Geography Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [26th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [26th October 2021]

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam). ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 3rd week

Geography Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട താപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം?

(a) ഗ്ലാസ്.

(b)ചെമ്പ്.

(c) ലെഡ്.

(d)ജലം.

Read more: Geography Quiz on 25th October 2021

 

Q2. ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 1G/CC ആണ്. ഇത് കർശനമായി എപ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ?

(a)0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

(b) 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

(c)25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

(d)100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

Read more: Geography Quiz on 22nd October 2021

 

Q3. A.C സർക്യൂട്ടുകളിൽ A.C മീറ്റർ എന്ത് അളക്കുന്നു ?

(a) ശരാശരി മൂല്യം.

(b)RMS മൂല്യം.

(c)പീക്ക് മൂല്യം.

(d)റൂട്ട് ശരാശരി മൂല്യം.

Read more: Geography Quiz on 20th October 2021

 

Q4. മദ്യം വെള്ളത്തേക്കാൾ അസ്ഥിരമാണ്, കാരണം _____ വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ്

(a) അത് തിളയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ്.

(b)അതിന്റെ സാന്ദ്രത.

(c)അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി.

(d) അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ.

 

Q5. ജലബാഷ്പത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന താപം?

(a) സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്

(b) ലാറ്റെന്റ് ഹീറ്റ്.

(c) അബ്സൊലൂട്ട് ഹീറ്റ്.

(d) റിലേറ്റീവ് ഹീറ്റ്.

 

Q6. എക്സ്-റേ ഉദ്വമനത്തിന്റെ വിപരീത ഫലം എന്താണ് ?

(a) രാമൻ എഫ്ഫക്റ്റ്.

(b)കോംപ്റ്റൺ എഫ്ഫക്റ്റ്.

(c)സീമാൻ എഫ്ഫക്റ്റ്.

(d)ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫ്ഫക്റ്റ്.

 

Q7. എല്ലാ ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളും എന്ത് പുറത്തുവിടുന്നു?

(a) X- റേ.

(b) ദൃശ്യപ്രകാശം.

(c) ഇൻഫ്രാറെഡ് റേ.

(d)അൾട്രാവയലറ്റ് റേ.

 

Q8. പാർസെക് എന്നത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അളവാണ് ?

(a) നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത.

(b) ജ്യോതിശാസ്ത്ര ദൂരം.

(c) ആകാശഗോളങ്ങളുടെ തെളിച്ചം.

(d) ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിക്രമണ പ്രവേഗം.

 

Q9. ഒരു സെക്കന്റ് പെൻഡുലം എത്ര കാലയളവുള്ള  ഒരു പെൻഡുലം ആണ് ?

(a)1 സെക്കന്റ്.

(b) 4 സെക്കന്റ്.

(c)  3 സെക്കന്റ്.

(d) 2 സെക്കന്റ്.

 

Q10. ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ച് അതിന്റെ എന്തിനെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു?

(a) ഫ്രീക്യുവൻസി.

(b) ഇന്റൻസിറ്റി.

(c)വെലോസിറ്റി.

(d) ആംപ്ലിറ്റൂഡ്.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Geography Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol.

 • The specific heat of water is 1 calorie.
 • The specific heat of water is higher than the any other common substance.

S2.(b)

Sol.

 • Because at 4 degree Celsius, the density of water is maximum and volume of water is minimum.

 S3. (b)

Sol.

 • In A.C. circuits A.C. meter is used to measure Root mean square value.

S4. (a)

Sol.

 • Lower the boiling point higher is the volatility.
 • Alcohol has boiling point 78 degree Celsius, whereas boiling point of water is 100 degree Celsius.

 S5. (b)

Sol.

 • When phase of water is changed from liquid to vapour, heat energy gets stored, which is known as latent heat of vapourisaton.

S6.(d)

Sol.

 • X-rays are produced when electrons strike metal target.
 • While in photoelectric effect electrons are emitted when incident radiation of suitable frequency falls on a metal target.

S7. (C)

Sol.

 • All hot object emits infrared radiation.
 • This radiation cannot be seen with naked eyes but can only be felt in form of heat.

S8. (b)

Sol.

 • parsec is a unit of length which is used in astronomy to measure the distance between astronomical objects.

S9. (d)

Sol.

 • A secondspendulam is a pendulam whose time period is 2 sec.
 • One seconddor swing in one direction and one second for the return Swing.

S10. (a)

Sol.

 • Pitch of the sound depends upon frequency of the sound.
 • Frequency is measured in Hertz and it is equal to the one vibration per second.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Geography Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [26th October 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?