ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്  എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-5): Given below are four sentences which are divided into several parts. Answer the following questions based on these given statements.

 

(A) In most developing countries over the past 30 years(1)/ according to the Food and Agriculture Organisation (2)/ has resulted in low productivity and stagnant production(3)/ insufficient investment in the agriculture sector (4)     

 

(B) In the Economic Survey this year (1)/ a $5-trillion economy by 2024 is now in the open (2)/with a ‘blue sky’ vision envisaged (3)/ India’s dream of becoming (4)

 

(C) Investments reforms in primary sectors (1)/ however, unless there are adequate (2)/ growth in other sectors would be futile (3)/step taken to augment (4)

 

(D) The document lays down a clear strategy to augment (1)/ in terms of macroeconomic stability to expand growth (2)/ as the current economic conditions are smooth (3)/ the growth of key sectors by shifting gears (4)

 

 

Q1. Which of the following is the correct sequence of the rearrangement of the sentence (A)?

(a) 1432

(b) 4123

(c) 2413

(d) 3412

(e) None of these.

Read more: English Quiz On 8th September 2021

 

Q2. Which of the following is the correct sequence of the rearrangement of the sentence (C)?

(a) 1432

(b) 2143

(c) 4213

(d) 3412

(e) None of these.

Read more: English Quiz on 7th September 2021

 

Q3. Which of the following is the correct sequence of the rearrangement of the sentence (B)?

(a) 1432

(b) 2143

(c) 4231

(d) 3412

(e) None of these.

Read more: English Quiz on 6th September 2021

 

Q4. Which of the following is the correct sequence of the rearrangement of the sentence (D)?

(a) 1432

(b) 2143

(c) 2413

(d) 3412

(e) None of these.

 

Q5. Rearrange the given four sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph and also choose the one which doesn’t match the theme of the passage so formed.

(a) DBA;   C

(b) CBA;   D

(c) BDC;   A

(d) ACD;   B

(e) None of these.

 

Directions (6-10): In the questions below a statement is given with two blanks in it. For each blank three alternatives are provided in the columns. Choose the alternative from the corresponding column that would fit the give blanks to make the given sentence grammatically correct and contextually meaningful.

 

Q6. Turkey has been a long-standing member of the North Atlantic Treaty Organisation and a/an ______[I]_______ part of the American-led alliance whose principal goal was and continues to be to prevent the _______[II]______ of Russian influence and power.

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_50.1

 

 

(a) B-E

(b) C-D

(c) A-F

(d) C-F

(e) A-E

 

Q7. Pegasus is an invasive tool that can reportedly ______[I]_______ on a target’s cell phone camera and microphone, and access data on it, ______[II]_______ turning the phone into a pocket spy

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_60.1

 

 

(a) B-D

(b) C-E

(c) A-F

(d) C-F

(e) A-D

 

Q8.The forensic audit report on credit rating agencies (CRAs) of IL&FS has alleged serious ______[I]_______ on the part of such agencies that had concerns related to the ______[II]_______ of the entity way back in 2012 but chose to downgrade ratings only in 2018.

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_70.1

 

 

(a) B-D

(b) C-E

(c) A-F

(d) C-F

(e) A-E

 

Q9. India’s dream of ________[I]_______ a $5-trillion economy by 2024 is now in the open with a ‘blue sky’ vision ________[II]_______ in the Economic Survey this year.

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_50.1

 

 

(a) B-D

(b) C-E

(c) A-E

(d) C-F

(e) A-D

 

Q10. With the Supreme Court-led process of ________[I]_______ the National Register of Citizens in Assam nearing its deadline of July 31, the ________[II]________ involved in the gargantuan exercise have dawned upon the executive.

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_90.1

 

 

 

(a) B-E

(b) C-E

(c) A-F

(d) C-F

(e) C-D

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. Ans. (c)

Sol. The first part in the arrangement will be (2) because it is the most appropriate starter of the sentence which then be followed by (4) which is expressing the views of the Food and Agriculture Organization. The next sentence in the arrangement will be (1) followed by (3) to make a meaningful sentence. Hence the correct arrangement is 2413.

 

S2. Ans. (b)

Sol. The first part in the arrangement will be (2) because it is the only viable starter. Next in the arrangement will be (1) or (4) but the use of (4) will make the sentence grammatically incorrect. So the second part in the arrangement will be (1) which will be later followed by (4) and (3) to make a meaningful sentence. Hence, the correct option choice would be option (b)

S3. Ans. (c)

Sol. First part in the arrangement could be either (4) or (1) but choosing (1) as the starting of the sentence will hinder the sentence structure. So, we will start the sentence with (4). Next in the arrangement will be (2) because it is describing about the India’s dream, this will be later followed by (3) and (1) to make a meaningful sentence. Hence, the correct answer choice would be option (c)

S4. Ans. (a)

Sol. In the given sentence, only option only (1) is the most viable starter of the given sentence. This will be later followed by (4) because it is forms a coherent part of the sentence as, ‘strategy to augment the growth of’. Next in the arrangement will be (3) followed by (2). Hence, the correct answer choice would be option (a)

S5. Ans. (c)

Sol. The correct sequence of the rearrangement will be BDC. However, sentence (A) fails to make coherent sense with the passage because the remaining sentences are discussing about the economy of the India and steps to be taken to achieve the desired goal and sentence (A) is discussing about the reason for low productivity in agricultural sector. Hence, the correct answer choice would be option (c)

S6. Ans. (c)

Sol. Integral means necessary to make a whole complete; essential or fundamental.

Mandatory means required by law or mandate; compulsory.

Sanctions mean a threatened penalty for disobeying a law or rule.

Impinge means to have an effect on something, often causing problems by limiting it in some way

Distinguished means very successful, authoritative, and commanding great respect.

Hence, the correct combination of word to fill the given blanks would be option (c)

 

S7. Ans. (b)

Sol. Pious means sincere but unlikely to be fulfilled

Ripen means become or make ripe.

Imminent means about to happen.

Deter means prevent the occurrence of.

So, from the given options, only option (b) will fill the given blanks to make the given sentences both grammatically and contextually correct. Hence, the correct choice would be option (b)

 

S8. Ans. (e)

Sol. Lapses means a decline from previously high standards.

Brawl means fight or quarrel in a rough or noisy way.

Lofty means of a noble or elevated nature.

Hauled means propel or pull oneself with difficulty.

So, from the given options, only option (e) will fill the given blanks to make the given sentences both grammatically and contextually correct. Hence, the correct choice would be option (e)

 

S9. Ans. (c)

Sol. Evokes means bring or recall to the conscious mind.

Envisaged means contemplate or conceive of as a possibility or a desirable future event.

Devious means showing a skilful use of underhand tactics to achieve goals.

So, from the given options, only option (c) will fill the given blanks to make the given sentences both grammatically and contextually correct. Hence, the correct choice would be option (c)

 

S10. Ans. (e)

Sol. Altercate means dispute or argue noisily and publicly.

Duping means to deceive someone, usually by making that person do something that they did not intend to do

Doctrine means a belief or set of beliefs held and taught by a Church, political party, or other group.

Perspicuous means clearly expressed and easily understood; lucid

So, from the given options, only option (e) will fill the given blanks to make the given sentences both grammatically and contextually correct. Hence, the correct choice would be option (e)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [9th August 2021]_100.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?