ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

 

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ?

(a) അധ്വാനത്തിന്റെ അസ്ഥിരത.

(b) തൊഴിലാളിയുടെ അന്തസ്സ് തിരിച്ചറിയൽ.

(c) സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച.

(d) തൊഴിലിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വിഭജനം.

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ എട്ട് മടങ്ങ് പാതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ?

(a) ശരിയായ പ്രസംഗം.

(b) ശരിയായ ശ്രമം.

(c) ശരിയായ ആഗ്രഹം.

(d) ശരിയായ പെരുമാറ്റം.

 

Q3.ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ സാമ്രാജ്യം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൺ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് വ്യാപിച്ചത്?

(a)രവി നദി .

(b) സിന്ധു നദി .

(c) സത്ലുജ് നദി .

(d) ഹിന്ദുകുഷ് നദി .

 

Q4.ആദ്യത്തെ ഹുന അധിനിവേശം നടന്നത് എപ്പോഴാണ് ?

(a)184AD.

(b)458AD.

(C) 187AD.

(d) 658AD.

 

Q5. പല്ലവരുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നു ?

(a) ആർക്കോട്ട് .

(b) കാഞ്ചി .

(c) മൽഖേഡ് .

(d) ബനവാസി .

 

Q6.ഗാന്ധിയൻ ചിന്തയുടെ സാരാംശം എന്താണ് ?

(a)സത്യാഗ്രഹം .

(b) ആത്മവിഷയജ്ഞാനം .

(c) ആത്മീയത .

(d) മോക്ഷ .

 

Q7.ആൻഡമാൻ സന്ദർശനവേളയിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈസ്‌റോയ്‌കളിൽ ആരാണ് കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളുടെ ഇരയായിത്തീർന്നത് ?

(a) കർസൺ .

(b) മായോ .

(c) റിപ്പൺ .

(d) ലിറ്റൺ .

 

Q8. ബംഗാളിലെ സ്ഥിരം റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) ക്ലൈവ് .

(b) ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് .

(c) വെല്ലസ്ലി .

(d) കോൺവാലിസ് .

 

Q9.1784 ലെ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് എന്നത് ഒരു __________ ആണ് ?

(a) ധവളപത്രം .

(b) നിയന്ത്രണ നിയമം .

(c) ഓർഡിനൻസ് .

(d) റെസലൂഷൻ .

 

Q10.സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ  ______ ന്റെ നേതാവായിരുന്നു ?

(a)ഭൂദാൻ പ്രസ്ഥാനം.

(b) റൗലറ്റ് സത്യാഗ്രഹം.

(c) ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം.

(d) സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. (d)

Sol-

 • The cast system in Vedic period was occupational division of labour but in post vedic on the behalf of the birth.

S2. (C)

 • Right desire is not included in the noble the eight fold path of the Buddhism.

 S3. (d)

 • Chandragupta maurya’s empire extended to Hindukush range.

S4. (b)

 • The Huns were the nomadic tribes of magnolia.
 • They first invaded India in 458AD.

S5. (b)

 • The pallavas dynasty was founded by pallavassimhavishnu during the late 6th century Kanchi.
 • Tamilnadu served as their capital.
 • Kanchipuram is also known as the religious capital of the south.

S6. (a)

 • Satyagraha—–The totality or most typical example of Gandhian thought can be regarded as the satyagraha which was the backbone of the gandhian struggle.

S7. (b)

 • Lord mayo was stabbed when he was in the Andamans.
 • He was the first and the Last viceroy murdered in the india.

S8. (d)

 • The permanent settlement was introduced by lord Cornwallis in 1973.

S9. (b)

 • Pitts india act of 1784 was a regulating act by this act dual archy has established by the formation of the board of control.

S10. (C)

 • Sardar Vallabhbhai Patel was the leader ofBardoli satyagraha.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th September 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?