Malyalam govt jobs   »   CTET Notification 2021   »   CTET Notification 2021

CTET 2021 Notification [OUT]|@ctet.nic.in; ഓൺലൈൻ ഫോം സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു

CTET 2021 Notification [OUT]|@ctet.nic.in; ഓൺലൈൻ ഫോം സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു: എല്ലാ വർഷവും സിബിഎസ്ഇ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒരു സിടിഇടി പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം, CTET 2021 പരീക്ഷഓൺലൈൻ മോഡിൽ കർശനമായ കോവിഡ് -19 പ്രോട്ടോക്കോളുകളോടെ വേഗത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് നടത്തും. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ, CBSE 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 -ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 19 ഒക്ടോബർ 19 വരെ CTET 2021 ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ (CTET 2021 Online Application) നടത്താൻ പോകുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

CBSE CTET 2021: Introduction (ആമുഖം)

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളായ NVS/KVS, മറ്റ് സ്കൂളുകൾ മുതലായവയിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അധ്യാപകരുടെ തസ്തിക നിർണയിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ CBSE വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ സെൻട്രൽ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (CTET) നടത്തുന്നു. -സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖവും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റൗണ്ടും പിന്തുടരുന്ന സ്റ്റേജ് പരീക്ഷാ രീതി. CTET- ന്റെ സാധുത ആജീവനാന്തം നീട്ടി. TET പരീക്ഷ നടത്താത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ CTET പരീക്ഷയിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

CTET 2021 Exam (പരീക്ഷ)

CTET 2021 പരീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, CTET പരീക്ഷ 2021 ഡിസംബർ 16 മുതൽ 2022 ജനുവരി 13 വരെ 20 ഭാഷകളിൽ നടത്താൻ പോകുന്നു. സെൻട്രൽ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (CTET 2021) ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നടത്തും, അതിനാൽ CTET 2021 -നുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തയ്യാറാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സി.ബി.എസ്.ഇ.

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_60.1
CTET Notification

CTET Notification 2021 (വിജ്ഞാപനം)

CTET 2021 ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക CTET വിജ്ഞാപനം ഉടൻ തന്നെ CBSE 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 ന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ctet.nic.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, തീയതികൾ, പരീക്ഷാ ഘടന, സിലബസ്, ഫലങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ CTET 2021 വിജ്ഞാപനം യഥാസമയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നൽകും, എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് CTET 2021 പരീക്ഷ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

CTET 2021 Exam Date (പരീക്ഷാ തീയതി)

CTET 2021 ഡിസംബർ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള CTET പരീക്ഷാ തീയതി 2021 സെപ്റ്റംബർ 18 -ന് CBSE ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. CBSE- യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം CTET ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ 2021 ഡിസംബർ 16 മുതൽ 20 ജനുവരി 2022 വരെ നടത്തും. CTET- നായുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളും ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുക.

 

Events CTET 2021 Dates
CTET Notification 2021 20 September 2021
CTET Online Registration Starts From 20 September 202
Last Date to fill Online Application 19 October 2021
Last Date for submission of fee through E-Challan 20 October 2021
Online Correction Schedule To be notified
Admit Card Download December 2021
CTET Exam Date 16 December 2021 to 13 January 2022
Release of CTET Answer Key January/February 2022
CTET Result Declaration To be notified
CTET Certificates’ Dispatch To be notified

 

CTET 2021 Exam Summary (പരീക്ഷ സംഗ്രഹം)

 

CTET- ന്റെ ഒരു അവലോകനം ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ കരിയർ ഒരു സർക്കാർ, സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകനായി കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ അവസരം തേടുന്നവർ CTET ഡിസംബർ 2021-നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

 

Exam Name CTET December 2021 (Central Teacher Eligibility Test)
Exam Conducting Body Central Board of Secondary Education
Exam Level National
Exam Frequency Twice in a year
Exam Mode Online
Exam Duration 150 minutes
Language English and Hindi
Exam Purpose For accessing the eligibility of candidates for appointment as teachers in Classes 1-8
No. of Test Cities 135 cities across India
Exam Helpdesk No. 011-22235774
Official Website ctet.nic.in

 

(പേപ്പർ -1 രാവിലെ സെഷനിലും പേപ്പർ -2 സായാഹ്ന സെഷനിലും നടക്കും)

 

PAPER TIMING DURATION
PAPER-I 09.30 AM TO 12.00 PM 2.30 Hours
PAPER -II 02.00 PM TO 04.30 PM 2.30 Hours

 

CTET 2021 Registration (രജിസ്ട്രേഷൻ)

CTET 2021 വിജ്ഞാപനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ CTET ഡിസംബർ 2021 നുള്ള CTET രജിസ്ട്രേഷൻ 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ സജീവമായിരിക്കും. CTET ഡിസംബർ 2021 പരീക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാം, അത് ഉടൻ തന്നെ സജീവമാകും. ഇപ്പോൾ, 2021 ഡിസംബർ 16 മുതൽ 2022 ജനുവരി 13 വരെ നടക്കുന്ന CTET 2021 പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് CTET- ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.ctet.nic.in സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല.

