Biology Daily Quiz In Malayalam 8 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_00.1
Malyalam govt jobs   »   Biology Daily Quiz In Malayalam 8...

Biology Daily Quiz In Malayalam 8 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc

Biology Daily Quiz In Malayalam 8 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_40.1

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Q1. ചെടികളിലെ ഇലകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ?

(a) കുഴികൾ.

(b) സ്റ്റോമറ്റ.

(c) ട്രൈക്കോമുകൾ.

(d) ഹൈഡാത്തോഡുകൾ.

Q2. സസ്യകോശ ഭിത്തി  പ്രധാനമായും എന്ത്കൊണ്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു ?

(a) ലിപിഡുകൾ.

(b) വിറ്റാമിൻ.

(c) സെല്ലുലോസ്.

(d) പ്രോട്ടീൻ.

Q3. എയ്ഡ്‌സ് വൈറസ് എന്തിനെ  നശിപ്പിക്കും ?

(a) ലിംഫോസൈറ്റുകൾ.

(b) മോണോസൈറ്റുകൾ.

(c) ന്യൂട്രോഫിൽസ്.

(d) ബാസോഫിൽസ്.

Q4. എല്ലാ വൈറസുകളിലും സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന രാസഘടകം?

(a) പ്രോട്ടീൻ.

(b) ലിപിഡുകൾ.

(c) ഡി‌എൻ‌എ.

(d) ആർ‌എൻ‌എ.

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിലാണ് ആദ്യകാല വിളർച്ച  രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് ?

(a) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്.

(b) ഇഞ്ചി.

(c) കാബേജ്.

(d) കോളിഫ്ളവർ.

Q6. എന്താണ്  ഫംഗസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഫിസിയോളജി.

(b) ഫ്രെനോളജി.

(c) മൈക്കോളജി.

(d) ബയോളജി.

Q7. തെറ്റായ ഫലത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം?

(a) ആപ്പിൾ.

(b) പേര.

(c) മാമ്പഴം.

(d) തക്കാളി.

Q8. പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഉറവിടം?

(a) വെള്ളം.

(b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്.

(c) ക്ലോറോഫിൽ.

(d) മെസോഫിൽ സെല്ലുകൾ.

Q9. ഏതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആൽക്കഹോളായി  പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു?

(a) ഡയസ്റ്റേസ്.

(b) മാൾട്ടേസ്.

(c) ഇൻ‌വെർട്ടേസ്.

(d) സൈമാസ്.

Q10. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് എത്ര ശതമാനം?

(a)4%.

(b)8%.

(C)12%.

(d) 16%.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Stomata are small opening or pore present in the epidermis of leaves and other organs of the plant that help in gas exchange.

S2. (C)

 • Plant cell wall is composed of cellulose. It is a tough organic polysaccharide compound.
 • Cellulose cell wall helps to provide structural and mechanical support.

S3. (a)

 • AIDS virus destroys the T. Lymphocytes belong to a group of white blood cells known as lymphocytes that play a central role in cell – mediated immunity.

S4. (a)

 • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

S5. (a)

 • Early blight of potato is a disease caused by fungus, alternaria solani. It results in the reduction of tuber yield.

S6.(c)

 • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties. Pier Antonio micheli is known as the father of the modern Mycology.

S7. (a)

 • False fruit are those fruit which are not developed from ovary. Here apple is developed by thalamus. So it is considered as the false fruit.

S8. (a) oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

S9. (d)

 • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

S10. (a)

 • Exhaled air contains 4% carbon dioxide, produced as a waste product of energy production, while the inhaled air contains 0.04% carbon dioxide.

Use Coupon code- FEST75

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Biology Daily Quiz In Malayalam 8 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?