Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട്?

(a) 17.

(b) 27.

(c) 36.

(d) 47

Read more: General Studies Quiz on 26th October 2021 

 

Q2. UNICEF ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?

(a)മലേഷ്യ.

(b) U.S.A.

(c)ഫ്രാൻസ്.

(d) U.K

Read more: General Studies Quiz on 25th October 2021 

 

Q3.ബ്രദേശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

(a) മണിപ്പൂർ

(b) ആസാം

(c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്

(f) തമിഴ്നാട്

Read more: General Studies Quiz on 23rd October 2021 

 

Q4. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് വേഗത്തിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്?

(a)ആൽഗകൾ.

(b) ഫംഗസ്.

(c) ബാക്ടീരിയ.

(d) പ്രോട്ടോസോവ.

 

Q5. ഭൂമിയിൽ, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ?

(a)ഉത്തരധ്രുവം.

(b) ദക്ഷിണധ്രുവം.

(c)മധ്യരേഖ

(d)ഉപരിതലം.

 

Q6. ലോക ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്?

(a)അൻഷുല കാന്ത്

(b)ഡേവിഡ് മാൽപാസ്

(c) വോൾക്കൻ ബോസ്കിർ

(d) മസാത്സുഗു അസകാവ

 

Q7. എപ്പോഴാണ് SCO സ്ഥാപിച്ചത്?

(a)2002.

(b)2019.

(c)2001.

(d) 1998.

 

Q8. സ്വത്തവകാശം ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലുള്ളതാണ് ?

(a)300(A).

(b)368.

(c)343.

(d) art -1

 

Q9.ബാബുനാമ എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?

(a) ഉർദു.

(b) പേർഷ്യൻ.

(c) ചഗതായ് ടർക്കിഷ്.

(d) അറബിക്

 

Q10. ഹംപി ക്ഷേത്രം ഏത് ദേവനുമായി / ദൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

(a)വിഷ്ണു.

(b)ശിവ.

(c)ലക്ഷ്മി.

(d)ഗണേഷ് ജി.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
September Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Lakshadweep is a coral Archipelago. Which consists 36 Islands.
 • It’s capital is kavaratti.
 • It is separated into two groups of Islands namely amindivi Islands and Laccadives by 10 degree channel.

S2.(b)

 • New York City, US.
 • Formation:-11 December 1946.
 • Head:- Henrietta H.Fore..
 • Established in 1981.

S3.(d)

 • The Bradheshwar temple is an important temple in the state of Tamilnadu in india.

S4.(C)

 • Bacteria reproduce fast by asexual reproduction within 15-20 minutes of time .
 • They reproduce in binary nature.

S5.(a) 

 • As earth is flattened at the poles and more bulged towards outside , at the equator and acceleration due to gravity is inversely proportional to the distance from the center of the Earth , gravity is maximum at the poles. Hence , weight of any body will be maximum at poles.

S6. (b) David Malpass is the new president of world Bank .

S7.(c)

 • In ,2001 SCO established.
 • Headquarter:- Beijing , china.
 • Established: 15 June 2001.
 • Founder: china , Russia , Kazakhstan , Uzbekistan , Kyrgyzstan , Tajikistan.

S8.(a)

 • The right to property was converted from fundamental rights to legal rights in 1978 by the 44th constitutional amendment.
 • Befor the 44th constitutional amendment , it was a fundamental right under article-31.
 • But after this amendment , this right was established as a legal rights under Article- 300(A).

S9.(c)

 • Baburnama is a self written biography of Babur ,. The first emperor of the Mughal empire.
 • He wrote in his own native tongue chagatai Turkish.

S10. (a)

 • In this, lord Vishnu is considered as vitthal.
 • A stone chariot with a statue of Garuda as the vehicle of God is located in the Temple.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.