Read More: Apply Online for CTET December 2021

 

CTET 2021 Application Fee (അപേക്ഷ ഫീസ്)

CTET 2021 പരീക്ഷയ്ക്ക് CTET ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി 1000/- രൂപ നൽകണം (പേപ്പർ I അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ II എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ) കൂടാതെ Rs. 1200/- (രണ്ട് പേപ്പറുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ). കൂടാതെ SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അതേ തുക 600/-  രൂപയായി കുറച്ചു. (പേപ്പർ I അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ II എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ) Rs. 600/- (രണ്ട് പേപ്പറുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ).

CTET പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

Category Only Paper I or II  Both Paper I & II
General/OBC Rs.1000/- 1200/-
SC/ST/Diff. Abled Person Rs.600/- Rs.600/

* ബാധകമായ ജിഎസ്ടി ബാങ്ക് അധികമായി ഈടാക്കും.

 

CTET 2021 Exam Pattern (പരീക്ഷാ രീതി)

CTET 2021 പരീക്ഷ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും:

 • പേപ്പർ I
 • പേപ്പർ II

 

ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അദ്ധ്യാപകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് പേപ്പർ I നടത്തുന്നത്, ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അധ്യാപകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി പേപ്പർ II നടത്തുന്നു. പേപ്പർ -1, പേപ്പർ -2 എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ട്. പേപ്പർ I, പേപ്പർ II എന്നിവയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. CTET 2021 പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് 60% സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, സിബിടിഇ സ്കോർ ഇപ്പോൾ സിബിഎസ്ഇ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ആജീവനാന്തം സാധുവാണ്.

CTET 2021 ഒക്ടോബർ പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ പരീക്ഷാ രീതി നോക്കാം:

CTET Paper I Exam Pattern (പേപ്പർ I പരീക്ഷാ രീതി)

Subject Number of Questions Total Marks
Language I (compulsory) 30 30
Language II (compulsory) 30 30
Child Development and Pedagogy 30 30
Environmental Studies 30 30
Mathematics 30 30
Total 150 150

 

Nature and standard of questions

 • ശിശു വികസനവും പെഡഗോഗിയും സംബന്ധിച്ച ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ 6-11 വയസ്സിനിടയിലുള്ള പ്രസക്തമായ അധ്യാപനത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന ശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിതാക്കളുടെ സവിശേഷതകളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും പഠിതാക്കളുമായുള്ള ഇടപെടലിലും ഒരു നല്ല പഠന സഹായിയുടെ ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
 • ഭാഷയിലെ ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ പ്രബോധന മാധ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാവീണ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
 • ഭാഷ II ലെ ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ; ഭാഷ, ആശയവിനിമയം, മനസ്സിലാക്കൽ കഴിവുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
 • ഭാഷ II എന്നത് ഭാഷ I അല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയായിരിക്കും. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ലഭ്യമായ ഭാഷാ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് I എന്നും മറ്റേത് ലാംഗ്വേജ് II ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സ്ഥിരീകരണ പേജിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുകയും വേണം.

CTET- ൽ നിങ്ങൾ ഹാജരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ഭാഷകളുടെയും പട്ടികയുടെയും പട്ടിക ഇപ്രകാരമാണ്:

Code No Language Code No Language Code No Language Code No Language
01 English 06 Gujarati 11 Marathi 16 Sanskrit
02 Hindi 07 Kannada 12 Mizo 17 Tamil
03 Assamese 08 Khasi 13 Nepali 18 Telugu
04 Bengali 09 Malayalam 14 Oriya 19 Tibetan
05 Garo 10 Manipuri 15 Punjabi 20 Urdu

 

 • ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലും ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ, പ്രശ്ന പരിഹാര കഴിവുകൾ, പെഡഗോഗിക്കൽ ധാരണ, വിഷയങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഈ എല്ലാ വിഷയ മേഖലകളിലും, എൻസിഇആർടി
  I-V ക്ലാസുകൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തിന്റെ സിലബസിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യും..
 • I -V ക്ലാസുകളിലെ NCERT യുടെ സിലബസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പേപ്പർ I- ലെ ടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ, എന്നാൽ അവയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിലവാരവും ലിങ്കേജുകളും സെക്കൻഡറി ഘട്ടം വരെ ആകാം.

