Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ബാൾട്ടോറോ ഹിമാനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

(a)കാരക്കോരം പർവതനിര.

(b) പാമിർ പർവതങ്ങൾ.

(c) ശിവാലിക്.

(d) ആൽപ്സ്

Read more: General Studies Quiz on 2nd November 2021 

 

Q2. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എക്കൽ മണ്ണിൽ വളരുന്ന വിളയ്ക്ക് വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളത്?

(a)തേയില.

(b) നിലക്കടല.

(c) അരി.

(d) കരിമ്പ്.

Read more: General Studies Quiz on 1st November 2021 

 

Q3. ജൂം എന്താണ് ?

(a)ഒരു നാടോടി നൃത്തം.

(b) ഒരു നദി.

(c) വടക്ക്-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗോത്രം.

(d)ഒരു തരം കൃഷി.

Read more: General Studies Quiz on 30th October 2021 

 

Q4. തെക്കൻ അർദ്ധഗോളമായ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ്?

(a) ദക്ഷിണ ഭാരതം.

(b) ദക്ഷിണ നിവാസ്.

(c) ദക്ഷിണചിത്ര.

(d) ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്ക് ____ ആണ്.

(a) കേരളം.

(b)ഉത്തർപ്രദേശ്

(c) ബീഹാർ

(d) മണിപ്പൂർ

 

Q6.ലഡാക്കിൽ കണ്ടെത്തിയ യുറേനിയം ഏത് തരത്തിലുള്ള വിഭവത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്?

(a)പ്രകൃതിവിരുദ്ധ വിഭവങ്ങൾ.

(b) ആക്ചുവൽ വിഭവങ്ങൾ.

(c) പൊട്ടൻഷിയൽ വിഭവങ്ങൾ.

(d) ബയോട്ടിക് വിഭവങ്ങൾ.

 

Q7. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്?

(a)കോയമ്പത്തൂർ.

(b) സേലം.

(c) തഞ്ചാവൂർ.

(d) മധുര.

 

Q8.കുക്കി ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) നാഗാലാൻഡ്.

(b) മേഘാലയ

(c) മണിപ്പൂർ

(d) ത്രിപുര

 

Q9.പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ്?

(a) കുരുമുളക്.

(b) ചുവന്ന മുളക്.

(c) മഞ്ഞൾ.

(d) ഏലം.

 

Q10.IR-20, RATNA എന്നിവ എന്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ്?

(a) ഗോതമ്പ്.

(b) മില്ലറ്റ്.

(c) റേപ്പ് സീഡ്.

(d) അരി.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
September Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • If polar regions are not counted, Baltoro glacier is the longest glacier.
 • It lies in Gilgitbalitistan region of Karakoram mountain range.

S2. (C)

Sol.

 • Rice is a Kharif crop grown in the alluvial soil and requires a huge amount of water specially during the paddy transplantation.
 • The rainfall must be around the 150 cm.

 S3. (d)

Sol.

 • Jhoom cultivation is a type of the shifting cultivation.
 • In north east, it is locally known as the jhoom.
 • It is also known as the bewar in the madhyapradesh.

S4. (d)

Sol.

 • DakshinGangotri is the name of India’s permanent research station in southern hemisphere Antarctica.

S5. (a)

Sol.

 • According to the census 2011, Kerala has the lowest birth rate in india and recent survey also shows that there is Decline in the crude birth rate in Kerala according to the 2013 survey.

S6.(c)

Sol.

 • Potential resources are those resources which at present cannot be exploited due to the lack of the technology, capital, manpower etc.

S7.(a)

Sol.

 • Coimbatore is the Manchester of the south India.
 • As it has the thousands of small, medium, and large industries and textile mills.

S8. (c)

Sol.

 • Kuki tribe is an ethnic group spread over the north eastern regions like Manipur and foothills of Chittagong hills.

 

S9. (b)

Sol.

 • In terms of the monetary value dry red chilli is the highest value export among the given options.
 • In 2016, it’s value of export was Rs .399,743.97 lakh.

S10. (d)

Sol.

 • IR-20 and RATNA are the two important varities of the rice along with the others such as the Jamuna, krishna, and Jaya.
 • India is the second largest producer of the rice after the China.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th November 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.