Malyalam govt jobs   »   Exam Syllabus   »   IB SA & MTS സിലബസ് 2023

ഇന്റെലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് (SA) & മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് (MTS) സിലബസ് 2023| പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക

IB SA & MTS സിലബസ് 2023 (IB SA & MTS Syllabus 2023): ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.mha.gov.in ൽ IB Security Assistant Kerala Notification 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ സിലബസും പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, പരീക്ഷ പാറ്റേൺ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിനാൽ IB SA & MTS സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക.

If you have any query regarding the IB recruitment, Kindly fill the form given below.

Click Here

IB SA & MTS Syllabus 2023
Organization Ministry of Home Affairs
Category Exam Syllabus
Official Website www.mha.gov.in

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

IB SA & MTS സിലബസ് 2023_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

IB SA & MTS സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ IB SA & MTS സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

IB SA & MTS Syllabus 2023
Organization Ministry of Home Affairs
Category Exam Syllabus
Name of the Post Security Assistant/ Executive & Multi Tasking Staff
IB Security Assistant Kerala Notification Last Date To Apply 17th February 2023
Vacancy 132 (Trivandrum)
Mode of exam Tier I: Objective Type; Tier II: Descriptive type
Exam Duration 60 min
Total Marks Tier I: 100
Marking Scheme Tier I- Incorrect Answer: -0.25
Medium of exam English and Malayalam
Official Website www.mha.gov.in
IB SA & MTS സിലബസ് 2023_50.1
Intelligence Bureau SA / Exe & MTS 2023 Batch

IB SA & MTS പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023

IB SA & MTS Exam Pattern 2023
Tier Description of examination Marks Duration
Tier-I
(Common for SA/Exe & MTS/Gen)
Online Exam of Objective type MCQs, divided into 5 parts containing 20 questions of 1 mark each on:
a) General Awareness
b) Quantitative Aptitude
c) Numerical/Analytical/Logical Ability & Reasoning
d) English Language &
e) General Studies
100 Marks 1 hour
Tier-II
(Common for SA/Exe &
MTS/Gen)
Offline Exam of Descriptive type
a) Translation of a passage of 500 words from local language/dialect to English and vice versa.
40 Marks 1 hour
Part of Tier-II (for SA/ Exe only) b) Spoken ability {to be assessed at the time of Tier-III exam (Interview/ Personality test) 10 Marks
Tier-III (for SA/ Exe only) Interview/Personality test 50 Marks

LIC ADO Exam Pattern 2023

IB SA & MTS വിശദമായ സിലബസ് 2023: Tier-I

a) General Awareness

 1. General Knowledge
 2. Animals Famous
 3. Personalities
 4. Books And Authors
 5. Buildings Inventions And Discoveries
 6. Calendars
 7. Languages
 8. Countries
 9. Music
 10. Currencies
 11. Religions
 12. Dances
 13. Sanctuaries
 14. World Organizations
 15. Environment Statistical Data – World
 16. Prizes And Awards
 17. Famous Places
 18. Trade Awareness
 19. Sports

b) Quantitative Aptitude

 1. Elementary Mathematics
 2. Arithmetic (Number Theory)
 3. Number System
 4. Square Roots
 5. Cube Roots
 6. Fractions and Decimals
 7. H.C.F. and L.C.M.
 8. Simplification
 9. Variation
 10. Chain Rule
 11. Ratio And Proportion
 12. Average
 13. Logarithms
 14. Additional Topics In Arithmetic
 15. Problems on Ages
 16. Boat and Streams
 17. Clocks and Calendars
 18. Calendars
 19. Mixture and Allegation
 20. Pipes and Cisterns
 21. Races and Games
 22. Problems on Trains
 23. Unitary Method
 24. Time and Distance
 25. Time and Work
 26. Work and Wages
 27. Simple Interest
 28. Compound Interest
 29. Percentage
 30. Profit and Loss
 31. Discounts
 32. Mensuration– Areas and Volumes
 33. Area and Perimeter of Plane Figure
 34. Volume And Surface Area of Solid

c) Numerical/Analytical/Logical Ability & Reasoning

 1. Verbal Tests
 2. Reasoning Tests
 3. Analytical Reasoning
 4. Direction and Distance Test
 5. Linear Arrangement Test
 6. Complex Arrangement Test
 7. Analogy Test
 8. Classification (Odd Man Out) Test
 9. Coding Decoding Test
 10. Series Test
 11. Blood Relationships Test
 12. Symbols and Notations
 13. Alphabet Test
 14. Data Sufficiency Test
 15. Data Interpretation Test
 16. Logic Tests
 17. Syllogism
 18. Statements Assumptions
 19. Statements Arguments
 20. Statements Conclusions
 21. Statements Action
 22. Non-Verbal Tests
 23. Problems Based on Symmetry
 24. Problems Based on Visual Ability
 25. Classification (Non-Verbal Tests)
 26. Series (Non-Verbal Tests)
 27. Analogy (Non-Verbal Tests)

d) English Language

 1. English Vocabulary
 2. Synonyms
 3. Antonyms
 4. Analogies
 5. Spelling Mistakes
 6. Idioms and Phrases
 7. One Word Substitution
 8. Sentence Formation
 9. Sentence Reconstruction
 10. Rearrangement of Words In Sentence
 11. Rearrangement of Sentence In Paragraph
 12. Fill in The Blanks
 13. Cloze Tests
 14. English Usage Errors
 15. Spotting Errors
 16. Sentence Correction
 17. English Comprehension

e) General Studies

 1. Indian Polity
 2. Modern History
 3. Ancient History
 4. Medieval history
 5. Indian Geography
 6. World Geography
 7. Indian Economy
 8. General Science
 9. General Computer Science
RELATED ARTICLES
IB Security Assistant Kerala Notification 2023
IB SA & MTS Apply Online 2023
IB SA & MTS Recruitment 2023

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

IB SA & MTS സിലബസ് 2023_60.1

Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

Is there any negative marking for IB Security Assistant and MTS Exam?

Yes, there is a negative marking of 0.25 marks.

Download your free content now!

Congratulations!

IB SA & MTS സിലബസ് 2023_80.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

IB SA & MTS സിലബസ് 2023_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.