CTET 2021 പേപ്പർ I പരിശോധിക്കുക

CTET Syllabus 2021

CTET 2021 വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പം പുതുക്കിയ CTET സിലബസും പുറത്തിറക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന CTET- യ്‌ക്ക് ശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, വിശദമായ സിലബസ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘട്ടമാണ്. CTET സിലബസ് 2021 ദൈർഘ്യമേറിയതും CTET പരീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ ശിശു വികസനത്തെയും പെഡഗോഗിയെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. CTET 2021 ൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗണിതം, ശാസ്ത്രം/പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, ഭാഷകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ കൂടാതെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഏതെങ്കിലും 2 ഭാഷകൾ തയ്യാറാക്കണം (വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന്)

Syllabus For CTET Paper-I: ഇത് ശിശു വികസനവും പെഡഗോഗിയും, ഭാഷ I, II, ഗണിതം, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Syllabus For CTET Paper-II: ഇത് ശിശു വികസനവും പെഡഗോഗിയും, ഭാഷ I, II, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക പഠനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥി അതാതു വിഷയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗണിതം/ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

പൂർണ്ണമായ CTET സിലബസ് വായിക്കുക (പേപ്പർ I പേപ്പർ- II)

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_70.1
CTET 2021

CTET Validity (കാലാവധി )

നിയമനത്തിനുള്ള CTET സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാധുവായി തുടരും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം 2011 മുതൽ പുതുക്കിയ സാധുത പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലഹരണപ്പെടാതെ ലഭിക്കും. 7 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ (2011 ന് ശേഷം) അപേക്ഷകർക്ക് TET സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യാനോ വീണ്ടും നൽകാനോ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുമ്പ്, CTET സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത 7 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു (ഇഷ്യു ചെയ്ത തീയതി മുതൽ).

 

CTET 2021 Eligibility Criteria (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം)

I-V ക്ലാസുകളിലേക്കും VI-VIII ക്ലാസുകളിലേക്കും അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കാം:

Educational Qualification for Classes I-V

 • കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്ലോമ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി (2 വർഷം ദൈർഘ്യം)

അല്ലെങ്കിൽ-

 • എൻ‌സി‌ടി‌ഇ ചട്ടങ്ങൾ 2002 അനുസരിച്ച്, സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് 45% മാർക്ക് നേടി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എജ്യുക്കേഷൻ (2 വർഷം ദൈർഘ്യം) അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരായ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

അല്ലെങ്കിൽ-

 • കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി, ബാച്ചിലർ ഓഫ് എലിമെന്ററി എജ്യുക്കേഷന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി (4 വർഷം ദൈർഘ്യം).

അല്ലെങ്കിൽ-

 • കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരായ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി (2 വർഷം ദൈർഘ്യം)

അല്ലെങ്കിൽ-

 • ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദവും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്ലോമ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചതോ ഹാജരാകുന്നതോ ആയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി (2 വർഷത്തെ കാലാവധി).

 

Educational Qualification for Classes VI-VIII

 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്ലോമ അവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി (2 വർഷം കാലാവധി).

അല്ലെങ്കിൽ-

 • 50% മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

അല്ലെങ്കിൽ-

 • എൻസിടിഇ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 40% മാർക്കോടെ പൂർത്തിയാക്കി, ബാച്ചിലർ ഇൻ എജ്യുക്കേഷന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരായ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

അല്ലെങ്കിൽ-

 • കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി, 4 വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള ബാച്ചിലർ ഓഫ് എലിമെന്ററി എജ്യുക്കേഷന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരായ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

അല്ലെങ്കിൽ-

 • 50% മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി ബിഎഎഡ്/ബിഎസ്‌സിഎഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎ/ബിഎസ്‌സി എഡ് അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

അല്ലെങ്കിൽ-

 • 50% മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള ബി. എഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിജയിച്ചതോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി.

