
Name of Examination LGS Mains Exam (10th Level Common Mains Exam)
Held Exam Date
 • First Stage: 20th February 2021
 • Second Stage: 25th February 2021
 • 3rd Stage: 6th March 2021
 • 4th Stage: 13th March 2021
 • 5th Stage: 3rd July 2021
LGS Mains Exam Date 27th November 2021
LGS Prelims Result Date Released on 20th September 2021
Official Website keralapsc.gov.in

LGS Mains Exam Pattern 2021 (LGS മെയിൻ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021)

Kerala PSC LGS Mains 2021   പരീക്ഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • Kerala PSC LGS Mains 2021  പരീക്ഷയിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്
 • ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും
 • പരീക്ഷയുടെ ആകെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
Subjects No. of Questions Marks Time Duration
General Knowledge 40 40 1 Hour 15 Minutes
Current Affairs 20 20
General Science 10 10
Public Health 10 10
Simple Arithmetic, Mental Ability, and Reasoning 20 20

 

 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ LGS പരീക്ഷ 2021 ന് പിന്തുടരുന്ന പരീക്ഷാ രീതിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ആശയം ലഭിച്ച ശേഷം, പരീക്ഷാ സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും മുഴുവൻ സിലബസും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും പോകാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടപ്പാക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സമയ മാനേജുമെന്റാണ്. നിങ്ങളുടെ LGS പരീക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, മുഴുവൻ സിലബസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
 • Daily Current Affairs ൽ ഒരു ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക
 • 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ എൻ‌സി‌ആർ‌ടി, എസ്‌സി‌ആർ‌ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തയ്യാറാകുക.
 • നന്നായി പഠിക്കുക വിജയിക്കുക അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!
LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_60.1
LGS Mains Exam Pattern

Kerala PSC LGS Syllabus 2021 (കേരള പിഎസ്‌സി LGS സിലബസ് 2021)

LGS തസ്തികയിലേക്കുള്ള അർഹതാ പട്ടികയിൽ 14 ജില്ലകളിലുമായി 2,81,055 പേരാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ LGS സിലബസ് 2021 നൽകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ PDF എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.  LGS മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്ക് കേരള PSC ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിലബസ്. നിങ്ങൾക്ക് LGS സിലബസ് 2021 എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. LGS സിലബസ് 2021 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Kerala PSC LGS Mains Exam syllabus 2021 PDF Download

 

LGS Mains Distribution of Marks – Subject wise (മാർക്ക് വിതരണം – വിഷയം തിരിച്ചുള്ളത്)

General Knowledge (പൊതുവിജ്ഞാനം)

 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസ്മരം – സ്വാതന്ത്ര്യസ്മര കാലഘട്ടവുമായി
  ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ,ദേശീയ
  പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികൾ, ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ
  തുടങ്ങിയവ. (5 മാർക്ക്)
 • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ, യുദ്ധങ്ങൾ,
  പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, വിവിധ മേഖലകളിലെ പുരോഗതികളും
  നേട്ടങ്ങളും (5 മാർക്ക്)
 • ഒരു പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (5 മാർക്ക്)
 • ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികൾ, ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (5 മാർക്ക്)
 • കേരളം – ഭൂമിശാസ്ത്രം, അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. (10 മാർക്ക്)
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ, നവോത്ഥാന നായകന്മാർ (5 മാർക്ക്)
 • ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ (5 മാർക്ക്)
LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_70.1
KERALA PSC LGS Mains Test Series

Current Affairs (കറന്റ് അഫയേഴ്സ്)

 • ആനുകാലികം – 20 മാർക്ക്

General Science (സയൻസ്)

(i) ജീവശാസ്ത്രം (5 മാർക്ക്)

1 മനുഷയശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്.
2 ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും
3. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ
4 വനങ്ങൾ ,വനവിഭവങ്ങൾ,സാമൂഹിക വനവത്ക്കരണം
5 പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

(ii) Physics/ Chemistry (5 മാർക്ക്)

1 ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും

2 അയിരുകളും ധാതുക്കളും

3 മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും

4 ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും

5 രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ

6 ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും

7 പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും

8 ഊർജ്ജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും

9 താപവും ഊഷ്മാവും

10 പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും

11 ശബ്ദവും പ്രകാശവും

12 സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

Public Health – പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (10 മാർക്ക്)

1 സാംക്രമികരോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും

2 അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം

3 ജീവിതൈശലി രോഗങ്ങൾ

4 കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Simple Arithmetic, Mental Ability and Reasoning (ലളിതമായ ഗണിതവും മാനസിക കഴിവും യുക്തിയും)

(i) ലഘുഗണിതം (10 മാർക്ക്)

I സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും

II ലസാഗ, ഉസാഘ

III ഭിന്നസംഖ്യകൾ

IV ദശാംശ സംഖ്യകൾ

V വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും

VI ശരാശരി

VII ലാഭവും നഷ്ടവും

VIII സ്മയവും ദൂരവും

(ii) മാനസികശേഷിയും നിരീക്ഷ്ണപാടവ പരിശോധനയും (10 മാർക്ക്)

I ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ

II ശ്രേണികൾ

III സമാനബന്ധങ്ങൾ

IV തരം തിരിക്കൽ

V അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം

VI ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ

VII വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ

VIII സ്ഥാന നിർണ്ണയം

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ , ഇ-ബുക്കുകൾ , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_80.1
Kerala Mahapack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

LGS Mains Syllabus, Check LGS Mains Exam Pattern and Download Syllabus PDF_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.