Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 15 മത്ധനകാര്യകമ്മീഷന്റെചെയർമാൻആരാണ്?

(a) എൻകെസിംഗ്

(b) ശക്തികാന്തദാസ്

(c) അശോക്ലഹിദി

(d) ഡോ. രമേശ്ചന്ദ്

Read more: General Studies Quiz on 7th October 2021

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽഏതാണ്ഇന്ത്യയുടെ29 –ാമത്തെസംസ്ഥാനം?

(a) ജമ്മുകാശ്മീർ

(b) തെലങ്കാന

(c) ഡൽഹി

(d) ഗോവ

Read more: General Studies Quiz on 6th October 2021

 

Q3. താഴെപറയുന്നശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ “ബിഗ്ബാംഗ്തിയറി” നൽകിയത്?

(a) ആൽബർട്ട്ഐൻസ്റ്റീൻ

(b) ആൽഫ്രഡ്വെഗനർ

(c) ജോർജ്ലെമൈറ്റർ

(d) ലുഡ്വിഗ്ബോൾട്ട്സ്മാൻ

Read more: General Studies Quiz on 5th October 2021

 

Q4. ആസാമിനെയുംഅരുണാചൽപ്രദേശിനെയുംബന്ധിപ്പിക്കുന്നപാലത്തിന്റെപേര്?

(a) സാരൈഘട്ട്പാലം

(b) ധുബ്രി – ഫുൽബാരിപാലം

(c) ബോഗിബീൽപാലം

(d) ധോല -സദിയപാലം

 

Q5. വായിൽ, താഴത്തെതാടിയെല്ല്എന്നറിയപ്പെടുന്നത്എന്ത്?

(a) മാക്സില്ല

(b) മാൻഡിബിൾ

(c) പെരിയോഡന്റൽ

(d) ക്ലെഫ്ട്പലറ്റ്

 

Q6. ഗോവയുടെഇപ്പോഴത്തെമുഖ്യമന്ത്രിആരാണ്?

(a) പ്രമോദ്സാവന്ത്

(b) ഭഗത്സിംഗ്കോശ്യാരി

(c) വിൽഫ്രഡ്ഡിസൂസ

(d) മനോഹർപരീക്കർ

 

Q7. “ദിറിപ്പബ്ലിക്” എന്നപുസ്തകത്തിന്റെരചയിതാവ്ആരാണ്?

(a) സെഫൗൾസ്

(b) പ്ലേറ്റോ

(c) ഗ്ലോക്കോൺ

(d) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

 

Q8. 2022 കോമൺവെൽത്ത്ഗെയിമുകൾക്ക്ആതിഥേയത്വംവഹിക്കുന്നരാജ്യംഏതാണ്?

(a) ഇംഗ്ലണ്ട്

(b) ദുബായ്

(c) ഓസ്ട്രേലിയ

(d) സിംഗപ്പൂർ

 

Q9.  തന്നിരിക്കുന്ന4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഏത്സംസ്ഥാനത്തിന്ലെജിസ്ലേറ്റീവ്കൗൺസിൽഉണ്ട്?

(a) ഹരിയാന

(b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

(c) പഞ്ചാബ്

(d) കേരളം

 

Q10. ശ്രീനഗറിനെലേയുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്നമൗണ്ടൻപാസിന്റെപേര്?

(a) ഷിപ്ലുലാ

(b) കുഞ്ചുംപാസ്

(c) ബരലാച്ചപാസ്

(d) സോജിലപാസ്

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a) 

Sol-

 • NK Singh was made the chairman of the comission.
 • While it’s members were shaktikanta Das, Prof. Anoop singh, Dr. Ashok Lahidi ,and Dr. Ramesh Chand.

S2. (b) Sol-

 • Telangana became the 29th State of the country on 2 June 2014. It’s capital is Hyderabad.
 • But after dividing the state of Jammu and Kashmir into new union territories , at present there are only 28 States.

 S3. (C)

 • It was George Lemaitre (1927) who proposed a theory called Big Bang theory in the context of the origin of the universe.
 • His theory was based on Albert Einstein’s famous general theory of relativism.

S4. (d)

 • The Dhola-SadiyaBridge , also referred to as the Bhupen Hazarika Setu , is a beam bridge in india

, connecting the northeast States of Assam and Arunachal Pradesh.

 • The bridge spans the Lohitriver , a major tributary of the Brahmaputra River.
 • Total length- 9.15 km.

 S5. (b) 

 • Jaw is a set of bones that holds your teeth , it consists of two main parts.
 • The upper part is the maxilla. It doesn’t move.
 • The moveable lower part is called the Mandible.

S6.(a)  

 • Pramod sawant.
 • Governor – Bhagat Singh koshyari.
 • Capital – Panaji.

S7. (b) 

Sol.

 • There is a treatise composed around 375 BC by the Republic Plato in which Socrates talks.
 • It is considered the best creation of Plato.
 • Plato has made it clear through lengthy dialogues between various persons in the republic that we should be concerned with justice.

 

S8. (a)

 • The commonwealth games will be held in Bermingham , England in 2022.
 • In the year 2022, the commonwealth Archery and Shooting Championship (Chandigarh) will be held in India.

S9. (b)

 • There are legislative councils in Andhra Pradesh , Bihar , Karnataka , Maharashtra , , Telangana , and Uttar Pradesh.
 • The states and union Territories of India are 31 which have a legislative assembly.

S10. (d)

 • The Zojila Pass is at an altitude of 11578 feet on the Srinagar- kargil- Leh National Highway.
 • Zojila is a high mountain pass located in the Himalayas of the Indian Ladakh region.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.