Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറി, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For IBPS Clerk Prelims & HCA). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-10): In the following questions, out of the four alternatives, choose the word which is opposite in meaning to the given word and click the button corresponding to it.

Q1. GUZZLE

(a) Carouse

(b) Starve

(c) Imbibe

(d) Quaff

Read more: English Quiz on 1st October 2021

 

Q2.   RAMPAGE

(a) Binge

(b) Frenzy

(c) Harmony

(d) Turmoil

Read more: English Quiz on 24th September 2021

 

Q3. SPAT

(a) Feud

(b) Eternity

(c) Absurdity

(d) Concord

Read more: English Quiz on 23rd September 2021

 

Q4. DENUDE

(a) Bare

(b) Clothe

(c) Bereave

(d) Jump

 

Q5.  SAP

(a) Fortify

(b) Enervate

(c) Praise

(d) Sue

 

Q6. ARCANE

(a)  Mystic

(b)  Recondite

(c)  Esoteric

(d)  Hackneyed

 

Q7. FROLIC

(a) Drudgery

(b) Romp

(c) Antic

(d) Drollery

 

Q8. FLEECE

(a) Defraud

(b) Vilify

(c) Cede

(d) Enrich

 

Q9. SIBILATE

(a) Whiz

(b) Boo

(c) Exalt

(d) Rasp

 

Q10. DECRY

(a) Convict

(b) Reject

(c) Synthesis

(d) Praise

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol. Guzzle: eat or drink (something) greedily.

Starve: to suffer from hunger.

 

S2. Ans.(c)

Sol. Rampage: a period of violent and uncontrollable behavior by a group of people.

Harmony: agreement of ideas, feelings, or actions, or a pleasing combination of different parts.

 

S3. Ans.(d)

Sol. Spat: an often noisy or angry expression of differing opinions.

Concord: agreement or harmony between people or groups.

 

S4. Ans.(b)

Sol. Denude: strip (something) of its covering, possessions, or assets.

Clothe: to provide or cover someone with things to wear.

 

S5. Ans.(a)

Sol. Sap: gradually weaken or destroy (a person’s strength or power).

Fortify: to give physical strength, courage, or endurance to.

 

S6. Ans.(d)

Sol. Arcane: understood by few; mysterious or secret.

Hackneyed: having been overused; unoriginal and trite.

S7. Ans.(a)

Sol. Frolic: play or move about in a cheerful and lively way and drudgery means hard menial or dull work.

S8. Ans.(d)

Sol. Fleece: obtain a great deal of money from (someone), typically by overcharging or swindling them.

Enrich: improve or enhance the quality or value of.

 

S9. Ans.(c)

Sol. Sibilate: utter with a hissing sound.

Exalt: to praise someone very highly.

 

S10. Ans. (d)

Sol. Decry: publicly denounce while praise means express warm approval or admiration of.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [5th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.