 

CTET Admit Card 2021(അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്)

പരീക്ഷയുടെ തീയതി മുതൽ 15-20 ദിവസം മുമ്പ് CTET പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് CBSE പുറത്തിറക്കുന്നു. CTET 2021 ഡിസംബർ 2021 / ജനുവരി 2022 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2021 ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് / ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം:

CTET Admit Card Link

CTET 2021 Results (ഫലം)

CTET പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം CBSE ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. CTET ഫലം പരീക്ഷാ തീയതി മുതൽ 04 (നാല്) ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനാൽ CTET 2021 ഫലം താൽക്കാലികമായി 2022 ജനുവരി/ഫെബ്രുവരി വരെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

Click Here to Check CTET 2021 Result

CTET Cut-Off (കട്ട് -ഓഫ് )

CTET പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്ക് ഷീറ്റ് നൽകും. 60% (മുകളിൽ) മാർക്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും, അതിന് സാധുത 7 വർഷം മുതൽ ആജീവനാന്തം വരെ നീട്ടി.

സ്കൂൾ മാനേജുമെന്റുകൾ (സർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ്) അവരുടെ നിലവിലുള്ള സംവരണ നയത്തിന് അനുസൃതമായി SC/ST, OBC, ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ മുതലായവയ്ക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാം.

CTET 2021 Key Points (പ്രധാന പോയിന്റുകൾ)

പത്രക്കുറിപ്പിൽ, “CTET- യുടെ നിലവിലുള്ള സിലബസിനുള്ളിലും ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഘടനയിലും, വസ്തുതാപരമായ അറിവ് കുറഞ്ഞതും ആശയപരമായ ധാരണ, പ്രയോഗം, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ, ന്യായവാദം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. , ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിമർശനാത്മക ചിന്ത ആയിരിക്കും:

 1. അതാത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകന്റെ ധാരണ വിലയിരുത്തൽ.
 2. ഭാവി അധ്യാപകന്റെ പെഡഗോഗിക് ഉള്ളടക്ക പരിജ്ഞാനം വിലയിരുത്താൻ.
 3. സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തിക്കായി അവരുടെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ.
 4. അധ്യാപന-പഠനാനുഭവങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചേർക്കും.
 5. ചോദ്യപേപ്പർ ആശയത്തിന് പ്രത്യേകമായ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
 6. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതുക്കിയ ഫോർമാറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സിബിഎസ്ഇ ഒരു സാമ്പിൾ ബ്ലൂപ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പുറത്തിറക്കും.

Watch Video: CTET Notification 2021

CTET 2021: FAQs (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. CTET 2021 പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം എപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും?

Ans: CTET 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം 2021 സെപ്റ്റംബർ 20 -നകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Q2. CTET 2021 ഡിസംബർ പരീക്ഷ എപ്പോഴാണ് നടത്തുന്നത്?

Ans: CTET 2021 ഡിസംബർ PAPER-I, Paper-II പരീക്ഷ 16 ഡിസംബർ 2021 മുതൽ 13 ജനുവരി 2022 വരെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Q3. ഒരു വർഷത്തിൽ CTET പരീക്ഷ എത്ര തവണ നടത്തുന്നു?

Ans: CTET പരീക്ഷ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ നടത്തപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ജൂലൈ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം കോവിഡ് -19 കാരണം, പരീക്ഷ വൈകി.

Q4. CTET പരീക്ഷ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രായപരിധി ഉണ്ടോ?

Ans: ഇല്ല, CTET പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രായപരിധി ഇല്ല.

Q5. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് CTET പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര തവണ ശ്രമിക്കാം?

Ans: പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറഞ്ഞതോ പരമാവധിതോ ആയ ശ്രമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിനർത്ഥം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും CTET പരീക്ഷ എഴുതാം.

Q6. CTET യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത എന്താണ്?

Ans: CTET യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത ആജീവനാന്ത കാലയളവിലേക്ക് നീട്ടി.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_80.1
Village Field Assistant Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

When will the Notification of CTET 2021 Exam be released?

The Official Notification for CTET 2021 exam will be released by 20 September 2021

When will the CTET 2021 December Exam be conducted?

CTET 2021 December PAPER-I & Paper-II exam is expected to be conducted from 16 December 2021 to 13 January 2022

How many times is the CTET exam conducted in a year?

CTET exam is conducted twice a year, typically in the months of July and December. However, this year due to COVID-19, the exam has been delayed.

Is there any age limit to appear for CTET exam?

No, there is no age limit to take the CTET exam.

How many times can a candidate attempt for CTET Exam?

There are no minimum or maximum attempts for the exam. This means that candidates can appear for the CTET exam as many times as they want.

What is the validity of CTET eligibility certificate?

The CTET eligibility certificate's validity has been extended to lifetime period.

Download your free content now!

Congratulations!

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

CTET Notification 2021 Out @ctet.nic.in: Online Application Link Available_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.