ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [18th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [18th September 2021]

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam). ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Geography Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ഇന്ത്യയുടെതീരപ്രദേശംഎത്രകി.മീ?

(a) 5500 കി.മീ.

(b)6500കി.മീ.

(c) 7500 കി.മീ.

(d) 8400കി.മീ.

Read more: Geography Quiz on 15th September 2021

 

Q2. ഇവയിൽഏതാണ്ഏറ്റവുംഉയർന്നകൊടുമുടി?

(a) കാമെറ്റ്.

(b) കുങ്കുൻ.

(c) നംഗപർബാറ്റ്.

(d) നന്ദാദേവി

 

Q3. ഇവയിൽഏതാണ്വന്യജീവിസങ്കേതം?

(a) ജലദപ്പാറ.

(b) ഗരുമല.

(c) കോർബറ്റ്

(d) ചപ്രമാരി

 

Q4.ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംഉയരംകൂടിയകൊടുമുടി?

(a) കെ 2.

(b) എവറസ്റ്റ്കൊടുമുടി.

(c) നന്ദാദേവി

(d) നംഗപർബത്.

 

Q5. താഴെപറയുന്നവയിൽഏതാണ്ഇന്ത്യയിൽറാബിവിളകൾഅല്ലാത്തത്?

(a) ഗോതമ്പ്.

(b) ജയ്.

(c) റാപ്പ്സീഡ്

(d) ചണം.

 

Q6.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽഏതാണ്ഗോതമ്പിന്റെ HYV അല്ലാത്തത്?

(a) സൊണാലിക.

(b) രത്ന.

(c) കല്യാൺസോന

(d) ഗിരിജ.

 

Q7. ചൈനയുടെഭാഷഎന്താണ്?

(a) ഇംഗ്ലീഷ്.

(b) ചൈനീസ്.

(c) മാൻഡാരിൻ

(d) നേപ്പാളി.

 

Q8.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽഏതാണ്ലോകത്തിലെ “കോഫിപോർട്ട്” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) റിയോഡിജനീറോ.

(b)  സാൻറ്റോസ്.

(c) ബ്യൂണസ്അയേഴ്സ്.

(d) സാന്റിയാഗോ.

 

Q9. മുതുമലവന്യജീവിസങ്കേതംഎന്തിനുപ്രസിദ്ധമാണ്?

(a) കടുവ.

(b) കാട്ടുപോത്ത്.

(c) പക്ഷികൾ

(d) ആനകൾ

 

Q10. “തൊണ്ണൂറ്കിഴക്കൻമലഞ്ചെരിവ്” എവിടെയാണ്സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) പസഫിക്സമുദ്രം

(b) ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രം.

(c) അറ്റ്ലാന്റിക്സമുദ്രം.

(d) ആർട്ടിക്സമുദ്രം.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Geography Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Length of coastline of Indian mainland is 6100 km whereas the length of coastline of india including Andaman and Nicobar and Lakshadweepisland’sis 7500 km.

S2. (C)

 • Nangaparbat is a peak in Himalayas having the height of approximately 8136 metres.
 • From the given options Nangaparbat is the highest peak.

 S3. (C)

 • Jim Corbett National park is a forested wildlife sanctuary in northern India’s ,uttrakhand state , rich in flora and fauna.
 • It is known for its bengal tigers.

S4. (a)

 • K2 is the highest peak in india.
 • K2 is also known as Mount Godwin Austien or chhogori.
 • It is the second highest mountain in the world after the Mt.everest.

 S5. (d)

 • Wheat ,jau , and rape seed are crops of Rabi season while Jute is a crop of Kharif season.

S6.(b)

 • Jaya and Ratna were the rice varieties that were spread over the rice growing region’s during green revolution.
 • Other given options are HYV varieties of wheat.

S7.(c)

 • Language of China is- Mandarin.
 • Currency- Renbensy, yuan.
 • Capital- Beijing.

S8. (b)

 • Santos is the alter port of Sao Paulo in Brazil.
 • It is known as the coffee Port of the world.

 

S9. (a)

 • Madumalai sanctuary is famous for elephants.

S10. (b)

 • The ninety east ridge divided the Indian Ocean into the west indian ocean and the eastern Indian Ocean.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Geography Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [18th September 2021]_50.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?